Právní předpisy

Obsahuje 140 předpisů na více než 2500 stranách. Soubor právních předpisů je vydáván v rámci EDICE GAS. Verzi plnotextového zpracování můžete získat na CD ROM – Právní předpisy.

K plnotextovým souborům zpracovaným v programu Adobe Acrobat (soubor *.pdf) umožňují přístup Abonence I

Zák. 372/2011 Sb.

Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
Změny:
Zákon č. 167/2012 Sb., zák. č. 437/2012 Sb., zák. č. 66/2013 Sb. a zák. č. 303/2013 Sb.

Nař. vl. 272/2011 Sb.

Nař. vl. č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nař. vl. 201/2010 Sb.

Nař. vl. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Vyhl. 73/2010 Sb.

Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

Nař. vl. 1/2008 Sb.

Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Změny:
Nař. vl. č. 106/2010 Sb.

Nař. vl. 361/2007 Sb.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Změny:
nař. vl. 68/2010 Sb., nař. vl. č. 93/2012 Sb. a nař. vl. 9/2013 Sb.

Nař. vl. 198/2007 Sb.

Nařízení vlády č. 198/2007 Sb., o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh

Vyhl. 167/2007 Sb.

Vyhláška 167/2007 Sb., kterou se zrušují některé právní předpisy v působnosti Ministerstva zdravotnictví

Nař. vl. 592/2006 Sb.

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Nař. vl. 591/2006 Sb.

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Zák. 309/2006 Sb.

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Změny:
zák. č. 362/2007 Sb., zák. č. 189/2008 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., zák. č. 365/2011 Sb., zák. č. 375/2011 Sb. a zák. č. 225/2012 Sb.

Zák. 266/2006 Sb.

Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců
Změny:
zák. č. 218/2007 Sb., zák. č. 306/2008 Sb., zák. č. 41/2009 Sb., zák. č. 158/2009 Sb., zák. č. 282/2009 Sb., zák. č. 303/2009 Sb., zák. č. 73/2011 Sb., zák. č. 375/2011 Sb., zák. č. 458/2011 Sb., zák. č. 167/2012 Sb., zák. č. 401/2012 Sb. a zák. č. 463/2012 Sb.

Nař. vl. 362/2005 Sb.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vyhl. 266/2005 Sb.

Vyhláška č. 266/2005 Sb., kterou se stanoví vzor a stanovení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce

Zák. 253/2005 Sb.

Zákon č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce
Změny:
zák. č. 138/2006 Sb. a zák. č. 264/2006 Sb.

Zák. 251/2005 Sb.

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
Změny:
zák. č. 230/2006 Sb., zák. č. 264/2006 Sb., zák. č. 213/2007 Sb., zák. č. 362/2007 Sb., zák. č. 294/2008 Sb., zák. č. 382/2008 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 73/2011 Sb., zák. č. 341/2011 Sb., zák. č. 350/2011 Sb., zák. č. 365/2011 Sb. a zák. č. 367/2011 Sb.

Nař. vl. 101/2005 Sb.

Nařízení vlády č. 101/05 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Vyhl. 392/2003 Sb.

Vyhláška ČBÚ č. 392/03 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
Změny:
vyhl. č. 282/2007 Sb.

Vyhl. 288/2003 Sb.

Vyhláška MZV č. 288/03 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolaní

Vyhl. 6/2003 Sb.

Vyhláčka č. 6/2003 Sb, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Nař. vl. 168/2002 Sb.

Nařízení vlády č. 168/02 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

Nař. vl. 11/2002 Sb.

Nařízení vlády č. 11/02 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
Změny:
nař. vlády č. 405/2004 Sb.

Nař. vl. 495/2001 Sb.

Nařízení vlády č. 495/01 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Nař. vl. 378/2001 Sb.

Nařízení vlády č. 378/01 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Vyhl. 100/1995 Sb.

Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)
Změny:
vyhláška č. 279/2000 Sb., vyhláška č. 352/2000 Sb. a nař. vlády č. 210/2006 Sb.

Zák. 266/1994 Sb.

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách
Změny:
zák. č. 189/1999 Sb., zák. č. 23/2000 Sb., zák. č. 71/2000 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 77/2002 Sb., zák. č. 175/2002 Sb., zák. č.309/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zákon č. 103/2004 Sb., zákon č. 1/2005 Sb., zákon č. 181/2006 Sb., zákon č. 186/2006 Sb., zák. č. 191/2006 Sb., zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 124/2008 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 377/2009 Sb., zák. č. 194/2010 Sb., zák. č. 134/2011 Sb., zák. č. 458/2011 Sb. a zák. č. 102/2013 Sb.

Vyhl. 20/1989 Sb.

Vyhláška MZV č. 20/1989 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155)

Vyhl. 19/1979 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Změny:
vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 552/1990 Sb., nař. vlády č. 352/2000 Sb. a vyhláška MPSv a ČBÚ č. 394/2003 Sb.

Vyhl. 18/1979 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Změny:
vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 97/1982 Sb., vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 551/1990 Sb., nař. vlády č. 352/2000 Sb., vyhláška MPSv a ČBÚ č. 118/2003 Sb. a vyhláška MPSv a ČBÚ č. 393/2003 Sb.

Vyhl. 50/1978 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Změny:
vyhl. ČBÚP a ČBÚ č. 98/1982 Sb.

Zák. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Změny:
zákona ČNR č. 575/1990 Sb. a zákona ČNR č. 159/1992 Sb. (v úplné znění vyhlášeném pod č. 396/1992 Sb.), ve znění zákona č. 47/1994 Sb., zák. č. 71/2000 Sb., zák. č. 124/2000 Sb., zák. č. 151/2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 436/2004 Sb. a zák. č. 253/2005 Sb., zák. č. 189/2008 Sb., zák. č. 223/2009 Sb. a zák. č. 341/2011 Sb.
reklama
MD02 Radeton, s.r.o. HUTIRA - Brno, s.r.o. disa Drager IVAR CS ASPP