Právní předpisy

Obsahuje 140 předpisů na více než 2500 stranách. Soubor právních předpisů je vydáván v rámci EDICE GAS. Verzi plnotextového zpracování můžete získat na CD ROM – Právní předpisy.

K plnotextovým souborům zpracovaným v programu Adobe Acrobat (soubor *.pdf) umožňují přístup Abonence I

Vyhl. 78/2013 Sb.

Vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Vyhl. 59/2012 Sb.

Vyhláška č. 59/2012 Sb. o regulačním výkaznictví

Vyhl. 30/2012 Sb.

Vyhláška č. 30/2012 Sb. o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavy

Zák. 418/2011 Sb.

Zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Změny:
Zák. č. 105/2013 Sb.

Vyhl. 394/2011 Sb.

Vyhláška č. 394/2011 Sb. o sídlech obvodních báňských úřadů

Vyhl. 133/2010 Sb.

Vyhláška č. 133/2010 Sb. o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)
Změny:
Vyhl. č. 278/2011 Sb.

Zák. 416/2009 Sb.

Zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
Změny:
Zák. č. 209/2011 Sb. a zák. č. 405/2012 Sb.

Vyhl. 268/2009 Sb.

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
Změny:
Vyhl. č. 20/2012 Sb.

Zák. 223/2009 Sb.

Zákon č. 223/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb
Změny:
Zákon č. 201/2012 Sb.

Zák. 222/2009 Sb.

Zákon č. 222/2009 Sb. o volném pohybu služeb
Změny:
Zák. č. 247/2011 Sb. a zák. č. 278/2013 Sb.

Vyhl. 140/2009 Sb.

Vyhláška č. 140/2009 Sb. o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
Změny:
Vyhl. č. 264/2010 Sb. vyhl. č. 393/2011 Sb. a vyhl. č. 348/2012 Sb.

Zák. 40/2009 Sb.

Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník
Změny:
zák. č. 306/2009 Sb., zák. č. 181/2011 Sb., zák. č. 330/2011 Sb., zák. č. 357/2011 Sb., zák. č. 375/2011 Sb., zák. č. 420/2011 Sb., zák. č. 458/2011 Sb., zák. č. 193/2012 Sb., zák. č. 360/2012 Sb., zák. č. 399/2012 Sb., zák. č. 494/2012 Sb., zák. č. 105/2013 Sb., zák. č. 241/2013 Sb. a zák. č. 259/2013 Sb.

Vyhl. 486/2008 Sb.

Vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování

S 438/2008 Sb.

Sdělení č. 438/2008 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu

Vyhl. 49/2008 Sb.

Vyhláška č. 49/2008 Sb. o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů
Změny:
Vyhl. č. 13/2013 Sb.

Zák. 160/2007 Sb.

Zákon č. 160/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele

Vyhl. 26/2007 Sb.

Vyhláška č. 26/2007, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška)
Změny:
zák. č. 164/2009 Sb.

Vyhl. 501/2006 Sb.

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území
Změny:
zák. č. 269/2009 Sb., zák. č. 22/2010 Sb., vyhl. č. 20/2011 Sb. a vyhl. č. 431/2012 Sb.

Vyhl. 499/2006 Sb.

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
Změny:
Vyhl. č. 62/2013 Sb.

Zák. 311/2006 Sb.

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)
Změny:
zák. č. 575/2006 Sb., zák. č. 107/2007 Sb., 227/2009 Sb., zák.č. 281/2009 Sb., zák. č. 91/2011 Sb., zák. č. 18/2012 Sb. a zák. č. 234/2013 Sb.

Zák. 264/2006 Sb.

Zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
Změny:
zák. č. 585/2006 Sb., zák. č. 218/2007 Sb., zák. č. 282/2009 Sb, zák. č. 89/2012 Sb. a zák. č. 463/2012 Sb.

Zák. 262/2006 Sb.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Změny:
zák. č. 585/2006 Sb., zák. č. 181/2007 Sb., zák. č. 261/2007 Sb., zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 362/2007 Sb., zák. č. 357/2007 Sb., zák. č. 116/2008 Sb., zák. č. 121/2008 Sb., zák. č. 126/2008 Sb., zák. č. 294/2008 Sb., zák. č. 305/2008 Sb., zák. č. 306/2008 Sb., zák. č. 382/2008 Sb., zák. č. 451/2008 Sb., zák. č. 286/2009 Sb., zák. č. 320/2009 Sb., zák. č. 326/2009 Sb., zák. č. 462/2009 Sb., zák. č. 347/2010 Sb., zák. č. 377/2010 Sb., zák. č. 427/2010 Sb., zák. č. 73/2011 Sb., zák. č. 180/2011 Sb.., zák. č. 185/2011 Sb. , zák. č. 341/2011 Sb., zák. č. 364/2011 Sb. , zák. č. 365/2011 Sb., zák. č. 367/2011 Sb., zák. č. 375/2011 Sb., zák. č. 458/2011 Sb. zák. č. 167/2012 Sb., zák. č. 385/2012 Sb., zák. č. 396/2012 Sb., zák. č. 399/2012 Sb., zák. č. 155/2013 Sb., zák. č. 303/2013 Sb.

Zák. 186/2006 Sb.

Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
Změny:
Zákon č. 201/2012 Sb., zák. č. 503/2012 Sb, zák. č. 256/2013 Sb., zák. č. 340/2013 Sb. a zák. č. 344/2013 Sb.

Zák. 184/2006 Sb.

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
Změny:
Zákon č. 167/2012 Sb. a zák. č. 405/2012 Sb.

Zák. 183/2006 Sb.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Změny:
zák. č. 68/2007 Sb., zák. č. 191/2008 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 345/2009 Sb., zák. č. 379/2009 Sb., zák. č. 424/2010 Sb., zák. č. 420/2011 Sb., zák. č. 142/2012 Sb., zák. č. 167/2012 Sb., zák. č. 350/2012 Sb. a zák. č. 257/2013 Sb.

Zák. 18/2004 Sb.

Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
Změny:
zák. č. 96/2004 Sb., zák. č. 588/2004 Sb., zák. č. 21/2006 Sb., zák. č. 161/2006 Sb., zák. č. 189/2008 Sb. a zák. č. 52/2012 Sb.

Nař. vl. 27/2003 Sb.

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
Změny:
nař. vl. 127/2004 Sb. a nař. vl. 142/2008 Sb.

Zák. 274/2001 Sb.

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Změny:
Zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 274/2003 Sb., zák. č. 20/2004 Sb., zák. č. 127/2005 Sb., zák. č. 76/2006 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 222/2006 Sb., zák. č. 281/2009 Sb. a zák. č. 275/2013 Sb.

Zák. 254/2001 Sb.

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Změny:
Zák. č. 76/2002 Sb., Zák. č. 320/2002 Sb., Zák. č. 274/2003 Sb., Zák. č. 20/2004 Sb., Zák. č. 413/2005 Sb., Zák. č. 444/2005 Sb., Zák. č. 186/2006 Sb., Zák. č. 222/2006 Sb., Zák. č. 342/2006 Sb., Zák. č. 25/2008 Sb., Zák. č. 167/2008 Sb., Zák. č. 181/2008 Sb., Zák. č. 157/2009 Sb., Zák. č. 227/2009 Sb., Zák. č. 281/2009 Sb., Zák. č. 150/2010 Sb., Zák. č. 77/2011 Sb., Zák. č. 151/2011 Sb., Zák. č. 85/2012 Sb., Zák. č. 350/2012 Sb., Zák. č. 501/2012 Sb., Zák. č. 275/2013 Sb., Zák. č. 303/2013 Sb.

Zák. 143/2001 Sb.

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)
Změny:
zák. č. 340/2004 Sb., zák. č. 484/2004 Sb., zák. č. 127/2005 Sb., zák. č. 361/2005 Sb., zák. č. 71/2007 Sb., zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 155/2009 Sb., zák. č. 188/2011 Sb. a zák. č. 360/2012 Sb.

Zák. 406/2000 Sb.

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
Změny:
Zákon č. 359/2003 Sb., zák. č. 694/2004 Sb., zák. č. 180/2005 Sb., zák. č. 177/2006 Sb., zák. č. 214/2006 Sb., zák. č. 574/2006 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 393/2007 Sb., zák. č. 124/2008 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., zák. č. 299/2011 Sb., zák. č. 53/2012 Sb., zák. č. 165/2012 Sb., zák. č. 318/2012 Sb., zák. č. 310/2013 Sb.

Nař. vl. 352/2000 Sb.

Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
Změny:
nařízení vlády č. 42/2003 Sb.

Zák. 258/2000 Sb.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Změny:
zák. č. 254/2001 Sb., zák. č. 274/2001 Sb., zák. č. 13/2002 Sb., zák. č. 76/2002 Sb., zák. č. 86/2002 Sb., zák. č. 120/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb. a zák. č. 274/2003 Sb., zák. č. 356/2003 Sb., zák. č. 167/2004 Sb., zák. č. 326/2004 Sb., zák. č. 562/2004 Sb., zák. č. 125/2005 Sb., zák. č. 253/2005 Sb., zák. č. 381/2005 Sb., zák. č. 392/2005 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 59/2006 Sb., zák. č. 74/2006 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 189/2006 Sb., zák. č. 222/2006 Sb., zák. č. 264/2006 Sb., zák. č. 342/2006 Sb., zák. č. 110/2007 Sb., zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 378/2007 Sb., zák. č. 124/2008 Sb., zák. č. 130/2008 Sb., zák. č. 274/2008 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 301/2009 Sb., zák č. 151/2011 Sb., zák. č. 298/2011 Sb., zák. č. 375/2011 Sb., zák. č. 466/2011 Sb., zák. č. 115/2012 Sb., zák. č. 333/2012 Sb. a zák. č. 223/2013 Sb.

Zák. 121/2000 Sb.

Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
Změny:
zák. č. 81/2005 Sb., zák. č. 61/2006 Sb., zák. č. 216/2006 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 168/2008 Sb., zák. č. 41/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 153/2010 Sb., zák. č. 424/2010 Sb., zák. č. 375/2011 Sb., zák. č. 420/2011 Sb., zák. č. 18/2012 Sb., zák. č. 496/2012 Sb., zák. č. 156/2013 Sb., zák. č. 303/2013 Sb.

Zák. 14/1993 Sb.

Zákon ČNR č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
Změny:
zák. č. 417/2004 Sb.

Zák. 634/1992 Sb.

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Změny:
zák. č. 217/1993 Sb., zák. č. 40/1995 Sb., zák. č. 104/1995 Sb., (úplné znění vyhlášeno zák. č. 34/1996 Sb.), ve znění zák. č. 110/1997 Sb., zák. č. 356/1999 Sb., zák. č. 64/2000 Sb., zák. č. 145/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb., zák. č. 102/2001 Sb., zák. č. 477/2001 Sb., zák. č. 452/2001 Sb., zák. č. 151/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 227/2003 Sb., zák. č. 277/2003 Sb., zák. č. 439/2003 Sb., zák. č. 119/2004 Sb., zák. č. 217/2004 Sb., zák. č. 186/2004 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 229/2006 Sb., zák. č. 375/2007 Sb., zák. č. 36/2008 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 285/2009 Sb., zák. č. 293/2009 Sb., zák. č. 298/2009 Sb., zák. č. 301/2009 Sb.., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 28/2011 Sb., zák. č. 139/2011 Sb., zák. č. 211/2011 Sb., zák. č. 219/2011 Sb., zák. č. 468/2011 Sb., zák. č. 221/2012 Sb., zák. č. 238/2012 Sb. a zák. č. 303/2013 Sb.

Zák. 478/1992 Sb.

Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech
Změny:
zákon č. 116/2000 Sb., zák. č. 501/2004 Sb., č. 221/2006 Sb. a zák. č. 303/2013 Sb.

Zák. 360/1992 Sb.

Záon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Změny:
zák. č. 164/1993 Sb., zák. č. 275/1994 Sb., zák. č. 224/2003 Sb., zák. č. 189/2008 Sb., zák. č. 153/2011 Sb. a zák. č. 350/2012 Sb.

Zák. 359/1992 Sb.

Zákon ČNR č. 359/92 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech
Změny:
zák. č. 107/1994 Sb., zák. č. 200/1994 Sb., zák. č. 62/1997 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 186/2001 Sb., zák. č. 175/2003 Sb., zák. č. 499/2004 Sb. a zák. č. 227/2009 Sb.

Zák. 455/1991 Sb.

Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Změny:
zák. č. 600/1992 Sb., zák. č. 591/1992 Sb., zák. č. 231/1992 Sb., zák. č. 273/1993 Sb., zák. č. 303/1993 Sb., zák. č. 42/1994 Sb., zák. č. 38/1994 Sb., zák. č. 136/1994 Sb., zák. č. 200/1994 Sb., zák. č. 237/1995 Sb., zák. č. 286/1995 Sb., zák. č. 95/1996 Sb., zák. č. 94/1996 Sb., zák. č. 147/1996 Sb., zák. č. 19/1997 Sb., zák. č. 49/1997 Sb., zák. č. 61/1997 Sb., zák. č. 217/1997 Sb., zák. č. 280/1997 Sb., zák. č. 79/1997 Sb., zák. č. 15/1998 Sb., zák. č. 83/1998 Sb., zák. č. 157/1998 Sb., zák. č. 167/1998 Sb., zák. č. 159/1999 Sb., zák. č. 358/1999 Sb., zák. č. 356/1999 Sb., zák. č. 360/1999 Sb., zák. č. 363/1999 Sb., zák. č. 27/2000 Sb., zák. č. 122/2000 Sb., zák. č. 149/2000 Sb. (část), zák. č. 29/2000 Sb., zák. č. 123/2000 Sb., zák. č. 124/2000 Sb., zák. č. 151/2000 Sb., zák. č. 158/2000 Sb., zák. č. 149/2000 Sb., zák. č. 249/2000 Sb., zák. č. 121/2000 Sb., zák. č. 309/2000 Sb., zák. č. 247/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb., zák. č. 362/2000 Sb., zák. č. 409/2000 Sb., zák. č. 458/2000 Sb., zák. č. 61/2001 Sb., zák. č. 120/2001 Sb., zák. č. 164/2001 Sb., zák. č. 501/2001 Sb., zák. č. 100/2001 Sb., zák. č. 256/2001 Sb., zák. č. 274/2001 Sb., zák. č. 477/2001 Sb., zák. č. 478/2001 Sb., zák. č. 174/2002 Sb., zák. č. 86/2002 Sb., zák. č. 281/2002 Sb., zák. č. 308/2002 Sb., zák. č. 119/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 476/2002 Sb., zák. č. 88/2003 Sb., zák. č. 162/2003 Sb., zák. č. 130/2003 Sb., zák. č. 274/2003 Sb., zák. č. 224/2003 Sb., zák. č. 228/2003 Sb., zák. č. 354/2003 Sb., zák. č. 438/2003 Sb., zák. č. 119/2004 Sb., zák. č. 167/2004 Sb., zák. č. 257/2004 Sb., zák. č. 326/2004 Sb., zák. č. 695/2004 Sb., zák. č. 38/2004 Sb., zák. č. 499/2004 Sb., zák. č. 635/2004 Sb., zák. č. 58/2005 Sb., zák. č. 95/2005 Sb., zák. č. 127/2005 Sb., zák. č. 215/2005 Sb., zák. č. 253/2005 Sb., zák. č. 358/2005 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 428/2005 Sb., zák. č. 62/2006 Sb., zák. č. 76/2006 Sb., zák. č. 115/2006 Sb. zák. č. 131/2006 Sb., zák. č. 161/2006 Sb., zák. č. 179/2006 Sb., zák. č. 212/2006 Sb., zák. č. 191/2006 Sb., zák. č. 115/2006 Sb., zák. č. 225/2006 Sb., zák. č. 214/2006 Sb., zák. č. 165/2006 Sb., zák. č. 315/2006 Sb., zák. č. 109/2006 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 310/2006 Sb., zák. č. 160/2007 Sb., zák. č. 270/2007 Sb., zák. č. 269/2007 Sb., zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 130/2008 Sb., zák. č. 189/2008 Sb., zák. č. 230/2008 Sb., zák. č. 254/2008 Sb., zák. č. 274/2008 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 285/2009 Sb., zák. č. 292/2009 Sb., zák. č. 145/2010 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 160/2010 Sb., zák. č. 424/2010 Sb., zák. č. 427/2010 Sb., zák. č. 73/2011 Sb., zák. č. 152/2011 Sb., zák. č. 350/2011 Sb., zák. č. 351/2011 Sb., zák. č. 355/2011 Sb., zák. č. 420/2011 Sb., zák. č. 375/2011 Sb., zák. č. 428/2011 Sb., zák. č. 458/2011 Sb. zák. č. 53/2012 Sb., zák. č. 119/2012 Sb., zák. č. 167/2012 Sb. zák. č. 169/2012 Sb., zák. č. 199/2012 Sb., zák. č. 201/2012 Sb.,,zák. č. 202/2012 Sb., zák. č. 221/2012 Sb., zák. č. 407/2012 Sb., zák. č. 234/2013 Sb., zák. č. 241/2013 Sb, zák. č. 279/2013 Sb., zák. č. 303/2013 Sb., zák. č. 308/2013 Sb., zák. č. 309/2013 Sb.

Zák. 62/1988 Sb.

Zákon č. 62/1988 Sb. o geologických pracích
Změny:
zák. č. 543/1991 Sb., zák. č. 369/1992 Sb., zák. č. 366/2000 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 18/2004 Sb., zák. č. 3/2005 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 124/2008 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb. a zák. č. 85/2012 Sb.

Zák. 61/1988 Sb.

Zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Změny:
zák. č. 425/1990 Sb., zák. č. 542/1991 Sb., zák. č. 169/1993 Sb., zák. č. 128/1999 Sb., zák. č. 71/2000 Sb., zák. č. 124/2000 Sb., zák. č. 315/2001 Sb., zák. č. 206/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 227/2003 Sb., zák. č. 315/2001 Sb. (část), zák. č. 206/2002 Sb. (část), zák. č. 226/2003 Sb., zák. č. 3/2005 Sb., zák. č. 386/2005 Sb., zák. č. 313/2006 Sb., zák. č. 342/2006 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 376/2007 Sb., zák. č. 124/2008 Sb., zák. č. 189/2008 Sb., zák. č. 274/2008 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 184/2011 Sb., zák. č. 375/2011 Sb. a zák. č. 18/2012 Sb.

Zák. 44/1988 Sb.

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
Změny:
zák. č. 541/1991 Sb., zák. č. 10/1993 Sb., zák. č. 168/1993 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb., zák. č. 366/2000 Sb., zák. č. 315/2001 Sb., zák. č. 61/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 150/2003 Sb., zák. č. 3/2005 Sb., zák. č. 386/2005 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 313/2006 Sb., zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 157/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 85/2012 Sb., zák. č. 350/2012 Sb., zák. č. 498/2012 Sb., zák. č. 257/2013 Sb.

Zák. 64/1986 Sb.

Zákon č. 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci
Změny:
zák. č. 189/1990 Sb., zák. č. 240/1992 Sb., zák. č. 22/1997 Sb., zák. č. 110/1997 Sb., zák. č. 71/2000 Sb., zák. č. 145/2000 Sb., zák. č. 102/2001 Sb., zák. č. 321/2001 Sb., zák. č. 205/2002 Sb., zák. č. 439/2003 Sb., zák. č. 205/2002 Sb., zák. č. 226/2003 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 229/2006 Sb., zák. č. 160/2007 Sb., zák. č. 309/2002 Sb., zák. č. 36/2008 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 490/2009 Sb., zák. č. 145/2010 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 219/2011 Sb., zák. č. 458/2011 Sb., zák. č. 18/2012 Sb. zák. č. 407/2012 Sb., zák. č. 308/2013 Sb.
reklama
MD02 Radeton, s.r.o. HUTIRA - Brno, s.r.o. disa Drager IVAR CS ASPP