PKO

GAS s.r.o.
U Plynárny 223/42
140 21 Praha 4
e-mail: info@gasinfo.cz
tel.: 241 049 718

GAS s.r.o.
Denisovo nábřeží 2568/6
301 00 Plzeň 1
e-mail: certifikace@gasinfo.cz
tel.: 377 539 000
fax: 377 539 923
IČ: 61506192
DIČ: CZ61506192
na mapě
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 29848  

Certifikace a registrace pracovníků vykonávající činnosti v oboru katodické ochrany

V návaznosti na již zavedenou certifikaci svářečů plynovodů z plastů rozšířil Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. svoji působnost o certifikaci pracovníků katodické ochrany podle ČSN EN 15257 Katodická ochrana – Stupně odborné způsobilosti a certifikace pracovníků katodické ochrany. Jedná se o certifikaci ve smyslu ČSN EN ISO/IEC 17024.

Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. (CO) zajišťuje celý proces certifikace a následné hodnocení v souladu s řízenou dokumentací a zejména v souladu s požadavky ČSN EN 15257. Tato norma definuje odbornou způsobilost pracovníků provádějící činnosti v oblasti katodické ochrany.

Certifikační systém CO je systémem otevřeným a přístup k němu mají všichni uchazeči, kteří splňují veřejně přístupné požadavky programu certifikace osob. Cílem certifikace je zajistit její výkon komplexním způsobem a umožnit všem zájemcům získat osvědčení vystavené nezávislou třetí stranou, které dokladuje, na základě provedených zkoušek, odbornou úroveň a kvalitu práce při provádění činností v oblasti protikorozní ochrany (PKO). CO zajišťuje certifikaci pracovníků PKO pouze pro aplikační sektor „Kovové konstrukce uložené v půdě nebo ve vodě“.

Certifikační orgán chápe důležitost nestrannosti při provádění certifikačních činností, řídí střet zájmů a zabezpečuje objektivitu svých certifikačních činností.

Rozsahy prováděné certifikace pracovníků PKO jsou opět dány ČSN EN 15257. CO provádí certifikaci žadatelů pro Stupeň 1, 2 a 3.

Postup při provádění certifikace a registrace pracovníků PKO

Žadatel, který má zájem o provedení certifikace, uplatní svůj požadavek prostřednictvím žádosti. Součástí formuláře je soubor požadavků na praktické zkušenosti v oboru katodické ochrany v závislosti na požadovaném stupni certifikace. Jedná se zejména o doklad o provedeném školení, resp. výcviku, který musí být pro Stupeň 1 v rozsahu 40 hodin a pro Stupeň 2 v rozsahu 80 hodin. Kvalifikaci pro stupeň 2 lze získat i jako rozšíření stávající kvalifikace pro stupeň 1 (v tomto případě probíhá výcvik v rozsahu 40 hodin). Splněním těchto požadavků je podmíněno připuštění žadatele ke zkoušce podle ČSN EN 15257 a vydání certifikátu o odborné způsobilosti pracovníka katodické ochrany. Tiskopisy žádostí jsou rovněž k dispozici u CO, který je rozesílá. Vyplněná žádost obsahující předepsané náležitosti je po obdržení u CO opatřena evidenčním číslem a toto číselné označení je používáno během certifikačního procesu. S žadatelem je dohodnut termín provedení zkoušek.

Zkoušku vykonává žadatel podle požadovaného stupně certifikace a musí při ní prokázat, že má odborné znalosti a praktické zkušenosti v aplikačním sektoru v rozsahu požadovaného stupně certifikace.

Zkouška se skládá z teoretické písemné části – zkouška ze všeobecného základu a z teorie sektoru a praktické části – zkouška z praxe sektoru. Jednotlivé části zkoušky se konají v pořadí zkouška z všeobecného základu a teorie sektoru a zkouška z praxe sektoru.

Písemný test obsahuje 5 otázek teorie všeobecného základu a 8 (resp. 10 pro stupeň 2) otázek z teorie sektoru "Kovové konstrukce uložené v půdě nebo ve vodě". Test je tvořen výběrem ze zpracovaného souboru otázek. Doba trvání testu je 30 min. Po odevzdání testů provede zkoušející kontrolu podle vyhodnocovací tabulky a výsledek testu zaznamená do jeho závěru a do protokolu o zkoušce. Zkoušky z všeobecného základu a ;teorie sektoru jsou klasifikovány společně. Není-li dosaženo minimálně 80 % celkového počtu bodů, žadatel ve zkoušce dále nepokračuje. Po vyhodnocení testu seznámí zkoušející žadatele s jeho výsledky.

Rozsah praktické části zkoušky je určen aplikačním sektorem, stupněm požadované certifikace a provádí ji každý žadatel samostatně za dozoru zkoušejícího, při dodržení předepsaných postupů a bezpečnostních zásad.

Praktická část zkoušky je prováděna na zkušebním polygonu, který je za tímto účelem vybudován v areálu Jihomoravské plynárenské a.s. v Brně. Při zkoušce vykonává žadatel činnosti na simulovaných konstrukcích a systémech, při nichž musí prokázat odborné znalosti při úkonech vyplývajících z požadavků pro jednotlivé stupně certifikace.

Praktická část zkoušky se předčasně ukončí:

  • pokud se pracovník dopustí v průběhu přípravy a vlastních úkonů hrubé chyby ve stanoveném postupu,
  • pokud je zřejmé, že pracovník nemá technické schopnosti, aby splnil požadavky na provedení všech nutných úkonů, např. jsou-li nutné časté nebo soustavné opravy,
  • pokud pracovník hrubým způsobem porušil bezpečností zásady.

Důvod, pro který nebyla praktická zkouška uznána, zaznamená zkoušející do protokolu o zkoušce. Žadatel připojí do protokolu o zkoušce svůj podpis jako souhlas s hodnocením zkoušejícího. V případě nesouhlasu s hodnocením popíše žadatel do protokolu o zkoušce nebo do přílohy k němu svoje stanovisko a připojí podpis. Případný podnět uvedený v protokolu o zkoušce bude řešen jako podaná stížnost.

Pracovníci provádějící certifikaci a jejich důvěrnost

Jednotliví pracovníci CO provádějící certifikační činnost mají příslušnou odpovídající kvalifikaci a jsou plně způsobilí k výkonu svých funkcí. Údaje o kvalifikaci pracovníků CO, včetně externích pracovníků, jsou evidovány v rámci GAS s.r.o. V těchto údajích jsou průběžně doplňovány informace týkající se zvyšování kvalifikace pracovníků. Pracovníci CO, včetně pracovníků externích, mají uzavřeny pracovní smlouvy nebo dohody o spolupráci, jejichž součástí je ustanovení o povinnosti zachovávat mlčenlivost.

Vystavení certifikátu

CO rozhodne o tom, zda vydá certifikát či nikoliv na základě výsledku zkoušky a výsledku jednání Hodnotící komise. Rozhodnutí o certifikaci vydává vždy jiná osoba než ta, která prováděla hodnocení.

Pokud hodnocení žadatele nevykazuje nedostatky, vystaví CO každému žadateli o certifikaci Certifikát odborné způsobilosti pracovníka katodické ochrany ve smyslu ČSN EN ISO/IEC 17024 s platností na 5 let a zajistí uvedení žadatele do registru certifikovaných osob vedeného u GAS s.r.o.

Certifikát odborné způsobilosti

Po uplynutí první doby platnosti certifikátu (5 let) a pak každých deset let doloží držitel certifikátu certifikačnímu orgánu dokumenty dokladující pokračující úspěšnou činnost držitele certifikátu v oboru katodické ochrany. Pokud držitel neprokáže souvislou pracovní činnost v oboru katodické ochrany, budou jeho znalosti a dovednosti ověřeny recertifikační zkouškou.Odvolání

Žadatel má právo podat písemné odvolání proti rozhodnutí o výsledku certifikačního procesu podle Postupu pro vyřizování odvolání, který je součástí řízené dokumentace certifikačního a registračního orgánu. Podané odvolání nemá odkladný účinek. Odvolání proti rozhodnutí CO musí být podáno CO písemně do 15 dnů od dne jeho doručení. Podané odvolání vyřizuje vedoucí CO, který do 20 dnů ode dne doručení odvolání písemně potvrdí žadateli jeho obdržení. V případě oprávněného odvolání změní CO napadené rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení odvolání. V případě, že žadatel nesouhlasí se způsobem vyřízení odvolání u CO, může podat odvolání proti jeho rozhodnutí Programové komisi. Postup vyřizování opravného prostředku uplatněného u Programové komise je zakotven ve Statutu Programové komise.

Dozor

CO provádí aktivně dozor nad činností držitelů certifikátů pracovníků katodické ochrany. Kontrola udržení odborné úrovně pracovníků katodické ochrany musí být provedena u každého držitele certifikátu minimálně jednou za trvání platnosti certifikátu. Stavby, u kterých je dozor prováděn, určuje vedoucí CO na základě údajů získaných od provozovatelů nebo budoucích provozovatelů PKO.

reklama
MD02 Radeton, s.r.o. HUTIRA - Brno, s.r.o. disa Drager IVAR CS ASPP