Odborná stanoviska

Odborná stanoviska reagují na dotazy odborné veřejnosti a vyjadřují aplikaci uznávaných pravidel a předpisů na optimální řešení předmětné problematiky s cílem zajištění bezpečnosti a spolehlivosti. Stanoviska jsou zpracovávána v úzké součinnosti s orgány státní správy a odbornými organizacemi (SÚIP, MV GŘHZS, ÚNMZ, TIČR, ČPS, ČSTZ a dalšími).

Na základě výsledku jednání s ČLPR (Český lodní a průmyslový registr, s.r.o.) není možno dále využívat jednotné schválené postupy svařování kovů (WPAR – Osvědčení č. O-3951/03 až O-39555/03) v plynárenství.
Proto oznamujeme, že stávající odborná stanoviska GAS č. 071/2003 a č. 077/2003, kterými byly jednotné WPAR a navazující WPS v plynárenství zavedeny, byla zrušena bez náhrady, a to k 30. 6. 2009.
K uvedenému omezení dochází v důsledku majetkoprávních změn v plynárenství, kdy již nelze zajistit stejný management řízení kvality svařování ve smyslu požadavku platných technických norem (ověřený postup svařování, kterého dosáhl výrobce, platí pouze v dílnách a na staveništích, které jsou pod stejným technickým a jakostním dozorem tohoto výrobce).

K plnotextovým souborům zpracovaným v programu Adobe Acrobat (soubor *.pdf) umožňují přístup Abonence I.

ČísloNázevKódy
128/2019ODBORNÉ STANOVISKO GAS Č. 128/2019 KE KALIBRACI TLAKOMĚRŮ POUŽÍVANÝCH PŘI TLAKOVÝCH ZKOUŠKÁCH PODLE TPG 702 01 A TPG 702 04702
127/2018ODBORNÉ STANOVISKO Č. 127/2018 POŽADAVKY NA KVALIFIKACI OSOSB PRO NĚKTERÉ ČINNOSTI NA VTL PLYNOVODECH, TRASOVÝCH UZÁVĚRECH A VTL MĚŘÍCÍCH STANICÍCH. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI OSOB PRO NĚKTERÉ ČINNOSTI NA KOMPRESNÍCH STANICÍCH. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI OSOB PRO ČINNOSTI NA BLOKOVÝCH A POSILOVACÍCH REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÁ JSOU INSTALOVÁNA NA NTL A STL PLYNOVODECH. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI OSOB PRO MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PLYNOMĚRŮ. (REVIZE NA KVALIFIKACI OSOSB PRO MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PLYNOMĚRŮ)701
126/2017ODBORNÉ STANOVISKO GAS Č. 126/2017 ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘENOSNÝCH ELEKTRONICKÝCH/ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ, KTERÁ NEJSOU V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ, V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU ZEMNÍHO PLYNU700
125/2016ODBORNÉ STANOVISKO Č. 125/2016 POŽADAVKY NA KVALIFIKACI OSOB PRO NĚKTERÉ ČINNOSTI NA VTL PLYNOVODECH, TRASOVÝCH UZÁVĚRECH A VTL MĚŘICÍCH STANICÍCH. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI OSOB PRO NĚKTERÉ ČINNOSTI NA KOMPRESNÍCH STANICÍCH. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI OSOB PRO ČINNOSTI NA BLOKOVÝCH A POSILOVACÍCH REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÁ JSOU INSTALOVÁNA NA NTL A STL PLYNOVODECH. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI OSOB PRO MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PLYNOMĚRŮ. 605, 934
124/2016ODBORNÉ STANOVISKO Č. 124/2016 POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU ODBĚRNÉHO PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ S PROVOZNÍM TLAKEM DO 5 BAR PO OPRAVĚ HUP, PLYNOMĚRU, REGULÁTORU ČI JINÉ JEHO ČÁSTI704
123/2016ODBORNÉ STANOVISKO Č. 123/2016 POŽADAVKY PRO VYDÁNÍ VÝCHOZÍ A KLADNÉ PROVOZNÍ REVIZE A VPUŠTĚNÍ PLYNU DO PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ, SOUVISEJÍCÍ S POŽADAVKY NA REVIZE JINÝCH VYHRAZENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, INSTALOVANÝCH JAKO SOUČÁST PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ. POŽADAVKY NA GARANČNÍ SVAROVÉ SPOJE. 601, 701, 702
122/2015ODBORNÉ STANOVISKO Č. 122/2015 ZODPOVĚDNOST A ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘEDEPSANÝCH KONTROL (VČ. DOHLEDU) A REVIZÍ NA REGULAČNÍCH A MĚŘICÍCH STANICÍCH VČETNĚ OPZ S DŮRAZEM NA CIZÍ ZAŘÍZENÍ, NAPŘ. PLYNOMĚR, PŘEPOČÍTÁVAČ, DÁLKOVÝ PŘENOS DAT APOD.905
121/2014ODBORNÉ STANOVISKO Č. 121/2014 UPŘESNĚNÍ POJMU UVEDENÍ PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ (DÁLE JEN ZAŘÍZENÍ) DO PROVOZU, ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ, DOČASNĚ A PROVOZNĚ ODSTAVENÉ ZAŘÍZENÍ.900, 917, 905
120/2014ODBORNÉ STANOVISKO GAS Č. 120/2014 K ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI FYZICKÝCH OSOB PROVÁDĚJÍCÍCH VIZUÁLNÍ KONTROLY SVARŮ NA PLYNOVODECH A PLYNOVODNÍCH PŘÍPOJKÁCH (REVIZE ODBORNÉHO STANOVISKA Č. 104/2008)913, 921
119/2014ODBORNÉ STANOVISKO ČPS Č. 119/2014, POŽADOVANÉ KVALIFIKACE A KOMPETENCE K ČINNOSTEM NA ZAŘÍZENÍCH UMÍSTĚNÝCH V CENTRÁLNÍM AREÁLU PODZEMNÍCH ZÁSOBNÍKŮ PLYNU201
118/2013Odborné stanovisko č. 118/2013 k individuálnímu posuzování trasy vysokotlakých ocelových plynovodů a přípojek podle TPG 702 04 v platném znění v souladu s metodikou pro stanovení rizika v okoli plynovodu701, 702
117/2013Odborné stanovisko č. 117/2013 Základní zásady pro instalaci a používání inteligentních plynoměrů s integrovaným uzávěrem plynu934
116/2012Odborné stanovisko GAS č. 116/2012 k zásadám vyhotovování zpráv o výsledcích revizí plynových zařízení914, 922
115/2012Odborné stanovisko č. 115/2012 k uplatňování obecně závazných předpisů o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a k uplatňování obecně závazných předpisů při připojení výroben plynu, distribučních soustav, zásobníků plynu a odběrných míst zákazníků k plynárenské soustavě905
114/2011Odborné stanovisko č. 114/2011 k individuálnímu posuzování trasy vysokotlakých ocelových plynovodů a přípojek podle TPG 702 04 : 2010701, 702
113/2011Odborné stanovisko č. 113/2011 ke vhodnosti přenosného hasicího přístroje pro pracoviště, kde probíhá svařování na plynovodech pod přetlakem plynu podle TPG 905 01 905, 926
112/2011Odborné stanovisko č. 112/2011 k požadované kvalifikaci pracovníků zajišťujících provoz a údržbu předávacího a odběrného místa umístěného na přepravní nebo distribuční soustavě a k požadavkům na provoz těchto míst905
111/2010Odborné stanovisko č. 111/2010 k provedení a značení trasy hluboko uložených vysokotlakých plynovodů701
110/2010Odborné stanovisko č. 110/2010 k uplatňování obecně závazných předpisů při napojování distribučních soustav, podzemních zásobníků plynu a zákazníků na přepravní soustavu, a napojování podzemních zásobníků plynu a zákazníků na distribuční soustavu 905, 922
109/2010Odborné stanovisko č. 109/2010 ed. 2 ke stanovení obborné způsobilosti fyzických osob, které zpracovávají a schvalují písemné pracovní postupy pro práce na plynových zařízeních při zvýšeném nebezpečí a k zásadám archivace těchto pracovních postupů.905, 922
108/2009Odborné stanovisko č. 108/2009 k uplatňování obecně závazných předpisů, českých technických norem a ostatních normativních dokumentů při aplikaci jejich účinnosti v době zřizování plynových zařízení (plynárenská zařízení, odběrná plynová zařízení) a jejich provozu905, 922
107/2009Odborné stanovisko č. 107/2009 k možným způsobům připojení plynových spotřebičů s jednotlivými tepelnými výkony nižšími než 50 kw k domovnímu plynovodu704, 800
106/2009Odborné stanovisko č. 106/2009 k uplatňování § 1 odst. (5) vyhlášky MPO č. 251/2001 Sb., při určování dělicího místa u VTL plynovodů distribuční soustavy702
105/2009Odborné stanovisko č. 105/2009 k používání pružých vlnovcových trubek z nerezové oceli pro stavbu domovního plynovodu (od předávajícího místa k uzávěru spotřebiče).704, 803
104/2008Odborné stanovisko č. 104/2008 k odborné způsobilosti fyzických osob provádějících vizuální kontroly svarů na plynovodech a plynovodních přípojkách (Revize odborného stanoviska č. 085/2004)913, 921, 923
123456
reklama
MD02 Radeton, s.r.o. HUTIRA - Brno, s.r.o. disa Drager IVAR CS ASPP