Právní předpisy

Obsahuje 140 předpisů na více než 2500 stranách. Soubor právních předpisů je vydáván v rámci EDICE GAS. Verzi plnotextového zpracování můžete získat na CD ROM – Právní předpisy.

K plnotextovým souborům zpracovaným v programu Adobe Acrobat (soubor *.pdf) umožňují přístup Abonence I

Vyhl. 194/2013 Sb.

Vyhláška č. 194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie

Vyhl. 439/2012 Sb.

Vyhl. č. 439/2012 Sb. o stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení složky ceny za přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometanu a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o zúčtování)

Nař. vl. 351/2012 Sb.

Nařízení vlády č. 351/2012 Sb. o kritériích udržitelnosti biopaliv

Vyhl. 345/2012 Sb.

Vyhláška č. 345/2012 Sb. o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

Vyhl. 344/2012 Sb.

Vyhláška č. 344/2012 Sb. o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu

Zák. 165/2012 Sb.

Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
Změny:
Zák. č. 407/2012 Sb. a zák. č. 310/2013 Sb.

Vyhl. 210/2011 Sb.

Vyhláška č. 210/2011 Sb. o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb

Vyhl. 108/2011 Sb.

Vyhláška č. 108/2011 Sb. o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
Změny:
Vyhl. č. 289/2013 Sb.

Vyhl. 62/2011 Sb.

Vyhláška č. 62/2011 Sb. o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství

Vyhl. 401/2010 Sb.

Vyhláška č. 401/2010 Sb. o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu

Vyhl. 19/2010 Sb.

Vyhláška č. 19/2010 Sb. o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu
Změny:
Vyhl. č. 325/2013 Sb.

Vyhl. 365/2009 Sb.

Vyhláška č. 365/2009 Sb. o Pravidlech trhu s plynem
Změny:
Vyhl. č. 370/2010 Sb., vyhl. č. 442/2011 Sb. a vyhl. č. 436/2012 Sb.

Vyhl. 280/2007 Sb.

Vyhláška č. 280/2007 Sb. o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence

Vyhl. 545/2006 Sb.

Vyhláška č. 545/2006 Sb. o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství
Změny:
Vyhláška č. 396/2011

Vyhl. 426/2005 Sb.

Vyhláška č. 426/2005 Sb. o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
Změny:
vyhl. č. 363/2007 Sb., č. 358/2009 Sb., č. 392/2011 Sb. a č. 445/2012 Sb.

Nař. vl. 406/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Nař. vl. 195/2001 Sb.

Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce

Zák. 458/2000 Sb.

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
Změny:
zák. č. 151/2002 Sb., zák. č. 262/2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb., zák. č. 278/2003 Sb., zák. č. 356/2003 Sb., zák. č. 670/2004 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 91/2005 Sb.), zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 342/2006 Sb., zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 124/2008 Sb., zák. č. 158/2009 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 211/2011 Sb., zák. č. 299/2011 Sb., zák. č. 420/2011 Sb., zák. č. 458/2011 Sb., zák. č. 165/2012 Sb. a zák. č. 350/2012 Sb.

Vyhl. 91/1993 Sb.

Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

Vyhl. 48/1982 Sb.

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
Změny:
vyhláška č. 324/1990 Sb., vyhlášky ČÚBP č. 207/1991 Sb., nař. vlády č. 352/2000 Sb. a vyhl. 192/2005 Sb.

Vyhl. 21/1979 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Změny:
vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhláška MPSv a ČBÚ č. 395/2003 Sb.

Vyhl. 85/1978 Sb.

Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
Změny:
nařízení vlády č. 352/2000 Sb.
reklama
MD02 Radeton, s.r.o. HUTIRA - Brno, s.r.o. disa Drager IVAR CS ASPP