Certifikace výrobků

GAS s.r.o.
U Plynárny 223/42
140 21 Praha 4
e-mail: info@gasinfo.cz
tel.: 241 049 718

GAS s.r.o.
Denisovo nábřeží 2568/6
301 00 Plzeň 1
e-mail: certifikace@gasinfo.cz
tel.: 377 539 000
fax: 377 539 923
IČ: 61506192
DIČ: CZ61506192
na mapě
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 29848  

Certifikace a registrace výrobků pro použití v plynárenství

Základním předmětem činnosti GAS s.r.o. je zajištení prací v oblasti:

předpisu, techniky, vzdělávání, informatiky, znaleckých posudků, certifikace a registrace výrobku pro plynárenství, certifikace a registrace organizací provádějících montáže a opravy plynových zařízení.

Cíle certifikačního a registračního systému GAS s.r.o.

Certifikační a registrační systém GAS s.r.o. vznikl z rozhodnutí představitelů plynárenských podniků, expertů z oblasti plynárenství a z oblasti posuzování shody s cílem zajistit používání kvalitních, bezpečných a spolehlivých výrobků v oblasti plynárenství. Hlavním posláním systému certifikace je eliminace výrobků a technologií nevhodných pro plynárenství.

Schválením zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a příslušných souvisejících nařízení vlády byly do oblasti posuzování výrobků zavedeny zcela nové postupy.

Celý systém prokazování shody, zavedený tímto zákonem, je založen na splnění požadavků technických předpisů. Technickým předpisem pro účely zákona č. 22/1997 Sb. je právní předpis vyhlášený ve Sbírce zákonů České republiky, který obsahuje technické požadavky na výrobky nebo s nimi spojené závazné výrobní, případně kontrolní, evidenční nebo jiné administrativní postupy a metody. Za splnění požadavků stanovených technickým předpisem se považuje i splnění harmonizované normy, která se k technickému předpisu vztahuje.

Norma (dokument označený písemným označením ČSN) se stává harmonizovanou, je-li určena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pro splnění technických požadavků na výrobky vyplývajících z nařízení vlády, či ministerstvem nebo jiným ústředním správním úřadem, v jehož působnosti je dozor nad dodržováním příslušného technického předpisu. Systém prokazování shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. pracuje především s technickými předpisy a harmonizovanými normami.

CO, který v plné míře navázal na systém registrace výrobků v plynárenství, u stanovených výrobků působí jako doplňkový prvek k činnosti jednotlivých autorizovaných osob a u nestanovených výrobků zajišťuje komplexní posouzení kvality výrobků a technologií pro plynárenství. Jeho posláním je komplexně posuzovat kvalitu jednotlivých výrobků a technologií na základě požadavků technických předpisů uveřejněných ve Sbírce zákonů, požadavků vybraných českých technických norem (nejen harmonizovaných), požadavků vybraných českých normativních dokumentů a požadavků na funkční vlastnosti, které jsou vypracovány skupinou expertů z oblasti plynárenství. To znamená, že se provádí posouzení shody i se souvisejícími předpisy nad rámec technických předpisů a harmonizovaných norem, jejichž shodu posuzují jednotlivé autorizované osoby.

Specifikem CO je posuzování kvality výrobků na základě kritérií stanovených příslušnou technickou komisí. Technické komise složené z expertů v oblasti plynárenství stanoví pro příslušnou kategorii výrobků rozhodující technické a bezpečnostní kritéria a parametry vycházející z požadavků příslušných technických předpisů a norem, provozních zkušeností a požadavku dlouhodobého zabezpečení rozhodujících a trvalých vlastností výrobku. Při stanovení kritérií a parametrů pro jednotlivé kategorie výrobků vychází příslušná technická komise z požadovaných vlastností rozhodných pro jejich použití v plynárenství. Jedná se především o jejich bezpečnost, technickou úroveň, provozní spolehlivost, životnost a kompatibilitu. Zároveň je brán zřetel na úroveň technické dokumentace dodávané s výrobkem, která musí obsahovat návod pro montáž, uvedení do provozu, seřízení, provozování, údržbu a opravy.

Požadavky CO jsou komplexnější než u systému posuzování shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a zohledňují požadavky nejen uživatelů, ale i celého odvětví plynárenství.

Požadavky na certifikaci

Certifikační systém CO je systémem otevřeným a přístup k němu má každá právnická i fyzická osoba respektující jeho pravidla. Přístup k zákazníkům je ze strany CO nediskriminační.

Naprostá nestrannost certifikačního orgánu je dána jeho postavením a začleněním v rámci právnické osoby GAS s.r.o. nezávislé na výrobních a distribučních organizacích (zákaznících). Jeho cílem je být základním prvkem certifikačního systému, který představuje v ČR v oblasti posuzování kvality naprosto specifický druh komplexního dobrovolného posuzování. Certifikace je prováděna jako služba těm zákazníkům, kteří chtějí deklarovat kvalitu svých výrobků a získat doklad zpracovaný nezávislou třetí stranou pro své stávající i potencionální odběratele. Způsobilost výrobků je hodnocena ve třech oblastech jako shoda s:

  • technickými předpisy, tedy právními předpisy uveřejněnými ve Sbírce zákonů,
  • požadavky vybraných českých technických norem, které se týkají zejména bezpečnosti výrobků, nebo s požadavky vybraných normativních dokumentů,
  • požadavky na funkční vlastnosti, které jsou vypracovány skupinou expertů.

Veškeré výrobky a technologie z oblasti plynárenství je možno zařadit do jedné z následujících skupin:

1.  Tlakové zásobníky plynů 16.  Zabezpečovací zařízení
2.  Tlakové nádoby k dopravě plynů 17.  Detekční zařízení
3.  Palivové nádrže motorových vozidel 18.  Hadice a flexibilní spoje
4.  Plnící zařízení 19.  Osobní ochranné prostředky
5.  Odpařovací zařízení 20.  Zařízení pro stavby a části staveb
6.  Kompresory, dmychadla 21.  Komíny, kouřovody, odvody spalin
7.  Regulátory a regulační stanice 22.  Těsnící materiály
8.  Spotřebiče plynu 23.  Chemické výrobky
9.  Odorizační zařízení 24.  Elektrická zařízení
10.  Zařízení pro svařování, pájení, řezání, přídavné materiály 25.  Příslušenství rozvodu plynu
11.  Zařízení pro dopravu a manipulaci 26.  Čerpadla
12.  Automatizace, řídící a sdělovací systémy 27.  Pomocná zařízení - nářadí, přípravky apod.
13.  Měřicí zařízení 28.  Výměníky tepla, rekuperátory
14.  Armatury 29.  Izolační materiály
15.  Trubky a spojovací části 30.  Speciální technologie

Souhrn požadavků pro jednotlivé skupiny výrobků a technologií je obsažen v příslušných certifikačních programech. Programy obsahují jednak soubor požadavků na výrobek, jednak výčet zkoušek a postupů, jimiž jsou vlastnosti výrobku ověřovány. Jednotlivé certifikační programy vypracovává CO na základě cílů a kritérií stanovených technickou komisí.

Certifikační proces probíhá ve dvou etapách:

  • ověřování shody výrobku s technickými požadavky,
  • posouzení systému výroby, systému kontroly a skladování.

Zájemce o certifikaci si musí zjistit, jaké jsou na jím vyráběné nebo dovážené výrobky či technologie kladené požadavky a domnívá-li se, že produkty, které vyrábí, distribuuje nebo dováží, těmto požadavkům vyhovují, může je přihlásit k certifikaci.

Postup při certifikaci

Základním předpokladem k provedení certifikace je podání žádosti u CO o provedení certifikace s vydáním certifikátu o registraci. Vydaný certifikát je podkladem pro uvedení výrobku v registru certifikovaných výrobků GAS s.r.o. a zároveň je držiteli certifikátu udělena licence k užívání značky kvality CG ve spojení s certifikovaným výrobkem.

V žádosti o provedení certifikace jsou kromě údajů o žadateli a výrobku, který bude certifikován, uvedeny i podmínky certifikace. Žadatel součastně s žádostí o provedení certifikace zasílá základní informace o výrobku (technický popis, schéma zapojení, technické výkresy, seznam variant základního typu a návody k obsluze).

Podaná žádost je zaregistrována, CO provede posouzení její úplnosti a správnosti. Pokud obsah žádosti neodpovídá požadavkům CO, je s žadatelem projednáno její potřebné doplnění a CO na tomto doplnění se zákazníkem spolupracuje. Jestliže není žadatel schopen doplnit žádost požadovaným způsobem, je mu žádost vrácena.

Po prostudování žádosti a podkladů poskytnutých žadatelem zpracuje CO návrh smlouvy o provedení certifikace, jejíž přílohou je certifikační program, podle kterého bude certifikační proces probíhat, návrh vytipovaných smluvních subdodavatelů a cenová kalkulace. Ve smlouvě je také zakotven způsob odběrů vzorků podle zásad stanovených CO.

Po podepsání smlouvy o provedení certifikace a registrace oběma smluvními stranami je zahájen proces certifikace a registrace výrobků. Certifikace je prováděna podle příslušných certifikačních programů (CP), které certifikační a registrační orgán poskytne na vyžádání v elektronické podobě nebo zašle v tištěné podobě.

Na základě požadavků kladených na výrobek zakotvených v certifikačním programu je zpracován pracovní postup. Vzhledem k tomu, že CO neprovádí vlastní zkušební činnost, využívá k těmto zkouškám zásadně akreditované subjekty. Upřednostňovány jsou laboratoře autorizovaných osob. Se zkušebními laboratořemi uzavírá CO dohody zajišťující, že příslušné laboratoře mají platná osvědčení o akreditaci a že jsou dodrženy zásady důvěrnosti. Všichni subdodavatelé, podílející se na certifikaci, musí být žadatelem odsouhlaseni.

Vzhledem k tomu, že součástí certifikačního programu je i posouzení systému výroby u výrobce, zajistí pracovníci CO příslušné posouzení zaměřené zejména na výrobní kontroly, dokumentaci těchto kontrol a na metrologický pořádek u výrobce.

Výsledky jednotlivých zkoušek a posouzení vyhodnotí určený pracovník CO a je zpracována zpráva o hodnocení. Zpráva o hodnocení je zaznamenávána na oficiálním formuláři, ve kterém je vyhodnocena shoda či neshoda s požadovanými parametry a kritérií na výrobek. Každý závěr hodnocení musí být jednoznačně kladný nebo záporný. Pokud jsou zjištěny neshody, je žadatel vyzván k jejich odstranění. Zpráva o hodnocení je postoupena žadateli.

Jestliže žadatel odstraní zjištěné neshody v dohodnutém termínu a podá o tom zprávu CO, je provedeno opakované hodnocení parametrů se zjištěnými neshodami, zpracován doplněk zprávy o hodnocení a ta je zároveň s fakturou na základě vzniklých vícenákladů při provádění opakovaného hodnocení zaslána žadateli.

Na základě kladného výsledku zprávy o hodnocení je vydán certifikát o registraci výrobku v registračním systému GAS s.r.o. a udělení licence k užívání značky CG.

Předání certifikátu je podmíněno potvrzením Zásad pro užívání certifikátu o registraci a licence k užívání značky kvality CG.

Odvolání proti výsledkům certifikace

Odvolání proti rozhodnutí o negativním výsledku certifikace nebo dozoru, proti průběhu certifikace, dílčím výsledkům či hodnocením, případně proti obsahu certifikátu, může žadatel o certifikaci podat vedoucímu CO. Opravným prostředkem proti rozhodnutí vedoucího CO je odvolání k Radě pro certifikaci. Případná odvolání jsou vyřizována v souladu s odvolacím řádem CO.

Výstup certifikačního procesu

Certifikát o registraci

Výstupním dokladem v rámci certifikačního procesu je certifikát o registraci s nímž je spojeno udělení licence k užívání značky kvality CG a registrace výrobku v Registru certifikovaných výrobků a technologií Gas s.r.o. Vydání certifikátu včetně udělení licence a registrace výrobku nastává po uspokojivém ukončení procesu popsaného v příslušném certifikačním programu.

Značka CG a její význam

Značka CG je značka kvality prokazující uživatelům a spotřebitelům shodu s požadavky na bezpečnost, funkčnost a kvalitu výrobků. Značka kvality CG je zapsána v rejstříku ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Značka je vlastnictvím GAS s.r.o. Užívání značky kvality CG nijak nevylučuje užívání označení CE nebo značky shody s normou.

Sídlo Certifikačního a registračního orgánu GAS s.r.o.

Pro vlastní činnost CO byla v rámci GAS s.r.o. ustanovena pobočka v Plzni, která započala svoji činnost 1. srpna 1999. Tato pobočka sídlí na adrese:

GAS s.r.o.
Denisovo nábřeží 2568/6
301 00 Plzeň 1
e-mail: certifikace@gasinfo.cz
tel.: 377 539 000
fax: 377 539 923
Příjezdová mapa

Organizační strukturu CO představuje vlastní Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. a Rada pro certifikaci. CO je vybudován na bázi ČSN EN ISO/IEC 17065:2020.

Grafická podoba značky kvality CG

Značka kvality výrobků pro plynárenství

Značka je tvořena písmeny C a G a umisťuje se v zásadě na vlastní výrobek, není-li to možné nebo praktické, umístí se na obal výrobku, na visačku nebo do návodu k používání či do průvodní technické dokumentace.

Licence k používání značky kvality CG

Po uspokojivém ukončení zkoušek a postupů popsaných v pravidlech příslušného certifikačního programu, posoudí CO předložené a zpracované podklady, provede registraci výrobku a vydá certifikát o registraci s licencí k užívání značky kvality CG. Tato licence je vydávána vždy pouze subjektu, který o provedení certifikace a vydání certifikátu a licence požádal. CO spolu s vydáním certifikátu a licence vyžaduje jako podmínku tohoto vydání, aby držitel vedl záznamy o všech stížnostech a opatřeních k nápravě, které se týkají výrobků, na něž se vztahuje licence.

Ochrana značky

Užívání značky CG je povoleno pouze na základě vydaného certifikátu a provedené registrace. Proto je součástí certifikátu i licence k užívání značky. Porušení pravidel užívání značky je postižitelné ve smyslu platné právní úpravy ČR.

Registrace výrobků

Po dobu platnosti certifikátu o registraci jsou výrobky uvedeny v registru GAS s.r.o..

Platnost certifikátu a značky kvality CG

Přípustnost užívání značky je vázána dobou platnosti certifikátu, která je na každém certifikátu uvedena.

Nesprávné použití certifikátu s licencí a značky kvality

CO dohlíží na užívání vydaných certifikátů s licencí a značek kvality. Nesprávné odkazy na certifikační systém, klamné používání certifikátů nebo značek jsou řešeny v souladu s právní ochranou chráněné značky CG.

Odnětí a zrušení certifikátu s licencí a značky kvality

CO má ve své Příručce jakosti dokumentované postupy pro odnětí certifikátů a zrušení licencí. K odnětí certifikátu a licence užívání značky CG může dojít na základě nesprávného použití či zneužití certifikátu nebo značky případně na základě výsledku dozoru.

Informace o vydaných a odejmutých certifikátech

O vydaných certifikátech s licencí k užívání značky CG a zařazení do registru je technická veřejnost informována prostřednictvím Informačního systému GAS s.r.o.

Stejným způsobem je technická veřejnost informována o odejmutých certifikátech, včetně odejmutí licence k užívání značky CG a vyřazení z registru výrobků.

Záznamy z procesu certifikace

CO udržuje systém záznamů umožňující následné ověření objektivity jeho postupů. Jsou uloženy jak záznamy o činnosti CO, tak i protokoly o zkouškách a kontrolách.

Místem uložení dokumentace je sekretariát vedoucího CO. Jsou důvěrné, přístupné pouze žadateli o certifikát a držiteli licence. V případě odvolání k Radě pro certifikaci jsou k dispozici i odvolací komisi zřízené Radou pro certifikaci.

Pracovníci provádějící certifikaci a jejich důvěrnost

Jednotliví pracovníci CO provádějící certifikační činnost mají příslušnou odpovídající kvalifikaci a jsou plně způsobilí k výkonu svých funkcí včetně provádění technických posudků. Údaje o kvalifikaci pracovníků CO, včetně externích pracovníků jsou evidovány v rámci GAS s.r.o. V těchto údajích jsou průběžně doplňovány informace týkající se zvyšování kvalifikace pracovníků. CO zásadně spolupracuje pouze s akreditovanými osobami, takže je zajištěna odborná úroveň pracovníků spolupracujících organizací.

Pracovníci CO, včetně pracovníků externích mají uzavřeny pracovní smlouvy jejichž součástí je ustanovení o povinnosti zachovávat důvěrnost.

Dozor v průběhu platností certifikátu

CO na základě požadavků ČSN EN ISO/IEC 17065:2020 zajišťuje provádění dozoru, jehož účelem je zajistit, aby certifikované a registrované výrobky neustále splňovaly požadavky předpisů, na jejichž základě byl vydán certifikát s licencí a provedena registrace.

V průběhu platnosti certifikátu bude proto minimálně jednou za rok proveden dozor za účelem kontroly plnění podmínek rozhodných pro vydání certifikátu. O provedeném dozoru bude vystavena zpráva z dozoru, která ve svém závěru musí jednoznačně konstatovat, zda jsou nebo nejsou splněny podmínky platnosti certifikátu. V případě nesplnění podmínek platnosti vydaného certifikátu, bude certifikát včetně značky odejmut a výrobek vyřazen z registru GAS.

Značka CG přijata do programu Česká kvalita

Logo - Česká kvalita

Vláda České republiky schválila svým usnesením z června 2002 program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb „Program Česká kvalita” (Program CzQ) předložený Radou České republiky pro jakost.


Logo - Česká kvalita CG

Značka kvality výrobků a technologií v oboru plynových zařízení a zařízení souvisejících CG byla na zasedání Řídicího výboru dne 29. 1. 2003 přijata do programu Česká kvalita. Na základě tohoto rozhodnutí jsou společnost GAS s.r.o. a organizace, které získaly oprávnění používat značku CG, oprávněny vedle loga uvedené značky používat značku Česká kvalita, a to v rámci pravidel uvedených v materiálu Logo ČESKÁ KVALITA – doporučení k jeho použití.

ZÁSADY PROGRAMU ČESKÁ KVALITA

  • kvalitu ověřuje třetí nezávislá strana,
  • produkt označený značkou musí splňovat všechna zákonná ustanovení a předpisy,
  • správce značky (organizace, která značku uděluje) je povinen ověřovat spokojenost zákazníků, uživatelů, spotřebitelů s produktem, tj. výrobkem nebo se službou,
  • správce značky je povinen ověřovat schopnost výrobce, dlouhodobě dodržovat kvalitu produkce,
  • při stanovování požadavků na kvalitu produktů správce značky spolupracuje s odborníky v dané oblasti.
Logo - Česká kvalita CG

Držiteli certifikátu je, po dobu jeho platnosti, propůjčeno právo k používání společné značky "Česká kvalita"

reklama
MD02 Radeton, s.r.o. HUTIRA - Brno, s.r.o. disa Drager IVAR CS ASPP