Právní předpisy

Obsahuje 140 předpisů na více než 2500 stranách. Soubor právních předpisů je vydáván v rámci EDICE GAS. Verzi plnotextového zpracování můžete získat na CD ROM – Právní předpisy.

K plnotextovým souborům zpracovaným v programu Adobe Acrobat (soubor *.pdf) umožňují přístup Abonence I

Zák. 383/2012 Sb.

Zákon č. 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Vyhl. 330/2012 Sb.

Vyhláška č. 330/2012 Sb. o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

Zák. 201/2012 Sb.

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

Zák. 350/2011 Sb.

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
Změny:
Zák. č. 279/2013 Sb.

Zák. 25/2008 Sb.

Zákon č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
Změny:
zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 77/2011 Sb., zák. č. 201/2012 Sb. a zák. č. 169/2013 Sb.

Vyhl. 256/2006 Sb.

Vyhláška č. 256/2006 Sb. o podrobnostech systému prevence závažných havárií

Vyhl. 255/2006 Sb.

Vyhláška č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

Nař. vl. 254/2006 Sb.

Nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek

Zák. 59/2006 Sb.

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
Změny:
zák. č. 362/2007 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb. a zák. č. 488/2009 Sb.

Vyhl. 450/2005 Sb.

Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
Změny:
Vyhl. č. 175/2011 Sb.

Nař. vl. 365/2005 Sb.

Nařízení vlády č. 365/2005 Sb., o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů

Vyhl. 383/2001 Sb.

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Změny:
vyhl. č. 41/2005 Sb., vyhl. č. 294/2005 Sb., vyhl. č. 353/2005 Sb., vyhl. č. 351/2008 Sb., vyhl. č. 478/2008 Sb., vyhl. č. 61/2010 Sb. a vyhl. č. 170/2010 Sb.

Vyhl. 381/2001 Sb.

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
Změny:
vyhl. č. 503/2004 Sb., zák. č. 168/2007 Sb. a vyhl. č. 374/2008 Sb.

Vyhl. 376/2001 Sb.

Vyhláška MŽP a MZV č. 376/2001Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Změny:
vyhl. č. 502/2004 Sb.

Zák. 185/2001 Sb.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Změny:
zák. č. 477/2001 Sb., zák. č. 76/2002 Sb., zák. č. 275/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 356/2003 Sb., zák. č. 167/2004 Sb., zák. č. 188/2004 Sb., zák. č. 317/2004 Sb., zák. č. 7/2005 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 222/2006 Sb., zák. č. 314/2006 Sb., zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 25/2008 Sb., zák. č. 34/2008 Sb., zák. č 383/2008 Sb., zák. č. 9/2009 Sb., zák. č. 157/2009 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 291/2009 Sb., zák. č. 297/2009 Sb., zák. č. 326/2009 Sb., zák. 154/2010 Sb., zák. 31/2011 Sb., zák. č. 77/2011 Sb., č. 264/2011 Sb., zák. č. 457/2011 Sb., č. 18/2012 Sb,. zák. č. 85/2012 Sb., zák. č. 165/2012 Sb., zák. č. 167/2012 Sb., zák. č. 69/2013 Sb.,zák. č. 169/2013 Sb. a zák. č. 344/2013 Sb.

Zák. 100/2001 Sb.

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
Změny:
zák. č. 93/2004 Sb., zák. č. 163/2006 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 216/2007 Sb., zák. č. 124/2008 Sb., zák .č. 223/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 436/2009 Sb., zák. č. 38/2012 Sb., zák. č. 85/2012 Sb., zák. č. 167/2012 Sb. a zák. č. 350/2012 Sb.

Zák. 123/1998 Sb.

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
Změny:
zákon č. 132/2000 Sb., zák. č. 6/2005 Sb., zák. č. 413/2005 Sb. a zák. č. 380/2009 Sb.

Vyhl. 395/1992 Sb.

Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Změny:
vyhl. č. 105/1997 Sb., vyhl. č. 200/1999 Sb., vyhl. č. 85/2000 Sb., vyhl. č. 190/2000 Sb., vyhl. č. 116/2004 Sb., vyhl. č. 381/2004 Sb., vyhl. č. 573/2004 Sb., vyhl. č. 574/2004 Sb., vyhl. č. 452/2005 Sb., vyhl. č. 175/2006 Sb., vyhl. č. č. 425/2006 Sb., vyhl. č. 96/2007 Sb., vyhl. . č. 141/2007 Sb., vyhl. č. 267/2007 Sb., vyhl. č. 60/2008 Sb., vyhl. č. 75/2008 Sb., vyhl. č. 30/2009 Sb., vyhl. č. 262/2009 Sb., vyhl. č. 189/2010 Sb. , vyhl. č. 17/2011 Sb., vyhl. č. 393/2012 Sb. a vyhl. č. 189/2013 Sb.

Zák. 334/1992 Sb.

Zákon č. 334/1992 Sb. České národní rady, o ochraně zemědělského půdního fondu
Změny:
zák. č. 10/1993 Sb., zák. č. 98/1999 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 76/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 444/2005, zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 222/2006 Sb., zák. č 167/2008 Sb., zák. č. 9/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 402/2010 Sb., zák. č. 375/2011 Sb. a zák. č. 503/2012 Sb.

Zák. 114/1992 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb. České národní rady, o ochraně přírody a krajiny
Změny:
Zákonného opatření předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zák. č. 89/1995 Sb., nález Ústavního soudu vyhlášený pod č. 3/1997 Sb., zák. č. 16/1997 Sb., zák. č. 123/1998 Sb., zák. č. 161/1999 Sb., zák. č. 238/1999 Sb., zák. č.132/2000 Sb., zák. č. 76/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 100/2004 Sb., zák. č. 168/2004 Sb., zák. č. 218/2004 Sb., zák. č. 387/2005 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 222/2006 Sb., zák. č. 267/2006 Sb., zák. č 124/2008 Sb., zák. č. 167/2008 Sb., zák. č. 312/2008 Sb., zák. č. 223/2009Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 291/2009 Sb., zák. č. 349/2009 Sb., zák. č. 381/2009 Sb. a zák. č. 350/2012 Sb.

Zák. 17/1992 Sb.

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
Změny:
zák. č. 123/1998 Sb. a zák. č. 100/2001 Sb.

Zák. 388/1991 Sb.

Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky
Změny:
zák. ČNR č. 334/1992 Sb., zák. č. 254/2001 Sb., zák. č. 482/2004 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 346/2009 Sb. a zák. č. 239/2012 Sb.
reklama
MD02 Radeton, s.r.o. HUTIRA - Brno, s.r.o. disa Drager IVAR CS ASPP