Dotazy a odpovědi

Obsahují texty, které na optimální odborné úrovni poskytují uživatelům návody, jak uplatňovat příslušné ustanovení předpisů k řešení svých praktických problémů při projektování, zřizování, zkouškách, revizích a provozu plynových a souvisejících technických zařízení. Jsou využitelná i při jednáních s orgány státní správy (SÚIP, OIP, MV GŘHZS, TICR apod.) a institucemi, které se zabývají předmětnou problematikou.

V průběhu let 1994–2019 proto reagoval GAS na potřebu praxe vydáváním dotazů a odpovědí k jednotlivým předpisům.

K plnotextovým souborům zpracovaným v programu Adobe Acrobat (soubor *.pdf) umožňují přístup Abonence I

ČSN 38 6405   
Jaké kontroly a revize se provádějí na pohonném systému a palivové nádrži u vozidla na CNG.
Pramen:  Dv / 95 ze dne 14. 5. 2015    Ze dne:  10.8.2015

ČSN 38 6405   
Jaké jsou požadavky na ustanovení osoby odpovědné za provoz domovního plynovodu.
Pramen:  Dv / 94 ze dne 14. 5. 2015    Ze dne:  10.8.2015

ČSN 73 6058   
Jaké jsou požadavky na vjíždění a parkování vozidel s pohonem na CNG a LPG do uzavřených skladovacích, garážních a obdobných prostorů od 1. 1. 2015.
Pramen:  Dv / 61 ze dne 9. 4. 2015    Ze dne:  7.8.2015

ČSN 34 1390   
Dotaz: Jakým způsobem je možné provést nízkotlaký ocelový plynovod kotelnou a kde má být umístěn hlavní uzávěr kotelny?
Pramen:  Dv / 112 ze dne 19. 6. 2014    Ze dne:  6.8.2014

ČSN 07 0703   
Dotaz: Jakým způsobem je možné provést nízkotlaký ocelový plynovod kotelnou a kde má být umístěn hlavní uzávěr kotelny?
Pramen:  Dv / 112 ze dne 19. 6. 2014    Ze dne:  6.8.2014

ČSN 73 6005   
Jak je to se závazností ČSN v případech, kdy jsou uvedeny rámci jiného platného právního předpisu jako závazné, konkrétně ČSN 73 6005 ve vztahu k vyhlášce č. 104/1197 Sb.?
Pramen:  Hk/76 ze dne 15. 4. 2014    Ze dne:  11.6.2014

ČSN 33 1500   
Prosím o sdělení odborného názoru na problematiku revizí hromosvodů s ohledem na platnost ČSN EN 62305-3 Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života. Zda táto norma má vliv na lhůty revizí zařízení na ochranu před účinky atmosférické elektřiny (hromosvodu) či nikoliv? Setkal jsem se s tím, že někteří RTEZ se odvolávají na tuto normu a podle tabulky uvedené na straně 136 normy lhůtu pro provádění revize tohoto zařízení.
Pramen:  Poradce bezpečnosti a ochrany zdraví 4/2013    Ze dne:  3.2.2014

ČSN 73 4201   -
Jaký je rozdíl v měření tlaku u spotřebičů v provedení B podle čl. 8.3.2 a čl. 9.3.1.2 Změny 1 TPG 704 01?
Pramen:  Dv/ze dne 17. 10. 2013    Ze dne:  17.10.2013

ČSN 33 1600   -
Jak často se musí provádět elektro revize prodlužovacích kabelů používaných v kancelářích?
Pramen:  www.bozpinfo.cz, Ivana Blažková    Ze dne:  1.10.2013

ČSN 27 0141   -
Je zapotřebí k obsluze jednoduchých ručních zdvihacích zařízení (např. řehtačkový nebo lanový zvedák) kvalifikace jeřábník, nebo stačí seznámení s návodem k obsluze? Norma ČSN 27 0141, která tuto problematiku řešila , byla zrušena bez náhrady a norma ČSN ISO 12480-1 to nestanoví jednoznačně. Je zapotřebí k vázání břemen u takových zařízení kvalifikace vazač? Názory revizních techniků zdvihacích zařízení, se kterými jsem toto konzultoval, také nejsou jednoznačné.
Pramen:  www.bozp.cz, Ing. Jiří Kysela    Ze dne:  1.10.2013

ČSN 73 4201   -
Jaká jsou pravidla pro vytvoření otvoru-měřicího místa na odtahu spalin u plynových spotřebičů pro měření koncentrace CO ve spalinách podle TPG 704 01?
Pramen:  Dv/80 ze dne 6. 9. 2013    Ze dne:  6.9.2013

ČSN 26 9030   čl. 4.1.1.
Musí mít společnost zpracován místní řád skladu i pro sklady, kde se trvale nepracuje a nejsou zde skladovány nebezpečné chemické látky? Například příruční sklady kancelářských potřeb, ochranných pomůcek apod. Vím, že o tomto hovoří ČSN 26 9030, čl. 4.1.1. Je dostačující v rámci pravidelného školení BOZP seznámit občasné pracovníky se zásadami BOZP (regály, označení, uličky a podlahy)? Regály jsou řádně označeny a pravidelně kontrolovány. A druhý dotaz: Je třeba pro tento typ skladu prokazatelně jmenovat osobu odpovědnou za provoz této místnosti - skladu?
Pramen:  www.bozpinfo.cz    Ze dne:  3.7.2013

ČSN 73 4130   -
Prosím o odpověď na dotaz, jaká je dovolena max. výška schodku u dveří nebo vrat pro vstup do výrobního provozu (hal) - případné označení. A ještě jeden dotaz na provazové žebříky - návod k použití a jejich používání v provozu.
Pramen:  www.bozpinfo.cz    Ze dne:  3.7.2013

ČSN 73 6005   -
Jaké jsou minimální dovolené vzdálenosti přívodního potrubí pro RS a jaké jsou požadavky na provádění tlakové zkoušky? Konkrétní dotazy: 1. Podle kterého předpisu posuzovat, projektovat a revidovat VTL plynovodní potrubí, uložené v zemi, mezi HUP RS a vstupním připojovací přírubou strojního zařízení? 2. Jaké jsou minimální dovolené vzdálenosti plynového potrubí při souběhu a křížení ostatních sítí technické infrastruktury? 3. Jak předepsat a provádět tlakové zkoušky, zejména když dle technického požadavku RWE DSO TO B08 03 02 příloha 1 má být mezi HUP RS a budovou RS osazen izolační spoj? 4. Má vliv na posuzování, bude-li VTL RS umístěna v oplocení, nebo neoplocená?
Pramen:  Dv/139    Ze dne:  24.6.2013

ČSN 38 6405   -
Jaké jsou minimální dovolené vzdálenosti přívodního potrubí pro RS a jaké jsou požadavky na provádění tlakové zkoušky? Konkrétní dotazy: 1. Podle kterého předpisu posuzovat, projektovat a revidovat VTL plynovodní potrubí, uložené v zemi, mezi HUP RS a vstupním připojovací přírubou strojního zařízení? 2. Jaké jsou minimální dovolené vzdálenosti plynového potrubí při souběhu a křížení ostatních sítí technické infrastruktury? 3. Jak předepsat a provádět tlakové zkoušky, zejména když dle technického požadavku RWE DSO TO B08 03 02 příloha 1 má být mezi HUP RS a budovou RS osazen izolační spoj? 4. Má vliv na posuzování, bude-li VTL RS umístěna v oplocení, nebo neoplocená?
Pramen:  Dv/139    Ze dne:  24.6.2013

ČSN 33 2000-6   -
Podle § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, má zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti povinnost zajistit: a) stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště, b) dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v písmenu a) a určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění, c) aby stanovené termíny, lhůty a rozsah činností uvedených v písmenu a) a kontrolní a revizní záznamy, hlášení údajů o stavu zařízení získávaná například ze snímačů a čidel, byly vedeny způsobem, který umožní uchovávání a využívání údajů po stanovenou dobu v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly k dispozici osobám vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním orgánům. Jde mi konkrétně o stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol u elektrických zařízení – přístrojů – strojů – spotřebičů, nářadí apod., vlastně všeho u elektrického zařízení. Je to vlastně jedna ze závad zjištěných při kontrole OIP v jedné firmě. Nevím vůbec, co si mám pod tímto představit. Chápu, že pravidelnou kontrolu spotřebičů a ručního nářadí si zaměstnanci provádí před použitím (vizuální kontrola a zkouška chodu, což je dáno vnitřními směrnicemi firmy, dále jsou prováděny revize jednak spotřebičů, tak i nářadí v termínech 1 x 3 měsíce až 1 x 12 měsíců, revize strojů a elektroinstalace (provádí revizní technici) apod., ale stále nevím, jaké termíny – lhůty a rozsahy kontrol, vč. vedení dokumentace o tom, které bude vlastně provádět zaměstnavatel, asi prostřednictvím nějakého zaměstnance údržby, u ostatních el. zařízení, tzn. strojů ve výrobě, počítačů, kopírek, tiskáren, stolních svítidel v administrativě, a já nevím čeho všeho ještě. Pravidelné elektro revize jsou samozřejmě prováděny, ale provádět ještě nějaké další kontroly je pro zaměstnavatele „nestravitelné“. Vím, že NV č. 378/2001 Sb. stanoví kontrolu 1 x 12 měsíců, ale rozsah stanoven v návodech většinou není, takže si to asi musí zaměstnavatel vymyslet sám, např. v místním provozním bezpečnostním předpisu. Můžete mi v tom nějak poradit?
Pramen:  www.bozpinfo.cz    Ze dne:  30.4.2013

ČSN 33 1500   -
Podle § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, má zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti povinnost zajistit: a) stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště, b) dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v písmenu a) a určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění, c) aby stanovené termíny, lhůty a rozsah činností uvedených v písmenu a) a kontrolní a revizní záznamy, hlášení údajů o stavu zařízení získávaná například ze snímačů a čidel, byly vedeny způsobem, který umožní uchovávání a využívání údajů po stanovenou dobu v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly k dispozici osobám vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním orgánům. Jde mi konkrétně o stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol u elektrických zařízení – přístrojů – strojů – spotřebičů, nářadí apod., vlastně všeho u elektrického zařízení. Je to vlastně jedna ze závad zjištěných při kontrole OIP v jedné firmě. Nevím vůbec, co si mám pod tímto představit. Chápu, že pravidelnou kontrolu spotřebičů a ručního nářadí si zaměstnanci provádí před použitím (vizuální kontrola a zkouška chodu, což je dáno vnitřními směrnicemi firmy, dále jsou prováděny revize jednak spotřebičů, tak i nářadí v termínech 1 x 3 měsíce až 1 x 12 měsíců, revize strojů a elektroinstalace (provádí revizní technici) apod., ale stále nevím, jaké termíny – lhůty a rozsahy kontrol, vč. vedení dokumentace o tom, které bude vlastně provádět zaměstnavatel, asi prostřednictvím nějakého zaměstnance údržby, u ostatních el. zařízení, tzn. strojů ve výrobě, počítačů, kopírek, tiskáren, stolních svítidel v administrativě, a já nevím čeho všeho ještě. Pravidelné elektro revize jsou samozřejmě prováděny, ale provádět ještě nějaké další kontroly je pro zaměstnavatele „nestravitelné“. Vím, že NV č. 378/2001 Sb. stanoví kontrolu 1 x 12 měsíců, ale rozsah stanoven v návodech většinou není, takže si to asi musí zaměstnavatel vymyslet sám, např. v místním provozním bezpečnostním předpisu. Můžete mi v tom nějak poradit?
Pramen:  www.bozpinfo.cz    Ze dne:  30.4.2013

ČSN 33 2000-1   -
Podle § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, má zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti povinnost zajistit: a) stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště, b) dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v písmenu a) a určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění, c) aby stanovené termíny, lhůty a rozsah činností uvedených v písmenu a) a kontrolní a revizní záznamy, hlášení údajů o stavu zařízení získávaná například ze snímačů a čidel, byly vedeny způsobem, který umožní uchovávání a využívání údajů po stanovenou dobu v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly k dispozici osobám vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním orgánům. Jde mi konkrétně o stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol u elektrických zařízení – přístrojů – strojů – spotřebičů, nářadí apod., vlastně všeho u elektrického zařízení. Je to vlastně jedna ze závad zjištěných při kontrole OIP v jedné firmě. Nevím vůbec, co si mám pod tímto představit. Chápu, že pravidelnou kontrolu spotřebičů a ručního nářadí si zaměstnanci provádí před použitím (vizuální kontrola a zkouška chodu, což je dáno vnitřními směrnicemi firmy, dále jsou prováděny revize jednak spotřebičů, tak i nářadí v termínech 1 x 3 měsíce až 1 x 12 měsíců, revize strojů a elektroinstalace (provádí revizní technici) apod., ale stále nevím, jaké termíny – lhůty a rozsahy kontrol, vč. vedení dokumentace o tom, které bude vlastně provádět zaměstnavatel, asi prostřednictvím nějakého zaměstnance údržby, u ostatních el. zařízení, tzn. strojů ve výrobě, počítačů, kopírek, tiskáren, stolních svítidel v administrativě, a já nevím čeho všeho ještě. Pravidelné elektro revize jsou samozřejmě prováděny, ale provádět ještě nějaké další kontroly je pro zaměstnavatele „nestravitelné“. Vím, že NV č. 378/2001 Sb. stanoví kontrolu 1 x 12 měsíců, ale rozsah stanoven v návodech většinou není, takže si to asi musí zaměstnavatel vymyslet sám, např. v místním provozním bezpečnostním předpisu. Můžete mi v tom nějak poradit?
Pramen:  www.bozpinfo.cz    Ze dne:  30.4.2013

ČSN 26 8805   -
Zákoník práce, ČSN 26 8805 a návody k používání vozíků vyžadují, aby byli prací s vysokozdvižnými vozíky pověřováni pouze kvalifikovaní řidiči s odpovídajícím dokladem o vyškolení. Jak je to s řidiči ručních elektrických nízkozdvižných vozíků? Mají být proškoleni podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.?
Pramen:  www.bozp.cz    Ze dne:  2.1.2013

ČSN 73 0833   -
Může být umístěn uzávěr plynu v podzemní hromadné garáži před vstupem do kotelny a jaké musí být splněny požadavky pro toto umístění?
Pramen:  Dv/244    Ze dne:  3.10.2012

ČSN 73 0810   -
Může být umístěn uzávěr plynu v podzemní hromadné garáži před vstupem do kotelny a jaké musí být splněny požadavky pro toto umístění?
Pramen:  Dv/244    Ze dne:  3.10.2012

ČSN 73 6058   -
Může být umístěn uzávěr plynu v podzemní hromadné garáži před vstupem do kotelny a jaké musí být splněny požadavky pro toto umístění?
Pramen:  Dv/244    Ze dne:  3.10.2012

ČSN 73 0802   -
Může být umístěn uzávěr plynu v podzemní hromadné garáži před vstupem do kotelny a jaké musí být splněny požadavky pro toto umístění?
Pramen:  Dv/244    Ze dne:  3.10.2012

ČSN 33 1600   ed. 2
Chtěla bych se zeptat, zda-li se revize elektrických spotřebičů mohou provádět až po uplynutí záruční doby.
Pramen:  Ivana Blažková, www.bozpinfo.cz    Ze dne:  20.9.2012

ČSN 65 6517   -
Jaká platí pravidla pro povinnou registraci dodavatelů CNG pro pohon motorových vozidel?
Pramen:  Dv/165    Ze dne:  28.6.2012

ČSN 07 0703   -
V domě s pečovatelskou službou provozuje příslušná městská část plynovou kotelnu. Jedná se o NTL kotelnu o výkonu 190 kW, atmosférické kotle s přerušovačem tahu atd. Problém je, že tento provoz je umístěn v 1PP (uzavřená podzemní místnost) a přívod vzduchu ke spalování, stejně jako odvod vzduchu z hlediska větrání je řešen pouze jako nucený - přes ventilátory. Na tuto nucenou ventilaci je provedena vazba v regulaci, takže kotle nikdy nejsou v provozu pokud není v provozu ventilace, ale není zajištěno přirozené větrání kotelny (požadavek ČSN 07 0703 a NV č. 101/2005). S ohledem na umístění kotelny v objektu by bylo celkem dost problematické a nákladné přivést vzduchotechnické potrubí pro zjištění přirozeného větrání. Ptám se tedy, jestli je možné provést pouze další opatření ve smyslu dodatečných čidel úniku CO ve vazbě na provoz kotlů nebo je nezbytně nutné trvat na instalaci potrubí zajišťujícího přirozeného větrání.
Pramen:  PE 05/2012    Ze dne:  27.6.2012

ČSN 73 6058   čl. 63
Jak se řeší problém vedení plynovodu v hromadných garážích?
Pramen:  www.iti.cz    Ze dne:  27.6.2012

ČSN 73 4201   -
Umístění odkouření od plynového kotle o výkonu 24 kW (odvod spalin je proveden před rokem 2008 stěnou fasády) při rekonstrukci domovního rozvodu se zachováním stávajícího spotřebního rozvodu zemního plynu
Pramen:  Dv/150    Ze dne:  27.6.2012

ČSN 38 6405   -
Používám už několik let SIB-LEX a vytvořil jsem podle něho provozní řád plynové kotelny. V části: Nízkotlaké kotelny/lhůty kontrol je citace: kontrola těsnosti u plynového rozvodu (rozebíratelné spoje, zá vitové spoje, armatury s kterými se manipuluje) - 1x za měsíc (1. pondělí v měsíci); kontrola těsnosti u plynového rozvodu (např. svarové spoje, armatury, se kterými není manipulováno) - 1x za 6 měsíců. Potřeboval bych zjistit, z jakého předpisu bylo čerpáno nebo který to nařizuje.
Pramen:  BOZP 1/2012    Ze dne:  15.5.2012

ČSN 75 2130   -
Jak se řeší uložení svazku kapalinovodů, plynovodů, elektrických a optických kabelů od jednotlivých produkčních sond na PZP Tvrdonice v souběhu pod dnem vodního toku a v souběhu s místní komunikací?
Pramen:  Ru/77    Ze dne:  28.3.2012

ČSN 33 1600   -
Jaký předpis požaduje provozní kontroly 1x za 6 měsíc ů u rámového detektoru kovu?
Pramen:  BOZP č. 4-5/2011; BHP č. 6/2011    Ze dne:  19.1.2012

ČSN 73 6005   -
Umístění nového STL plynovodu v souběhu s kanalizační stokou, kdy není možné dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005 tab. A1, je možné využít trasu rušeného NTL plynovodu DN 300 a umístit-vtáhnout do stávajícího ocelového plynovodu DN 300 nový STL plynovod dn 225 mm? Pokus o vytýčení v terénu selhal.
Pramen:  Ru/267    Ze dne:  15.11.2011

ČSN 33 2030   -
Je povinnost vybavovat regulační stanice kromě hlavního jističe ještě hlavním vypínačem elektroinstalace?
Pramen:  Dv/208    Ze dne:  25.8.2011

ČSN 33 2000-5-54   -
Je povinnost vybavovat regulační stanice kromě hlavního jističe ještě hlavním vypínačem elektroinstalace?
Pramen:  Dv/208    Ze dne:  25.8.2011

ČSN 33 2000-1   -
Je povinnost vybavovat regulační stanice kromě hlavního jističe ještě hlavním vypínačem elektroinstalace?
Pramen:  Dv/208    Ze dne:  25.8.2011

ČSN 73 7505   -
Musí být izolační spoj na ocelových domovních plynovodech, kdy distribuční plynovod a přípojka z oceli nejsou aktivně chráněny proti korozi, instalován vždy, nebo jen na základě požadavku provozovatele distribuční soustavy? Jaký je technický důvod k oboustranné izolaci regulátoru?
Pramen:  Dv/203    Ze dne:  25.8.2011

ČSN 33 2000-5-54   -
Musí být izolační spoj na ocelových domovních plynovodech, kdy distribuční plynovod a přípojka z oceli nejsou aktivně chráněny proti korozi, instalován vždy, nebo jen na základě požadavku provozovatele distribuční soustavy? Jaký je technický důvod k oboustranné izolaci regulátoru?
Pramen:  Dv/203    Ze dne:  25.8.2011

ČSN 03 8350   -
Musí být izolační spoj na ocelových domovních plynovodech, kdy distribuční plynovod a přípojka z oceli nejsou aktivně chráněny proti korozi, instalován vždy, nebo jen na základě požadavku provozovatele distribuční soustavy? Jaký je technický důvod k oboustranné izolaci regulátoru?
Pramen:  Dv/203    Ze dne:  25.8.2011

ČSN 38 6410   -
Stavební úpravy VTL plynovodu č. 148, Praha 5, je nutné dodržet v současné době platné odstupové vzdálenosti dané TPG 702 04, Změna 1?
Pramen:  Ru/180    Ze dne:  1.6.2011

ČSN 75 5050   -
Jaký normativní dokument použít při řešení problematiky v chlorovém hospodářství u malé chlorovány?
Pramen:  JO/2011    Ze dne:  3.5.2011

ČSN 73 0039   -
Jak se postupuje při povolování výstavby plynovodů na poddolovaných územích - I. skupina stavenišť dle ČSN 73 0039?
Pramen:  Ru/119 ze dne 31. 3. 2011    Ze dne:  3.5.2011

ČSN 73 6005   Změna 1, 2, 3 a 4
Jakým způsobem lze řešit kolize při křížení kanalizace s plynem?
Pramen:  Dv/81 ze dne 1. 3. 2011    Ze dne:  3.5.2011

ČSN 73 6058   -
Jaké podmínky jsou pro vedení plynovodu v prostorech stání hromadných garáží a jejich vnitřních komunikací?
Pramen:  Dv/60 ze dne 23. 2. 2011    Ze dne:  3.5.2011

ČSN 73 0831   -
Jaké podmínky jsou pro vedení plynovodu v prostorech stání hromadných garáží a jejich vnitřních komunikací?
Pramen:  Dv/60 ze dne 23. 2. 2011    Ze dne:  3.5.2011

ČSN 73 0810   -
Jaké podmínky jsou pro vedení plynovodu v prostorech stání hromadných garáží a jejich vnitřních komunikací?
Pramen:  Dv/60 ze dne 23. 2. 2011    Ze dne:  3.5.2011

ČSN 73 0802   -
Jaké podmínky jsou pro vedení plynovodu v prostorech stání hromadných garáží a jejich vnitřních komunikací?
Pramen:  Dv/60 ze dne 23. 2. 2011    Ze dne:  3.5.2011

ČSN 38 6405   -
Má se vypínat jistič elektrické rozvodné skříně v případě zjištěného uniku plynu?
Pramen:  ST/mail z 2.3.2011    Ze dne:  3.5.2011

ČSN 33 1600   -
Jak postupovat při revizi ručního elektrického nářadí a spotřebičů podle ČSN 33 1600.? Při hledání řešení tohoto problému jsme narazili na stanovisko SÚIP ze dne 20. 2. 2008, které na tento problém dává odpověď. Vzhledem k tomu, že pozbyla platnost ČSN 33 1610, zajímá nás, zda i nadále platí Vaše stanovisko, že revize elektrického ručního nářadí podle čl. 5.3 a tabulky 1 ČSN 33 1600 nemusí provádět pracovník s kvalifikací revizního technika elektrických zařízení.
Pramen:  ŠT/8314    Ze dne:  1.5.2011

ČSN 73 6058   -
Jak se řeší vedení plynovodu v hromadných garážích?
Pramen:  www.iti.cz    Ze dne:  1.5.2011

ČSN 38 6462   -
Od jaké hmotnosti náplně lahve na PB musí mít tato regulační ventil? Záleží i na způsobu používání (občasné - plynový spotřebič nebo jednorázové - pokládání živičných krytin nebo izolací H2O)?
Pramen:  BOZP č. 2 a 3/2011    Ze dne:  1.5.2011

ČSN 38 6405   čl. 28
Můj dotaz se týká revizí plynových zařízení a pojmu „plynové zařízení“. Revize plynového zařízení obnáší pouze revizi potrubí od hlavního uzávěru plynu k uzávěru před spotřebičem (netýká se tedy plyn. spotřebiče)? Kontrolu plynového zařízení múze dělat i provozovatel plynového zařízení, pokud je k tomu proškolen, např. od revizního technika? Revizní technik mívá ve svém osvědčení písmena F - potrubí, G - plynový spotřebič, ale bylo mi vysvětleno, že revizní technik funkci plynového spotřebiče dopodrobna nezná a že servis plynového spotřebiče provádí servisní technik výrobce plynového spotřebiče. Na co je tedy reviznímu technikovi osvědčení typu G?
Pramen:  BOZP č. 2 a 3/2011    Ze dne:  1.5.2011

ČSN 73 4108   -
Prosím o radu, který zákon, nařízení vlády nebo hygi enický předpis řeší vybavení sociálních zařízení (WC) toaletním papírem. Jedná se mi o WC v administrativní budově a WC vý robních objektů. V nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany při práci, v platném znění, jsem toto nenašla.
Pramen:  BOZP č. 3 a 4/2010    Ze dne:  12.1.2011

ČSN 33 1500   -
Kdo a s jakou kvalifikací může provádět el. revize a revize mechanických částí takovýchto strojů? Můžete mi, prosím, sdělit, které organizace takovéto revize provádějí? Já jsem zástupce organizace, kde tyto stroje vlastní, upozornila na to, že každé strojní vybavení musí obdržet od výrobce návod na obsluhu, kde musí být uvedeno, kdo tyto revize a jak často provádí. Bylo mi sděleno, že se jedná o starší stroje, které tuto dokumentaci neobsahují.
Pramen:  BOZP č. 3 a 4/2010    Ze dne:  12.1.2011

ČSN 27 4002   5.1.1, 4.4.9
Obracím se na Vás s dotazem týkajícím se provádění provozních prohlídek výtahů. V ČSN 27 4002 z března 2003 je v bodu 5.1.1 uvedeno, ze provozní prohlídky se provádějí u výtahů uvedených do provozu před účinností technického předpisu (NV č. 14/1999 Sb., NV č. 170/1997 Sb.) jednou za dva týdny v rozsahu podle přílohy D této normy, pokud není v návodu k použití stanoveno jinak. Mám tomu rozumět tak, že u výtahů uvedených do provozu po účinnosti výše uvedených (dnes už zrušených) technických předpisů se provozní prohlídky, pokud není v návodu k použití stanoveno jinak, nemusí provádět?
Pramen:  BOZP č. 3 a 4/2010    Ze dne:  1.11.2010

ČSN 07 0703   -
Jaké zásady platí pro větrání prostor s kotlem vytápěným plynem při instalaci přívodu vzduchu ze společných prostor?
Pramen:  JO/2010    Ze dne:  1.11.2010

ČSN 73 6005   -
Jak se posuzuje vedení a zaústění plynové středotlaké přípojky v souvislosti s požadavkem čl. 4.10.1 TPG 702 01, který stanovuje nejmenší dovolenou vzdálenost potrubí od budov 1 m?
Pramen:  Dv/172    Ze dne:  10.9.2010

ČSN 73 6201   -
Lze použít přírubové uzávěry na plynovodech zemního plynu, vedených v kolektorech?
Pramen:  181/ČPS/Me/2010    Ze dne:  10.9.2010

ČSN 73 6005   -
Podléhají zemní moduly a ostatní zařízení pro snižování tlaku pod PED a je povinnost výrobce, aby je odzkoušel? Jaké jsou povinnosti provozovatele těchto zařízení?
Pramen:  Dv/162    Ze dne:  10.9.2010

ČSN 73 0540-2   -
Co je to energetický štítek budovy?
Pramen:  www.cka.cc; www..energoplan.cz    Ze dne:  13.6.2010

ČSN 38 6405   -
Jakou kvalifi kaci musí mít osoba provádějící občasnou kontrolu a obsluhu 70 kW kotle pracující bezobslužně?
Pramen:  Dv/117 ze dne 7. 5. 2010    Ze dne:  13.6.2010

ČSN 73 6005   -
Zajímá mě problematika klasifi kace podzemního úniku plynu pomocí sond v rámci kontroly těsnosti. Jak lze eliminovat při provádění sond narušení cizích sítí?
Pramen:  Dv/148 ze dne 7. 6. 2010    Ze dne:  13.6.2010

ČSN 38 6405   -
Jaký je rozdíl v činostech dohledu a obsluhy prováděné na regulačních stanicích?
Pramen:  Dv/84 ze dne 12. 4. 2010    Ze dne:  7.4.2010

ČSN 38 6405   -
Kdo je zodpovědný za bezpečnost OPZ připojovaného k distribuční síti? Je povinností technika, který připojuje OPZ k distribuční síti na základě revize, kontrolovat úplnost a správnost revizní zprávy?
Pramen:  Dv/79 ze dne 2. 4. 2010    Ze dne:  7.4.2010

ČSN 06 0830   -
Jakým způsobem lze provádět vnitřní revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky u expanzomatů?
Pramen:  –    Ze dne:  7.2.2010

ČSN 69 0012   -
Jakým způsobem lze provádět vnitřní revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky u expanzomatů?
Pramen:  –    Ze dne:  7.2.2010

ČSN 38 6405   -
Jaké lhůty kontrol přítomnosti CO v kotelnách jsou dostatečné?
Pramen:  –    Ze dne:  7.2.2010

ČSN 69 0012   -
Jak se má správně instalovat expanzomat?
Pramen:  –    Ze dne:  7.2.2010

ČSN 06 0830   -
Jak se má správně instalovat expanzomat?
Pramen:  –    Ze dne:  7.2.2010

ČSN 69 0012   -
Jsem v této oblasti laik a proto bych Vás chtěla poprosit o pomoc. Vzdušník ke kompresoru: max. provozní tlak 12,5 bar, objem 80 l, max. teplota 100 °C, min. teplota -40 °C. Je nutno v tomto případě provádět nějaké provozní revize nebo kontroly? Je to dáno nějakým zákonem. Nebo postačí revize při uvádění do provozu, nebo lze bez revizí?
Pramen:  –    Ze dne:  7.2.2010

ČSN 38 6405   -
1. Jak dlouho musí podle ČSN EN 13 480 výrobce nebo subdodavatel uchovávat doklady o provedení stavební zkoušky. Jedná se o rozvod technických plynů. 2, Jak dlouho musí revizní technik RT plynových zařízení podle vyhlášky 85/1978 Sb. uchovávat doklady o provedení výchozích revizí, jedná li se o rozvody plynu podle paragrafu §1 písmena F.
Pramen:  –    Ze dne:  6.2.2010

ČSN 07 0703   -
Před třemi lety jsem koupil byt v němž je plynový kotel značky Viessmann,je jak na topení tak i na ohřev vody. Bohužel u něj nebyl žádný manuál a proto bych chtěl poradit zda je a jak často nutné volat plynaře na kontrolu. Nebo jestli můžu dělat údržbu sám. A je li nějaká součástka v kotli, co se musí časem vyměňovat?
Pramen:  –    Ze dne:  6.2.2010

ČSN 73 4201   -
Musí ČSN 734201 z ledna 2008 vyhovovat i komíny postavené a zrevidované před platností nebo je daná časová lhůta, do kdy je třeba upravit dle této normy?
Pramen:  –    Ze dne:  6.2.2010

ČSN 07 0710   -
V kotelně je umístěn nízkotlaký teplovodní kotel o výkonu 3,9 MWa a parní kotel o výkonu 2,6 MWa. Jedná se o kotelnu dle vyhl. 91/19930 Sb. a vztahuje se na ní ustanovení této vyhlášky?
Pramen:  –    Ze dne:  6.2.2010

ČSN 13 0010   -
Co to je DN/PN, v čem se udává a je PN totožný s otevíracím přetlakem pojistného ventilu?
Pramen:  –    Ze dne:  6.2.2010

ČSN 13 0009   -
Co to je DN/PN, v čem se udává a je PN totožný s otevíracím přetlakem pojistného ventilu?
Pramen:  –    Ze dne:  6.2.2010

ČSN 07 0703   -
Máme 2 kotelny. V jedné jsou 2 ks a ve druhé jsou 3ks klimatizačních jednotek, kde automatický plynový hořák předá teplo přes výměník a teplý vzduch se vhání ventilátorem do výrobních hal. Především si myslím, že nejde o kotelny v pravém slova smyslu, ale o vytápěcí klimatizační jednotky - pece, kde nemusí být namontováno zařízení proti úniku plynu - detektory a venku mimo tento prostor elektromagnetický rychlouzavírací plynový ventil např. BAP z Třince. Protože jsou to podle nás pece, musí být ke každému spalovacímu zařízení revizní kniha pece, 200 a 350 kW výkony, vypracován Místní provozní řád a prováděny revize a kontroly plynových zařízení, elektrorevize a revize komínů. Je toto pravda?
Pramen:  BOZP    Ze dne:  16.12.2009

ČSN 38 6405   -
Máme 2 kotelny. V jedné jsou 2 ks a ve druhé jsou 3ks klimatizačních jednotek, kde automatický plynový hořák předá teplo přes výměník a teplý vzduch se vhání ventilátorem do výrobních hal. Především si myslím, že nejde o kotelny v pravém slova smyslu, ale o vytápěcí klimatizační jednotky - pece, kde nemusí být namontováno zařízení proti úniku plynu - detektory a venku mimo tento prostor elektromagnetický rychlouzavírací plynový ventil např. BAP z Třince. Protože jsou to podle nás pece, musí být ke každému spalovacímu zařízení revizní kniha pece, 200 a 350 kW výkony, vypracován Místní provozní řád a prováděny revize a kontroly plynových zařízení, elektrorevize a revize komínů. Je toto pravda?
Pramen:  BOZP    Ze dne:  16.12.2009

ČSN 73 6005   -
Při změně tlakové hladiny plynu z NTL na STL jsou vzdálenosti mezi plynovou přípojkou z PE 100, SDR 17,6 a dešťovým svodem (kanalizační přípojkou) následující: 1) Plynová přípojka jde v souběhu s kanalizační přípojkou pro dešťový svod blíže než 1m. 2) Kanalizační přípojka se odklání od plynové přípojky. 3) Plynová přípojka křižuje kanalizační přípojku pro dešťový svod (nad nebo pod). Jak má provozovatel PZ při této změně postupovat?
Pramen:  Dv/324    Ze dne:  15.12.2009

ČSN 73 4201   čl. 3.12.2
Je nutno revidovat odtah spalin (turbo) od kotle na PB o výkonu 25 kW, popř. od výkonu kotle s kolika kW se musí revize provádět?
Pramen:  –    Ze dne:  11.11.2009

ČSN 75 4030   -
Je možné křížení STL přípojky z polyetylenu s tělesem plotu a po té zarovnání terénu do úrovně vybudované zdi vysoké 1,2 m?
Pramen:  Dv/177    Ze dne:  11.11.2009

ČSN 73 6005   -
Je možné křížení STL přípojky z polyetylenu s tělesem plotu a po té zarovnání terénu do úrovně vybudované zdi vysoké 1,2 m?
Pramen:  Dv/177    Ze dne:  11.11.2009

ČSN 75 3415   -
Sháním pomoc v hledání normy nebo jiného předpisu, který se týká skladu olejů. Procházím auditem a auditor mě odkázal na normu, která se zabývá skladováním olejů a ve které je stanoven postup pro sestavení havarijního plánu pro sklad olejů. O jakou normu se jedná?
Pramen:  –    Ze dne:  10.9.2009

ČSN 65 0201   -
Sháním pomoc v hledání normy nebo jiného předpisu, který se týká skladu olejů. Procházím auditem a auditor mě odkázal na normu, která se zabývá skladováním olejů a ve které je stanoven postup pro sestavení havarijního plánu pro sklad olejů. O jakou normu se jedná?
Pramen:  –    Ze dne:  10.9.2009

ČSN 73 0540-2   -
Bude po účinnosti ustanovení zákona o PENB nadále paralelně existovat i Energetický štítek obálky budovy, anebo bude i tento štítek zrušen a nahrazen PENB?
Pramen:  –    Ze dne:  10.9.2009

ČSN 73 0804   -
Ustanovení § 30 odst. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb. umožňuje umístit materiál nebo zařizovací předmět na nechráněné únikové cestě, přičemž musí být zajištěna možnost úplného otevření dveří a volná průchodnost. Podle defi nice nechráněné únikové cesty uvedené v čl. 9.2 ČSN 73 0802 se jedná o trvale volný komunikační prostor, což je prostor, v němž není umístěn žádný materiál nebo zařízení bránící v úniku osob. Jak postupovat při pravidelných kontrolách prováděných odborně způsobilou osobou, technikem požární ochrany nebo preventistou požární ochrany, kde bude na nechráněných únikových cestách ukládán materiál a bude tam jen úzká, zato volně průchodná „cestička“?
Pramen:  –    Ze dne:  10.9.2009

ČSN 73 0802   -
Ustanovení § 30 odst. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb. umožňuje umístit materiál nebo zařizovací předmět na nechráněné únikové cestě, přičemž musí být zajištěna možnost úplného otevření dveří a volná průchodnost. Podle defi nice nechráněné únikové cesty uvedené v čl. 9.2 ČSN 73 0802 se jedná o trvale volný komunikační prostor, což je prostor, v němž není umístěn žádný materiál nebo zařízení bránící v úniku osob. Jak postupovat při pravidelných kontrolách prováděných odborně způsobilou osobou, technikem požární ochrany nebo preventistou požární ochrany, kde bude na nechráněných únikových cestách ukládán materiál a bude tam jen úzká, zato volně průchodná „cestička“?
Pramen:  –    Ze dne:  9.9.2009

ČSN 73 4201   -
Je možno u plynového kotle o výkonu 12 kW vyústit odvod spalin do fasády? Podle nové normy na komíny to je prý zakázané.
Pramen:  Dv/GAS červen 2009    Ze dne:  9.7.2009

ČSN 34 3800   -
Jaké jsou lhůty pro provádění periodických revizí elektrického zařízení určeného k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny u regulačních stanic plynu?
Pramen:  Dv/132 ze dne 19. 5. 2009    Ze dne:  7.7.2009

ČSN 33 1500   -
Jaké jsou lhůty pro provádění periodických revizí elektrického zařízení určeného k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny u regulačních stanic plynu?
Pramen:  Dv/132 ze dne 19. 5. 2009    Ze dne:  7.7.2009

ČSN 73 6059   -
Jaké jsou požadavky na prostory pro provádění údržby a oprav motorových vozidel s pohonem CNG?
Pramen:  JO/březen 2009    Ze dne:  3.7.2009

ČSN 73 4201   -
Není nám jasné, zda již pro kontrolu a tím podklad do provozní revize, platí lhůty kontrol spalinových cest dle ČSN 73 4201 nebo stačí kontrola „komínů“ dle vyhlášky č. 111/1981 Sb. Kominíci tvrdí že ČSN neplatí a musí nám stačit zápis o kontrole komínů!
Pramen:  PE/mail z 11.3.2009    Ze dne:  2.7.2009

ČSN 38 6420   čl. 344
Jak se zajišťuje těsnost zasypaného průmyslového plynovodu?
Pramen:  –    Ze dne:  26.12.2008

ČSN 33 1500   -
Jsou potřebné revize el. zařízení u notebooků?
Pramen:  –    Ze dne:  27.11.2008

ČSN 33 1610   -
Jsou potřebné revize el. zařízení u notebooků?
Pramen:  –    Ze dne:  27.11.2008

ČSN 69 0012   -
Jaké platí zásady na kontrolu manometrů svařovacích souprav?
Pramen:  –    Ze dne:  27.11.2008

ČSN 38 6462   3.15
Jaké zákonné povinnosti k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a životů osob, též k ochraně majetku je třeba respektovat při provozu/užívání natavovacího zařízení na propan-butan (LPG)?
Pramen:  BHP 11/2008    Ze dne:  26.11.2008

ČSN 38 6405   -
Prosím informace o bezpečnosti práce při provozu regulačních stanic (RS) plynu (plynárenských zařízení), četnosti kontrol kotelen pro předehřev plynu a četnosti kontrol ovzduší.
Pramen:  Dv/255    Ze dne:  10.7.2008

ČSN 07 0703   -
Prosím informace o bezpečnosti práce při provozu regulačních stanic (RS) plynu (plynárenských zařízení), četnosti kontrol kotelen pro předehřev plynu a četnosti kontrol ovzduší.
Pramen:  Dv/255    Ze dne:  10.7.2008

ČSN 73 0831   -
Může být plynová kotelna I. kategorie umístěna pod 4. podlažním nákupního centra?
Pramen:  Dv223    Ze dne:  18.6.2008

ČSN 73 0802   -
Může být plynová kotelna I. kategorie umístěna pod 4. podlažním nákupního centra?
Pramen:  Dv/223    Ze dne:  18.6.2008

ČSN 07 0703   -
Může být plynová kotelna I. kategorie umístěna pod 4. podlažním nákupního centra?
Pramen:  Dv/223    Ze dne:  18.6.2008

ČSN 73 4201   -
Dle jakého předpisu nyní postupovat při vyústění odtahu spalin na venkovní zdi - fasádě: ČSN 73 4201 nebo TPG 800 01? Dle ČSN 73 4201 čl. 10.3 je možno provést vyústění na fasádě pouze u spotřebičů do výkonu do 14kW a to pouze při rekonstrukci stávajcích domů kde není možné zajistit odvod spalin komínem, a zásady pro toto vyústění jsou dle přílohy B úpně jiné než dle TPG 800 01. Dle TPG 800 01 není stanovena hranice výkonu spotřebičů ani není zakázáno toto provést u nových staveb. Při výstavbě rodinného domku se uvažuje o kotli 25kW v provedení C, může provést vyůstění na fasádě? Který z těchto předpisů nyní používat ČSN 73 4201 nebo TPG 800 01?
Pramen:  STE - 04/2008    Ze dne:  4.4.2008

ČSN 38 6420   -
Jak se projektuje průmyslový plynovod s pracovním tlakem 25 kPa (0,25 bar), kde jsou trubky od DN 65 až 250, ocelové, nadzemní vedení?
Pramen:  HLA - 04/2008    Ze dne:  4.4.2008

ČSN 73 4201   čl. 10
Jaký technický předpis lze v současné době využít při řešení plynofi kace jednotlivých bytů při rekonstrukci bytového domu v případě, že zákazníci požadují instalaci podokenních topidel a plynových kotlů v provedení C s odvodem spalin na fasádu? Jaké hlavní zásady je třeba respektovat?
Pramen:  PE/5.3.2008    Ze dne:  4.3.2008

ČSN 38 6420   -
Které normativní dokumenty stanovují způsob barevného značení plynovodů?
Pramen:  Me    Ze dne:  31.1.2008

ČSN 13 0072   -
Které normativní dokumenty stanovují způsob barevného značení plynovodů?
Pramen:  Me    Ze dne:  31.1.2008

ČSN 07 0703   -
Jaké předpisy je nutné brát v úvahu při instalaci spotřebičů plynných paliv ve výrobní hale? (příklad z praxe)
Pramen:  60/ČPS/Pe/2008    Ze dne:  31.1.2008

ČSN 38 6405   -
Jaké jsou lhůty provozních revizí na regulačních stanicích provozovaných plynárenskými společnostmi a jak tuto problematiku řeší revize TPG 905 01?
Pramen:  Dv/44    Ze dne:  31.1.2008

ČSN 26 8805   -
Jaké zásady platí pro provoz motorových vozíků na místní provozní komunikaci (neveřejné) uvnitř areálu závodu?
Pramen:  Poradce bezpečnosti a ochrany zdraví, ROVS 4/2007    Ze dne:  31.10.2007

ČSN 33 1500   -
Jaké zásady platí pro provádění revizí el. zařízení?
Pramen:  Poradce bezpečnosti a ochrany zdraví, ROVS 4/2007    Ze dne:  31.10.2007

ČSN 38 6405   -
Je regulační stanice plynu umístěná pod úrovní terénu vyhrazeným plynovým zařízením? Provádí se u nich revize?
Pramen:  Dv/355 ze dne 3.9.2007    Ze dne:  31.10.2007

ČSN 07 0703   
Čím je třeba se řídit při projektování elektrického zařízení v uvedených kotelnách a dalších odběrných místech?
Pramen:  Jo/08/2007    Ze dne:  31.8.2007

ČSN 73 0802   
Rekonstrukce plynového rozvodu provedená v roce 2005 z mědi ve 4–podlažním bytovém domě. Použití montážní pěny, uplatnění ČSN 73 0802.
Pramen:  Dv/194 ze dne 6.6. 2007    Ze dne:  31.8.2007

ČSN 33 1500   
Prosím informace o periodických a výběrových revizích elektrických zařízení na regulačních stanicích zemního plynu.
Pramen:  Dv/204 ze dne 7.6. 2007    Ze dne:  31.8.2007

ČSN 33 0300   
Prosím informace o periodických a výběrových revizích elektrických zařízení na regulačních stanicích zemního plynu.
Pramen:  Dv/204 ze dne 7.6. 2007    Ze dne:  31.8.2007

ČSN 73 0823   
Prosím informace o periodických a výběrových revizích elektrických zařízení na regulačních stanicích zemního plynu.
Pramen:  Dv/204 ze dne 7.6. 2007    Ze dne:  31.8.2007

ČSN 33 2000-3   
Prosím informace o periodických a výběrových revizích elektrických zařízení na regulačních stanicích zemního plynu.
Pramen:  Dv/204 ze dne 7.6. 2007    Ze dne:  31.8.2007

ČSN 38 6405   
Jaká je životnost domovního plynovodu v panelovém 8-podlažním domě? Kdy přikročit k rekonstrukci plynovodu?
Pramen:  Dv/030707 ze dne 3. 7. 2007    Ze dne:  31.8.2007

ČSN 73 0802   
Jaké jsou požadavky na montážní pěnu použitou při rekonstrukci plynového rozvodu provedené v roce 2005 z mědi ve 4 podlažním bytovém domě?
Pramen:  Dv/194 ze dne 6.6. 2007    Ze dne:  30.6.2007

ČSN 07 8304   
Jaká je odborná způsobilost firem a jejich zaměstnanců,kteří ve firmě přepouštějí dusík z tlakových láhví do akumulátorů?
Pramen:  JO/březen 2007    Ze dne:  30.4.2007

ČSN 38 6441   
HUP šoupě umístěn v zemi před domem ve vybetonovaném prostoru 60x60x90 viz přiložené foto, k osazení HUP došlo v roce 1982. Je toto umístění HUP v souladu s platnými předpisy či nikoliv?
Pramen:  JO/březen 2007    Ze dne:  30.4.2007

ČSN 38 6405   
Jaký je praktický postup provádění výchozích revizí OPZ?
Pramen:  Dv/106 ze dne 15.3. 2007    Ze dne:  30.4.2007

ČSN 07 0710   
Jaké podmínky jsou pro uvedení do provozu parních a horkovodních kotlů s konstrukčním tlakem vyšším než 0,15 MPa a s teplotou vody převyšující bod jejího varu při tomto tlaku (viz ČSN 07 0710)?
Pramen:  JO/leden 2007    Ze dne:  28.2.2007

ČSN 07 8304   
Jaké předpisy platí pro kovové nádoby na plyny, které mají charakter lahví, tj. přepravitelných tlakových nádob o vnitřním objemu nejvýše 150 l?
Pramen:  JO/leden 2007    Ze dne:  28.2.2007

ČSN 38 6405   
1. Je potřeba při dovozu zvláštní prohlášení o shodě pro plynový hořák a regulační řadu pro zařízení se spotřebou zemního plynu používaném k podnikání? 2. Je třeba mít nějakou tuzemskou certifikaci pro plynový spotřebič dovážený do ČR? V případě že ano, kdo ji vystaví? 3. Jakou další dokumentaci má dovozce vyžadovat od výrobce, aby bylo možno plynové zařízení v ČR bez problémů provozovat.
Pramen:  Dv / 47    Ze dne:  6.2.2007

ČSN 73 0039   čl. 4.9.1, příloha 5, P.5.3
Je možné vést tlaková trubní vedení na poddolovaným územím?
Pramen:  JO/11/2006    Ze dne:  31.12.2006

ČSN 07 0703   
Je možné namísto nasávacího zařízení Univerzál použít v kotelně trvale instalovaný detektor DHP 4 na CO?
Pramen:  JO/listopad 2006    Ze dne:  31.12.2006

ČSN 73 0863   
Prosíme o upřesnění problematiky odorizace zemního plynu a ochranných a bezpečnostních pásem u plnicích stanic CNG.
Pramen:  Dv/450    Ze dne:  18.12.2006

ČSN 73 0810   
Prosíme o upřesnění problematiky odorizace zemního plynu a ochranných a bezpečnostních pásem u plnicích stanic CNG.
Pramen:  Dv/450    Ze dne:  18.12.2006

ČSN 73 0804   
Prosíme o upřesnění problematiky odorizace zemního plynu a ochranných a bezpečnostních pásem u plnicích stanic CNG.
Pramen:  Dv/450    Ze dne:  18.12.2006

ČSN 73 0802   
Prosíme o upřesnění problematiky odorizace zemního plynu a ochranných a bezpečnostních pásem u plnicích stanic CNG.
Pramen:  Dv/45    Ze dne:  18.12.2006

ČSN 38 6417   
Jaké jsou stavební požadavky pro regulační stanice zemního plynu?
Pramen:  Dv/428    Ze dne:  30.11.2006

ČSN 38 6442   
Je možné použití dřevěných dvířek pro uzavření prostoru s umístěným plynoměrem?
Pramen:  Dv/429    Ze dne:  30.11.2006

ČSN 73 0862   
Je možné použití dřevěných dvířek pro uzavření prostoru s umístěným plynoměrem?
Pramen:  Dv/429    Ze dne:  30.11.2006

ČSN 73 0804   
Je možné společné umístění strojního zařízení regulační stanice zemního plynu s vodoměrnou řadou studené vody do jednoho objektu?
Pramen:  Dv/402    Ze dne:  15.11.2006

ČSN 07 0703   
Je potřebné upravovat zařízení kotelen s kotli na plynná paliva po vydání nové ČSN 07 0703 (účinnost 1. 2. 2005)?
Pramen:  -JO-    Ze dne:  31.8.2006

ČSN 73 6201   
Norma ČSN 73 6201 „Projektování mostních objektů“ z února 1995 kromě jiných opatření stanovuje také podmínky pro umístění cizích zařízení na mostních objektech. Konkrétně se této problematice věnuje článek 15.21, který m.j. uvádí: „na mostním objektu, v jeho otvorech a jeho blízkosti nesmí být veden nízkotlaký a středotlaký plynovod DN větší než 150 mm, vysokotlaký plynovod a produktovody všech druhů.“ Z jakého důvodu byla dimenze u NTL a STL plynovodu omezena na DN 150, bylo toto omezení při revizi normy konzultováno se zástupci plynárenství? Distribuční akciové společnosti jsou touto dimenzí při provádění přechodu NTL a STL plynovodů přes mosty značně omezovány.
Pramen:  Me/269 ze dne 25.7.2006    Ze dne:  25.7.2006

ČSN 06 3003   
Je průmyslová plynová pec vytápěná zemním plynem určena výhradně pro průmyslové využití stanoveným výrobkem?
Pramen:  JO 06/2006    Ze dne:  30.6.2006

ČSN 07 8304   část 5.4 a čl. 6.12
Je nutné mít oprávnění odborné způsobilosti v případě plnění vzduchových dýchacích přístrojů, jejichž součástí je tlaková láhev, a tyto slouží pro vlastní potřebu zaměstnanců?
Pramen:  JO 06/2006    Ze dne:  30.6.2006

ČSN 73 0802   
Jaké jsou podmínky pro vedení vnitřního domovního plynovodu v instalačním jádru?
Pramen:  Dv/219 ze dne 9.6. 2006    Ze dne:  9.6.2006

ČSN 73 0802   
Podmínky pro vedení vnitřního domovního plynovodu pod omítkou, schodištěm a za kuchyňskou linkou. 1) vedení plynovodu za kuchyňskou linkou, 2) v jaké hloubce pod omítkou musí být plynové potrubí vedeno , vedení stoupacího plynovodu schodištěm.
Pramen:  Dv/218 ze dne 6.6. 2006    Ze dne:  6.6.2006

ČSN 38 6405   odst. 30 c)
Jaký je způsob ochrany plynovodu při rekonstrukci mostu na trati Beroun – Zbiroh?
Pramen:  Dv/187 ze dne 12.5. 2006    Ze dne:  12.5.2006

ČSN 07 0703   
Jak správně aplikovat čl. 1.3 ČSN 07 0703 „Kotelny se zařízeními na plynná paliva“?
Pramen:  ing. Zuzana Pěkná    Ze dne:  30.4.2006

ČSN 36 0450   
Jaké jsou podmínky skladování omezeného počtu lahví LPG společném skladu s kovovými výrobky?
Pramen:  Dv/ 4108 ze dne 12.12. 2005    Ze dne:  12.12.2005

ČSN 36 0451   
Jaké jsou podmínky skladování omezeného počtu lahví LPG společném skladu s kovovými výrobky?
Pramen:  Dv/ 4108 ze dne 12.12. 2005    Ze dne:  12.12.2005

ČSN 73 0804   
Jaké jsou podmínky skladování omezeného počtu lahví LPG společném skladu s kovovými výrobky?
Pramen:  Dv/ 4108 ze dne 12.12. 2005    Ze dne:  12.12.2005

ČSN 73 0831   
Jaké jsou podmínky skladování omezeného počtu lahví LPG společném skladu s kovovými výrobky?
Pramen:  Dv/ 4108 ze dne 12.12. 2005    Ze dne:  12.12.2005

ČSN 73 0845   
Jaké jsou podmínky skladování omezeného počtu lahví LPG společném skladu s kovovými výrobky?
Pramen:  Dv/ 4108 ze dne 12.12. 2005    Ze dne:  12.12.2005

ČSN 13 0020   
Podle jakých předpisů lze provést rozvod argonu?
Pramen:  Me/3949 ze dne 22.11.2005    Ze dne:  22.11.2005

ČSN 07 0703   čl. 15.1 b)
Je nezbytné instalovat v kotelnách II. kategorie stabilní hasicí zařízení?
Pramen:  PE/3452 ze dne 27.9. 2005    Ze dne:  27.9.2005

ČSN 07 8304   čl. 9.7
Jaké platí zásady pro společné skladování lahví (více než čtyři lahve) s LPG, acetylénem a kyslíkem?
Pramen:  Ko/ 3246 ze dne 07.09. 2005    Ze dne:  7.9.2005

ČSN 38 6462   čl. 6
Jaké platí zásady pro společné skladování lahví (více než čtyři lahve) s LPG, acetylénem a kyslíkem?
Pramen:  Ko/ 3246 ze dne 07.09. 2005    Ze dne:  7.9.2005

ČSN 38 6405   čl. 28
Jaké jsou termíny pro inspekční činnost na regulačních stanicích?
Pramen:  Ko ze dne 30.08. 2005    Ze dne:  30.8.2005

ČSN 07 0703   čl. 15.1 b)
Musí se při rekonstrukci starší plynové kotelny II. kategorie povinně doinstalovávat stabilní hasicí zařízení?
Pramen:  PE/email ze dne 7.6. 2005    Ze dne:  7.6.2005

ČSN 38 6462   čl. 8.8
Jaká je četnost provozních revizí tlakových stanic a rozvodů LPG?
Pramen:  KO/1653 ze dne 13. 4. 2005    Ze dne:  13.4.2005

ČSN 33 2165   
Jaká opatření je nutno učinit při křížení vtl plynovodu DN 300 s trojfázovým vvn vedením 2 x 110 kV v případě, kdy úhel křížení při přeložce obou vedení je z důvodů dispozičního řešení stavby dálnice pouze 25°, tzn. nesplňuje požadavky čl. 4.5.3 TPG 702 04?
Pramen:  ME/1044 ze dne 7. 3. 2005    Ze dne:  7.3.2005

ČSN 07 0703   
Jaký předpis stanovuje měření oxidu uhelnatého v plynové kotelně?
Pramen:  PE/e-mail ze dne 16. 2. 2005    Ze dne:  16.2.2005

ČSN 73 6005   
Při plynofikaci obce STL rozvody v tlakové hladině do 0,4 MPa při dimenzi v úseku potrubí dn 50 nelze dodržet minimální vzdálenosti při souběhu s kanalizací vybudovanou v obci v r. 2003 – 2004 a to ve dvou případech. Při dodržení minimální vzdálenosti od budovy 1 m, dochází pak k souběhu s kanalizací ve vzdálenosti cca 0,7 m od osy, což je v rozporu s ČSN 73 6005. Případná přeložka kanalizace by byla v dané situaci obtížná. Návrh spočívá v zachování minimální vzdálenosti od budovy 1 m a v celém úseku, kde nebude dodržena vzdálenost při souběhu s kanalizací, osadit na STL potrubí PE chráničku s čichačkou. Jedná se o dva úseky v délce 6, resp. 9 m. Zajistí tato opatření stejnou úroveň bezpečnosti a spolehlivosti provozu STL plynovodu, jaká by byla při dodržení ustanovení ČSN 73 6005?
Pramen:  ME/621 ze dne 8. 2. 2005    Ze dne:  8.2.2005

ČSN 38 6462   čl. 6.2
Lze dodatečně povolit umístění propojovacích dveří mezi: 1) tlakovou stanicí LPG a výrobní halou 2) skladem lahví na LPG a výrobní halou?
Pramen:  KO/369 ze dne 21. 1. 2005    Ze dne:  21.1.2005

ČSN 38 6462   
Může zasahovat odstupová vzdálenost zásobníkové tlakové stanice do 5 m3 na LPG do požárně nebezpečného prostoru jiného objektu?
Pramen:  KO/207 ze dne 17. 1. 2005    Ze dne:  17.1.2005

ČSN 07 0703   
Započítává se dle vyhl. ČÚBP č. 91/1993 Sb. při určování kategorie kotelny do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů i výkon zásobníkových ohřívačů vody popř. plynových průtokových ohřívačů?
Pramen:  PE/195 ze dne 10. 1. 2005    Ze dne:  10.1.2005

ČSN 73 6005   tab. A1, tab. A2
Uveďte způsob ochrany plynovodů proti případném zkratu stejnosměrných silových kabelů spojenému s doprovodným tepelným účinkem el. oblouku při vzájemném křížení a souběhu obou vedení.
Pramen:  KO/89 ze dne 7. 1. 2005    Ze dne:  7.1.2005

ČSN 33 2000-5-52   čl. 521. N11.10.4
Uveďte způsob ochrany plynovodů proti případném zkratu stejnosměrných silových kabelů spojenému s doprovodným tepelným účinkem el. oblouku při vzájemném křížení a souběhu obou vedení.
Pramen:  KO/89 ze dne 7. 1. 2005    Ze dne:  7.1.2005

ČSN 73 0802   
Jak postupovat při závažných nedostatkách na domovních plynovodech?
Pramen:  PŘA/124 ze dne 6. 1. 2005    Ze dne:  6.1.2005

ČSN 07 0703   čl. 13.3
Jaká je lhůta pro kontrolu správné funkce bezpečnostních rychlouzávěrů v regulačních řadách plynových kotelen?
Pramen:  KO/5576 ze dne 30. 11. 2004    Ze dne:  30.11.2004

ČSN 38 6405   čl. 28
Jaký je nejzazší termín pro provedení obsluhy a provozní kontroly na regulačních stanicích?
Pramen:  KO/5242    Ze dne:  11.11.2004

ČSN 34 1390   
Jak bude vypadat ochrana proti přepětí v případě, kdy je komín připojen na kovový spalinovod a ten ke kotli s automatickým ovládáním hořáku napojeným na elektrickou instalaci?
Pramen:  AC-032.htm diskusní fórum    Ze dne:  15.10.2004

ČSN 34 1390   čl. 111, 113
Jaké zásady je třeba uplatnit při ochraně komínů před účinkem blesku dodatečně vyvložkovaných hliníkovými nebo nerez vložkami?
Pramen:  AC-032.htm diskusní fórum    Ze dne:  15.10.2004

ČSN 34 1390   čl. 113
Jaké zásady uplatnit při uzemňování nerezového komínu, který je uvnitř celodřevěného rodinného domku?
Pramen:  AC-032.htm diskusní fórum    Ze dne:  15.10.2004

ČSN 33 2000-5-54   
Jaké zásady platí pro společné uzemnění hromosvodu a elektrického zařízení (hliníková vložka je spojena s ochranným vodičem přes kotel)?
Pramen:  AC-032.htm diskusní fórum    Ze dne:  15.10.2004

ČSN 38 6420   
Za jakých podmínek lze vést VTL plynovod v nadzemní trase v areálu průmyslového podniku?
Pramen:  ME/3726 3. 9. 2004    Ze dne:  3.9.2004

ČSN 38 6405   
Které předpisy platí pro domovní plynovody, kdo zodpovídá za jejich bezpečný provoz?
Pramen:  ME/3559 27.8.2004    Ze dne:  27.8.2004

ČSN 34 1390   
Jaké zásady platí pro provedení vodivého spojení přírubových spojů z hlediska ochrany proti účinkům statické elektřiny?
Pramen:  ME/3364 13. 8. 2004    Ze dne:  13.8.2004

ČSN 33 2030   
Jaké zásady platí pro provedení vodivého spojení přírubových spojů z hlediska ochrany proti účinkům statické elektřiny?
Pramen:  ME/3364 13. 8. 2004    Ze dne:  13.8.2004

ČSN 38 6405   
Jaké zásady platí pro plnění termínů provádění základních činností při provozu a údržbě plynárenských zařízení?
Pramen:  ME/3285 6. 8. 2004    Ze dne:  6.8.2004

ČSN 38 6420   
Jaké normativní dokumenty platí v současné době pro projektování, stavbu, zkoušení, provoz a opravy průmyslových plynovodů?
Pramen:  ME/3206 3. 8. 2004    Ze dne:  3.8.2004

ČSN 38 6405   
Je možné aplikovat na provoz pece ČSN 07 0703?
Pramen:  PE/2778/23. 06. 04    Ze dne:  23.6.2004

ČSN 06 3003   
Je možné aplikovat na provoz pece ČSN 07 0703?
Pramen:  PE/2778/23. 06. 04    Ze dne:  23.6.2004

ČSN 03 8377   
Jak postupovat při zkoušce pórovitosti ochranných povlaků v zemi uložených kovových zařízení vysokým napětím s ohledem na zrušení ČSN 03 8377 (podle jakých předpisů, jaké jsou požadavky na pracovníky provádějící tyto zkoušky a kdo kalibruje/ověřuje přístroje pro tyto zkoušky)?
Pramen:  ME/2267    Ze dne:  31.5.2004

ČSN 38 6420   
V objektu je umístěna kotelna s instalovaným výkonem 264 kW. V projektové dokumentaci je NTL plynovod veden od HUP umístěného v nice v obvodovém zdivu přes strojovnu VZT a přes skladový prostor do kotelny. Jedná se o prostory v totožné budově. Je toto řešení vedení NTL plynovodu přípustné z hlediska požadavků čl. 123 ČSN 38 6420? Je ČSN 38 6420 závaznou technickou normou?
Pramen:  ME/1344    Ze dne:  31.5.2004

ČSN 07 0703   
V objektu je umístěna kotelna s instalovaným výkonem 264 kW. V projektové dokumentaci je NTL plynovod veden od HUP umístěného v nice v obvodovém zdivu přes strojovnu VZT a přes skladový prostor do kotelny. Jedná se o prostory v totožné budově. Je toto řešení vedení NTL plynovodu přípustné z hlediska požadavků čl. 123 ČSN 38 6420? Je ČSN 38 6420 závaznou technickou normou?
Pramen:  ME/1344    Ze dne:  31.5.2004

ČSN 07 0703   
Jak aplikovat předpisy při řešení problematik větrání?
Pramen:  PŘA/1942    Ze dne:  22.4.2004

ČSN 38 6110   
Je v současné době k 31. 3. 2004 platná ČSN 38 6110?
Pramen:  MY/1630    Ze dne:  1.4.2004

ČSN 07 0703   
Podle jakých českých technických norem, případně jiných závazných předpisů lze postupovat při projektování plynových kotelen o výkonu cca 1,5 MW a provozním přetlaku plynu vyšším než 1 MPa (10 barů)?
Pramen:  ME/655-2004    Ze dne:  31.3.2004

ČSN 73 6058   
Které předpisy platí pro vedení plynovodu v prostorech hromadných garáží?
Pramen:  KO/ME/501-2004    Ze dne:  31.3.2004

ČSN 38 6462   
Jaké jsou lhůty kontrol a revizí u Jednoduché tlakové stanice?
Pramen:  KO/1316    Ze dne:  15.3.2004

ČSN 38 6462   
Musí být umístěna tlaková stanice s objemem 2,55 m3 již v samostatné místnosti?
Pramen:  KO/939    Ze dne:  27.2.2004

ČSN 38 6460   čl. 5, č. 309, Příloha č. 1
Jaké jsou základní povinnosti provozovatelů jednoduchých tlakových stanic stanovených ČSN 38 6460?
Pramen:  PŘA/990    Ze dne:  25.2.2004

ČSN 38 6462   
Jaké jsou základní povinnosti provozovatelů jednoduchých tlakových stanic stanovených ČSN 38 6460?
Pramen:  PŘA/990    Ze dne:  25.2.2004

ČSN 69 0012   Změna 3
Jak provádět běžné kontroly, periodické kontroly a revize zásobníků s LPG?
Pramen:  PŘA/165    Ze dne:  31.1.2004

ČSN 73 6005   
V poslední době se budují tlakové a podtlakové kanalizace, které přicházejí do styku s STL a NTL plynovody. Jaké jsou vzdálenosti sítí při souběhu a křížení nebo další podmínky. ČSN 73 6005 tento druh kanalizace neřeší.
Pramen:  Me/18-2004    Ze dne:  31.1.2004

ČSN 06 1008   část 4
Jaké protipožární zásady platí pro umísťování plynem vytápěných boilerů a plynoměrů?
Pramen:  Pe    Ze dne:  30.11.2003

ČSN 07 0703   
Je možné vedení vnitřního plynovodu ve zdivu objektu, pro kotelnu s výkonem 81 kW? Objekt je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek a je v památkové rezervaci. hl. m. Prahy.
Pramen:  Me/3290    Ze dne:  30.11.2003

ČSN 38 6420   
Je možné vedení vnitřního plynovodu ve zdivu objektu, pro kotelnu s výkonem 81 kW? Objekt je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek a je v památkové rezervaci. hl. m. Prahy.
Pramen:  Me/3290    Ze dne:  30.11.2003

ČSN 13 0021   
V odborném stanovisku Gas Ku/Me/1663 je konstatována povinnost značit provozní tlak na tlakoměrech umístěných na plynárenských zařízeních, konkrétně v regulačních stanicích. Toto stanovisko se opírá o ustanovení v ČSN 13 0021-5.2, která hovoří o příslušenství potrubí . Jedná se o jednu z norem patřící k ČSN 13 0021. Základní norma ČSN 13 0021-1 je zrušena a je nahrazena ČSN EN 13480-1. V předmětu této normy je uvedeno: Tato evropská norma stanoví požadavky pro průmyslové potrubní systémy a podpěry, včetně bezpečnostních systémů z kovových materiálů. Dále je zde uvedeno, že norma neplatí mimo jiné pro potrubní dálkovody a jejich příslušenství. Je z výše uvedených důvodů nutné značení tlaků v regulačních stanicích na plynárenských zařízeních nadále provádět? Z hlediska bezpečnosti by mělo být dostačující uvedení příslušných provozních i jisticích tlaků v tabulce nastavení, která má být podle TPG 905 01 Část VI Regulační stanice umístěna jako část provozní dokumentace v regulační stanici.
Pramen:  Me/3138    Ze dne:  30.11.2003

ČSN 33 2130   čl. 4.6.5
Jaké zásady je třeba dodržet při umísťování plynoměrů v blízkosti EZ?
Pramen:  Pe/3280    Ze dne:  30.11.2003

ČSN 73 6005   
Jaké jsou nejmenší dovolené vzdálenosti při vedení plynovodu podskupiny B1 v blízkosti podzemních objektů těsně uzavřených, jako jsou vodoměrné šachty a pod.? Předpis TPG 702 04 nestanovuje žádnou minimální povolenou vzdálenost od těchto objektů. Norma ČSN 73 6005 tyto vzdálenosti také neuvádí a kromě toho v ní nejsou zmiňovány šachty a jiné duté nevětrané prostory, pouze kanalizační potrubí a řady.
Pramen:  Me/3171    Ze dne:  30.11.2003

ČSN 74 7110   čl. 46, 47
Jaké zásady platí pro odvětrání instalační šachty bytového jádra?
Pramen:  Pe/3280    Ze dne:  30.11.2003

ČSN 13 8768   
Jaké požadavky musí splňovat přechodový spoj PE-kov instalovaný na plynovodních přípojkách pod úrovní terénu?
Pramen:  Pe/3280    Ze dne:  30.11.2003

ČSN 38 6441   
Jak postupovat při kontrolách spotřebičů plynu v bytech instalovaných v době platnosti ČSN 38 6441?
Pramen:  Pe/3280    Ze dne:  30.11.2003

ČSN 38 6462   
Jak se aplikují ČSN 38 6462 a ČSN 65 0205 při zřizování tlakových stanic izobutanu?
Pramen:  KU/2547    Ze dne:  30.9.2003

ČSN 65 0205   
Jak se aplikují ČSN 38 6462 a ČSN 65 0205 při zřizování tlakových stanic izobutanu?
Pramen:  KU/2547    Ze dne:  30.9.2003

ČSN 73 0802   čl. 8.14.2
Jak lze pohlížet na opláštění (povrchovou úpravu) kovových hadic z nerezavějící oceli do DN 300 a PN 16 určených pro připojování plynových zařízení uvnitř i vně budov?
Pramen:  PŘA    Ze dne:  30.9.2003

ČSN 73 0804   čl. 9.13.2
Jak lze pohlížet na opláštění (povrchovou úpravu) kovových hadic z nerezavějící oceli do DN 300 a PN 16 určených pro připojování plynových zařízení uvnitř i vně budov?
Pramen:  PŘA    Ze dne:  30.9.2003

ČSN 73 6005   
Při výstavbě splaškové kanalizace, včetně domovních přípojek v obcích je obtížné výškově křížit stávající STL plynovod z polyetylenu tak, aby svislá vzdálenost vnějších povrchů kanalizačního a plynového potrubí byla nejméně 0,5 m. Za jakých podmínek je možné křížení kanalizačních přípojek a STL plynovodu realizovat?
Pramen:  Me/2914    Ze dne:  30.9.2003

ČSN 73 6005   
1) Jestliže v určitých případech, které povoluje ČSN 73 6005, bude na plynovodu použita ochranná trubka nebo chránička a tím bude sníženo např. krytí nebo vzdálenost při křížení apod., počítá se pak snížená vzdálenost od povrchu vlastního potrubí, nebo od povrchu ochranné trubky/chráničky? 2) Jestliže se použije na plynovodu při výkopové metodě chránička nebo ochranná trubka, je nutno nad ní umisťovat ochrannou fólii?
Pramen:  Me/2915    Ze dne:  30.9.2003

ČSN 73 6006   
1) Jestliže v určitých případech, které povoluje ČSN 73 6005, bude na plynovodu použita ochranná trubka nebo chránička a tím bude sníženo např. krytí nebo vzdálenost při křížení apod., počítá se pak snížená vzdálenost od povrchu vlastního potrubí, nebo od povrchu ochranné trubky/chráničky? 2) Jestliže se použije na plynovodu při výkopové metodě chránička nebo ochranná trubka, je nutno nad ní umisťovat ochrannou fólii?
Pramen:  Me/2915    Ze dne:  30.9.2003

ČSN 13 0021   
Je nutno označovat provozní tlak na tlakoměrech, umístěných na plynárenských zařízeních, a jak se má tento požadavek aplikovat v praxi (zejména v regulačních stanicích)?
Pramen:  Ku/Me/1663    Ze dne:  31.7.2003

ČSN 73 6005   
Jaké je minimální krytí v zemi uloženého domovního plynovodu? Jedná se o vnější domovní plynovod, který je součástí OPZ a je v majetku vlastníka nemovitosti (část domovního plynovodu, vedeného zpravidla od HUP v oplocení pod zahrádkou k objektu).
Pramen:  Me/1787    Ze dne:  31.7.2003

ČSN 07 0703   
Předmětem je žádost o odborný posudek odběrného plynového zařízení objektu. Objekt je bývalá nemocnice, je přísně chráněn Ústavem památkové péče. Před sedmi roky byl přestavěn na aukční síň, v podkroví byla vybudována místnost s kotli max. výkonu 2 x 48 kW. V současnosti je objekt přestavován na hotel s většími nároky na teplo. Stávající kotle byly demontovány a ve stejné místnosti se vybuduje kotelna III. Kategorie se dvěma kotli Wolf NG 31 - 90 kW. Tím se stávající domovní plynovod stává plynovodem průmyslovým. Výstupní tlak za regulátorem se předpokládá 2,2 kPa, tlak před kotli 1,95 kPa. Kotle potřebují 1,8 - 2,5 kPa. Plynovod je 1. n.p. veden WC volně podle zdí, ve 2. - 4. n.p. pokoji volně ve zdech, trasa by měla být s minimálními úpravami zachována. Dále by tazatel potřeboval posoudit, zda je pouze doporučený, nebo nutný havarijní uzávěr před kotelnou uvedeného výkonu. Kotelna je v posledním podlaží objektu, větrání přirozené, z nejvyššího místa odvod vzduchu do volného komínového průduchu.
Pramen:  ME/1059    Ze dne:  31.5.2003

ČSN 38 6420   
Předmětem je žádost o odborný posudek odběrného plynového zařízení objektu. Objekt je bývalá nemocnice, je přísně chráněn Ústavem památkové péče. Před sedmi roky byl přestavěn na aukční síň, v podkroví byla vybudována místnost s kotli max. výkonu 2 x 48 kW. V současnosti je objekt přestavován na hotel s většími nároky na teplo. Stávající kotle byly demontovány a ve stejné místnosti se vybuduje kotelna III. Kategorie se dvěma kotli Wolf NG 31 - 90 kW. Tím se stávající domovní plynovod stává plynovodem průmyslovým. Výstupní tlak za regulátorem se předpokládá 2,2 kPa, tlak před kotli 1,95 kPa. Kotle potřebují 1,8 - 2,5 kPa. Plynovod je 1. n.p. veden WC volně podle zdí, ve 2. - 4. n.p. pokoji volně ve zdech, trasa by měla být s minimálními úpravami zachována. Dále by tazatel potřeboval posoudit, zda je pouze doporučený, nebo nutný havarijní uzávěr před kotelnou uvedeného výkonu. Kotelna je v posledním podlaží objektu, větrání přirozené, z nejvyššího místa odvod vzduchu do volného komínového průduchu.
Pramen:  ME/1059    Ze dne:  31.5.2003

ČSN 07 0703   
Předmětem je posouzení návrhu rozvodu plynu na stavbě TPCA Kolín, objekt SO - 300 Montážní hala ve vztahu k čl. 123 ČSN 38 6420. Plynovod o vstupním tlaku 240 kPa vstupuje do montážní haly, kde je dále v této hale rozveden do tří kotelen vestavěných objektů SO 602 Dílenské kanceláře, SO 601 Administrativní budova, SO 301 Audit a dále vede pod střechou montážní haly k jedenácti vzduchotechnickým jednotkám umístěným na střeše. Z tohoto rozvodu v montážní hale je vysazena odbočka pro samostatný objekt SO 502 ČOV a 503 Úpravna vody. Z této odbočky je přívod plynu do objektu 502 veden po potrubním mostě až na fasádu objektu 502 do niky, kde je osazen HUP a regulátor.
Pramen:  ME/1009    Ze dne:  31.5.2003

ČSN 38 6420   
Předmětem je posouzení návrhu rozvodu plynu na stavbě TPCA Kolín, objekt SO - 300 Montážní hala ve vztahu k čl. 123 ČSN 38 6420. Plynovod o vstupním tlaku 240 kPa vstupuje do montážní haly, kde je dále v této hale rozveden do tří kotelen vestavěných objektů SO 602 Dílenské kanceláře, SO 601 Administrativní budova, SO 301 Audit a dále vede pod střechou montážní haly k jedenácti vzduchotechnickým jednotkám umístěným na střeše. Z tohoto rozvodu v montážní hale je vysazena odbočka pro samostatný objekt SO 502 ČOV a 503 Úpravna vody. Z této odbočky je přívod plynu do objektu 502 veden po potrubním mostě až na fasádu objektu 502 do niky, kde je osazen HUP a regulátor.
Pramen:  ME/1009    Ze dne:  31.5.2003

ČSN 38 6420   čl. 327 až 331
Jak postupovat při zpracování revizní knihy pro průmyslové plynovody?
Pramen:  PŘA/1232    Ze dne:  31.5.2003

ČSN 73 6005   
Je možno při křížení plynovodu se stokovým potrubím použít opláštěných trubek namísto chrániček uvedených v ČSN 73 6005?
Pramen:  PŘA/934    Ze dne:  31.5.2003

ČSN 38 6405   
Jak často je nutné provádět provozní revize předehřevu plynu u regulačních stanic plynu?
Pramen:  KU/1305    Ze dne:  31.5.2003

ČSN 06 1008   
Podle čl. 7.1 ČSN 06 1008 je možné umísťovat tepelné spotřebiče v jednotlivých, řadových a hromadných garážích k tomu účelu použití schválené. Je možné umístit v hromadné garáži teplovzdušný plynový spotřebič v provedení "C"?
Pramen:  SL/533-S    Ze dne:  31.3.2003

ČSN 73 6058   
Podle čl. 7.1 ČSN 06 1008 je možné umísťovat tepelné spotřebiče v jednotlivých, řadových a hromadných garážích k tomu účelu použití schválené. Je možné umístit v hromadné garáži teplovzdušný plynový spotřebič v provedení "C"?
Pramen:  SL/533-S    Ze dne:  31.3.2003

ČSN 07 0703   čl. 20, 33
Kdy musí mít kotelny I. kategorie (viz též čl. 33 ČSN 07 0703) havarijní větrání ?
Pramen:  PŘA    Ze dne:  31.3.2003

ČSN 38 6405   čl. 17
Co se rozumí trvalou obsluhou plynového zařízení, např. plynového zařízení pro otop kotlů - plynový kotel ?
Pramen:  PŘA    Ze dne:  31.3.2003

ČSN 38 6405   čl. 30 písm. d), 36, 37
Kdy je nezbytné provést revizi po odstávce plynového zařízení a kdy postačí provést jen ověření technického stavu odběrného plynového zařízení?
Pramen:  PŘA/534    Ze dne:  31.3.2003

ČSN 73 6005   
Je možné společné umístění plynovodního a vodovodního potrubí do stávajícího ocelového potrubí DN 800 podle přiloženého schématu ? Délka potrubí je cca 40 m.
Pramen:  SL/674-S    Ze dne:  31.3.2003

ČSN 06 0830   
K ohřevu plynu v kompresní stanici se používá výměník plyn-voda. Voda do tohoto výměníku je odebírána ze 2 výměníků voda-voda, kam je vedena z topného sytému napojeného na plynový kotel. Vodní okruh pro ohřev plynu a 2 výměníky je uzavřený, opatřený expanzní nádobou a pojišťovacím ventilem a slouží pouze pro ohřev plynu. Splňuje toto řešení ustanovení čl. 4.1.7.2 TPG 605 02 ?
Pramen:  Ku/744    Ze dne:  31.3.2003

ČSN 38 6405   čl. 18, čl. 61
Jaké jsou lhůty pro provádění preventivních kontrol stavu ovzduší v regulačních stanicích plynu s dálkovým sledováním - plynárenských zařízení ?
Pramen:  Ku/402    Ze dne:  31.3.2003

ČSN 07 0703   čl. 36
Jak se aplikuje čl. 36 ČSN 07 0703 při zřizování elektrických zařízení v plynových kotelnách?
Pramen:  PŘA/3661    Ze dne:  31.1.2003

ČSN 73 0802   
V případě rekonstrukce a opravy domovních přípojek, prováděné v souvislosti s rekonstrukcí místní sítě bez změny tlakové hladiny, je nutné plně akceptovat TPG 704 01, především jeho čl. 4.4.2 s důrazem na poslední 2 odstavce? Pokud z jakéhokoliv důvodu zůstává HUP ve stávající poloze – 1 m uvnitř připojovaného objektu, musí být vždy zabezpečeno automatické uzavírání přívodu plynu v případě požáru, a je proto nutné prakticky vždy stávající HUP nahradit protipožární armaturou? Pokud ano, nelze funkci tohoto uzávěru nahradit zařízením GAS–STOP vetknutým do rekonstruované (opravované) přípojky?
Pramen:  Me/132    Ze dne:  31.1.2003

ČSN 73 0804   
V případě rekonstrukce a opravy domovních přípojek, prováděné v souvislosti s rekonstrukcí místní sítě bez změny tlakové hladiny, je nutné plně akceptovat TPG 704 01, především jeho čl. 4.4.2 s důrazem na poslední 2 odstavce? Pokud z jakéhokoliv důvodu zůstává HUP ve stávající poloze – 1 m uvnitř připojovaného objektu, musí být vždy zabezpečeno automatické uzavírání přívodu plynu v případě požáru, a je proto nutné prakticky vždy stávající HUP nahradit protipožární armaturou? Pokud ano, nelze funkci tohoto uzávěru nahradit zařízením GAS–STOP vetknutým do rekonstruované (opravované) přípojky?
Pramen:  Me/132    Ze dne:  31.1.2003

ČSN 07 0703   
Vyhovuje bezpečnostní uzavírací armatura fy Armagas, spol.s r.o. před plynové kotelny, DN 50 – DN 200 a přetlaku 1 – 200 kPa, vybavená ochozem (obtokem) normě ČSN 07 0703?
Pramen:  Me/3374    Ze dne:  30.11.2002

ČSN 07 0703   čl. 31 a 33
Jak se aplikuje čl. 4.9 TPG 908 02 u kotelen a to s vazbou na ČSN 07 0703 čl. 31 a 33
Pramen:  PŘA/3607    Ze dne:  30.11.2002

ČSN 38 6420   
Při uložení plynového potrubí v chráničce (při prostupu stavební konstrukcí nebo dutým prostorem), je potřeba utěsnit prostor mezi potrubím na jednom konci nebo na obou koncích?
Pramen:  Me/3591    Ze dne:  30.11.2002

ČSN 33 2165   čl. 2
Které zásady platí pro vedení VTL plynovodu v blízkosti el. vedení vvn?
Pramen:  KU/2729    Ze dne:  15.10.2002

ČSN 38 6420   
Lze vést rozvod plynu jako průchozí pod objekty?
Pramen:  SL/2460    Ze dne:  15.10.2002

ČSN 07 0703   čl. 28 a čl. 31
Jak řešit přívod spalovacího vzduchu a předepsanou intenzitu větrání pro kotelny II. kategorie podle vyhl. ČÚBP č. 91/1993 Sb. s výkonem větším než 100 kW?
Pramen:  SL/2849-S    Ze dne:  15.10.2002

ČSN 07 0703   čl. 4
Jak posuzovat přívod plynu pro kotelnu? Je to průmyslový plynovod podle ČSN 38 6420?
Pramen:  SL/2592-S    Ze dne:  15.10.2002

ČSN 38 6420   
Jak posuzovat přívod plynu pro kotelnu? Je to průmyslový plynovod podle ČSN 38 6420?
Pramen:  SL/2592-S    Ze dne:  15.10.2002

ČSN 07 0703   čl. 36, 86
Které předpisy lze využít při stanovení zón v plynových kotelnách?
Pramen:  PŘA/2437    Ze dne:  15.10.2002

ČSN 07 0703   
Je možné použít uzavírací klapku jako havarijní uzávěr pro kotelnu?
Pramen:  SL/2999-S    Ze dne:  15.10.2002

ČSN 07 0240   
Je možné použít uzavírací klapku jako havarijní uzávěr pro kotelnu?
Pramen:  SL/2999-S    Ze dne:  15.10.2002

ČSN 38 6413   
Které normativní dokumenty řeší ochranu plynovodu před poškozením silniční dopravou?
Pramen:  KU/1303-2631    Ze dne:  15.10.2002

ČSN 38 6441   
Jaké platí zásady pro vedení plynovodu v budovách jako průchozího cizím bytem?
Pramen:  KU/1336    Ze dne:  15.10.2002

ČSN 69 0012   čl. 227
Jaké zásady platí při kontrole stavu protikorozní ochrany a prověření systému aktivní ochrany prováděné v rámci provozní revize tlakových nádrží na uskladnění zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG)?
Pramen:  PŘA/2525    Ze dne:  15.10.2002

ČSN 69 0012   
V nízkotlaké kotelně jsou osazeny 4 ks teplovodních elektrokotlů, které jsou zdrojem tepla k vytápění budovy. Provádí se na těchto kotlích provozní revize podle ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky. Kde se osazuje pojistný ventil.
Pramen:  MA, PŘA    Ze dne:  15.10.2002

ČSN 06 0830   čl. 3.13
V nízkotlaké kotelně jsou osazeny 4 ks teplovodních elektrokotlů, které jsou zdrojem tepla k vytápění budovy. Provádí se na těchto kotlích provozní revize podle ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky. Kde se osazuje pojistný ventil.
Pramen:  MA, PŘA    Ze dne:  15.10.2002

ČSN 07 0703   
Je možné instalovat v jedné kotelně společně plynové spotřebiče s atmosférickými a přetlakovými hořáky?
Pramen:  SL/1980-S    Ze dne:  15.8.2002

ČSN 07 0703   
V plynové kotelně je instalován bezpečnostní dvoustupňový detekční systém. Je možné pro uzavření přívodu plynu do kotelny při překročení limitních parametrů indikovaných detekčním systémem použít uzavírací klapku s pohonem s dobou zavírání a otvírání cca 25 sekund?
Pramen:  SL/2207    Ze dne:  15.8.2002

ČSN 07 0240   
V plynové kotelně je instalován bezpečnostní dvoustupňový detekční systém. Je možné pro uzavření přívodu plynu do kotelny při překročení limitních parametrů indikovaných detekčním systémem použít uzavírací klapku s pohonem s dobou zavírání a otvírání cca 25 sekund?
Pramen:  SL/2207    Ze dne:  15.8.2002

ČSN 73 6058   čl. 1
Jak je potřebné aplikovat ČSN 73 6058 při zřizování hromadných garáží?
Pramen:  PŘA /Stanovisko ŘS a D ČR č.j. 2096/2002 - 10210    Ze dne:  15.8.2002

ČSN 73 6058   čl. 63
Je možné vést rozvod plynu hromadnými garážemi?
Pramen:  PŘA/ Stanovisko ŘS a D č.j. 2096/2002 - 10210    Ze dne:  15.8.2002

ČSN 07 0703   
Za jakých podmínek je možné umístit kondenzační kotle do přízemí objektu za účelem jeho vytápění ?
Pramen:  SL/1128-S    Ze dne:  31.5.2002

ČSN 73 4201   
Za jakých podmínek je možné umístit kondenzační kotle do přízemí objektu za účelem jeho vytápění ?
Pramen:  SL/1128-S    Ze dne:  31.5.2002

ČSN 73 4210   
Za jakých podmínek je možné umístit kondenzační kotle do přízemí objektu za účelem jeho vytápění ?
Pramen:  SL/1128-S    Ze dne:  31.5.2002

ČSN 38 6405   
Jaké úkony preventivní péče o bezpečnost provozu se provádějí v případech, kdy provozujeme: a) 2 kotle na plynná paliva o jmenovitém tepelném výkonu á 25 kW ? b) 1 kotel na plynná paliva o jmenovitém tepelném výkonu á 50 kW ?
Pramen:  Přa    Ze dne:  31.5.2002

ČSN 07 0703   čl. 29
Jak se aplikuje čl. 4.9 TPG 908 02 u kotelen nízkotlakých a ostatních?
Pramen:  Přa/1362    Ze dne:  31.5.2002

ČSN 73 6005   
Jaké zásady platí pro křížení plynovodů s kanalizačními a dešťovými šachtami?
Pramen:  Me/1729-S    Ze dne:  31.5.2002

ČSN 38 6405   čl. 29 a 30
Jak postupovat při rekonstrukci odběrného plynového zařízení v rodinném domě? Je nutné při jeho rekonstrukci zpracovávat výchozí revizní zprávu? Jak postupovat v případech, kdy instalace byla provedena v šedesátých letech a výchozí revizní zpráva chybí?
Pramen:  K dopisu SL/774-S    Ze dne:  31.3.2002

ČSN 38 6405   
Jaké podmínky platí pro připojování chráněných zákazníků k distribuční soustavě plynu?
Pramen:  SCH/766    Ze dne:  31.3.2002

ČSN 01 5028   část 2
Je zjišťování podélných vad ocelových bezešvých trubek podle ČSN EN 10 246-7 (01 5067) a podle ČSN 01 5028 kvalitativně adekvátní?
Pramen:  HA/1019    Ze dne:  31.3.2002

ČSN 07 0703   čl. 60, 61, 63 a 66
Je možné vedení přívodu plynu v kotelnách uvnitř budov a za jakých podmínek?
Pramen:  PŘA/661    Ze dne:  31.3.2002

ČSN 73 6057   
Může být přiváděn vzduch do místnosti, kde jsou umístěny plynoměry z prostoru garáže?
Pramen:  SCH/651    Ze dne:  31.3.2002

ČSN 73 6058   
Může být přiváděn vzduch do místnosti, kde jsou umístěny plynoměry z prostoru garáže?
Pramen:  SCH/651    Ze dne:  31.3.2002

ČSN 07 0703   čl. 29
Je nutné v plynových kotelnách I. kategorie s kotli, které jsou vyhrazená tlaková zařízení, použít čl. 4.9 TPG 908 02?
Pramen:  PŘA/4684    Ze dne:  31.1.2002

ČSN 07 0703   čl. 71
Je třeba provést úpravu plynového zařízení kotelny podle čl. 71 ČSN 07 0703 v případě, že byla kotelna projektována a zřízena v roce 1994 před účinností změny 4 ČSN 07 0703?
Pramen:  PŘA/68    Ze dne:  31.1.2002

ČSN 33 1500   čl. 2.7
Jaké práce - měření nutno provést po opravě elektrických spotřebičů?
Pramen:  SCH/233    Ze dne:  31.1.2002

ČSN 33 1610   
Jaké práce - měření nutno provést po opravě elektrických spotřebičů?
Pramen:  SCH/233    Ze dne:  31.1.2002

ČSN 34 1390   
Je nutno klec na skladování tlakových nádob s LPG uloženou na zemi (terénu) uzemňovat?
Pramen:  SCH/284    Ze dne:  31.1.2002

ČSN 69 0010   
Kdo provádí zkoušky pevnosti a těsnosti přenosných hasicích přístrojů?
Pramen:  MAT    Ze dne:  31.1.2002

ČSN 07 8305   
Kdo provádí zkoušky pevnosti a těsnosti přenosných hasicích přístrojů?
Pramen:  MAT    Ze dne:  31.1.2002

ČSN 07 0703   čl. 29, 31, 33 odst. 2 a čl. 70
Které zásady se uplatní při řešení větrání plynových kotelen?
Pramen:  PŘA/4122    Ze dne:  30.11.2001

ČSN 38 6420   čl. 246
Je nutné na odvzdušňovacím potrubí průmyslového plynovodu v budově osadit zdvojené uzavírací zařízení na vývodu do venkovního prostoru podle ČSN 386420 a vyhlášky 48/82 Sb.?
Pramen:  HA/4606    Ze dne:  30.11.2001

ČSN 38 6420   čl. 148
Je nutné opatřit odvzdušňovací potrubí chráničkou podle ČSN 38 6420?
Pramen:  HA/4338    Ze dne:  30.11.2001

ČSN 38 6420   čl. 148, 246
Je nutné na odvzdušňovacím potrubí průmyslového plynovodu v budově osadit zdvojené uzavírací zařízení na vývodu do venkovního prostoru podle ČSN 386420 a vyhlášky 48/82 Sb.?
Pramen:  HA/4665    Ze dne:  30.11.2001

ČSN 38 6420   čl. 72
Je nutné na odvzdušňovacím potrubí průmyslového plynovodu v budově osadit zdvojené uzavírací zařízení na vývodu do venkovního prostoru podle ČSN 386420 a vyhlášky 48/82 Sb.?
Pramen:  HA/4665    Ze dne:  30.11.2001

ČSN 69 0012   
Které předpisy lze uplatnit při revizích plynových zařízení s médiem chlór?
Pramen:  PŘA/3789    Ze dne:  31.10.2001

ČSN 38 6405   
Které předpisy lze uplatnit při revizích plynových zařízení s médiem chlór?
Pramen:  PŘA/3789    Ze dne:  31.10.2001

ČSN 38 6420   
Problematika revizní knihy při dodávce plynových zařízení, např průmyslového plynovodu, regulačního zařízení a plynové kotelny, od různých dodavatelů.
Pramen:  Sv/4045-S    Ze dne:  31.10.2001

ČSN 07 0703   čl. 29
Kdy je třeba v kotelně I. kategorie zabezpečit havarijní větrání?
Pramen:  PŘA/4339    Ze dne:  31.10.2001

ČSN 13 0075   
Které předpisy lze využít pro svařování odbočení plynovodů a úpravu konců součástí potrubí pro svařování?
Pramen:  PŘA/3564    Ze dne:  31.10.2001

ČSN 38 6420   
Požadavky na tlakoměry z hlediska čl. 4.1 ČSN EN 12327 (38 6414) a ČSN 38 6420 a vazba aktivačních tlaků zabezpečovacího zařízení regulačních stanic tlaku plynu na volbu zkušebních tlaků pro tlakové zkoušky plynovodů.
Pramen:  Sv/4045-S    Ze dne:  31.10.2001

ČSN 06 3003   
Jaká dokumentace se předává k plynové průmyslové peci ?
Pramen:  PŘA/ 2392    Ze dne:  31.7.2001

ČSN 38 6441   čl. 138 a 148
Je nutné při demontáži průtokového ohřívače Karma a osazení kotle THERM 12 CLXE provádět výchozí revizi? Podle čl. 148 ČSN 38 6441 výchozí revize musí být provedena, avšak montážní organizace ji neprovedla s odvoláním na čl. 138 ČSN 38 6441, ani nekontrolovala komín a nezajišťovala jeho revizi s tvrzením, že to není žádným předpisem předepsáno.
Pramen:  SL/2630    Ze dne:  31.7.2001

ČSN 38 6405   čl. 29 a 30
Je nutné při demontáži průtokového ohřívače Karma a osazení kotle THERM 12 CLXE provádět výchozí revizi? Podle čl. 148 ČSN 38 6441 výchozí revize musí být provedena, avšak montážní organizace ji neprovedla s odvoláním na čl. 138 ČSN 38 6441, ani nekontrolovala komín a nezajišťovala jeho revizi s tvrzením, že to není žádným předpisem předepsáno.
Pramen:  SL/2630    Ze dne:  31.7.2001

ČSN 38 6405   čl. 29 a 30
1. Jak postupovat při rekonstrukci odběrného plynového zařízení v městském domě, kde jsou v současné době instalovány plynové sporáky v kuchyních, které nesplňují požadovanou kubaturu podle TPG 704 01? 2. Podle tabulky 3 TPG 704 01 je minimální kubatura pro místnost v níž je umístěn plynový vařič 10 m . Pokud 3 místnost tuto kubaturu nesplňuje, je možné provést stejné opatření jako u plynových sporáků uvedené v čl. 9.2.2.4 TPG 704 01?
Pramen:  SL/2646-S    Ze dne:  31.7.2001

ČSN 07 0703   čl. 29
Je třeba v plynové kotelně III. kategorie umístěné v suterénu bytového domu nebo v nově vytvořené kotelně v patře instalovat indikátory výskytu plynu s dvoustupňovou funkcí ?
Pramen:  SL/2745-S    Ze dne:  31.7.2001

ČSN 38 5543   
Co je to Wobbeho číslo? Jaký má význam?
Pramen:  PŘA/2455    Ze dne:  31.7.2001

ČSN 38 6405   čl. 29
V jakých lhůtách se provádí provozní revize u plynárenských zařízení?
Pramen:  PŘA/2225    Ze dne:  31.5.2001

ČSN 07 0703   čl. 167
Je nutné vybavení kotelen I. kategorie analyzátorem a jaké škodliviny v ovzduší kotelny je nutné kontrolovat? Jaké typy analyzátorů jsou vhodné na zjišťování škodlivin v ovzduší kotelny?
Pramen:  SL/1451-S    Ze dne:  31.5.2001

ČSN 38 6405   čl. 61
Je nutné vybavení kotelen I. kategorie analyzátorem a jaké škodliviny v ovzduší kotelny je nutné kontrolovat? Jaké typy analyzátorů jsou vhodné na zjišťování škodlivin v ovzduší kotelny?
Pramen:  SL/1451-S    Ze dne:  31.5.2001

ČSN 38 6460   
Které normativní dokumenty lze uplatnit pro uskladňování kovových tlakových lahví v garážích a opravnách vysokozdvižných vozíků?
Pramen:  PŘA/1757    Ze dne:  31.5.2001

ČSN 38 6462   
Které normativní dokumenty lze uplatnit pro uskladňování kovových tlakových lahví v garážích a opravnách vysokozdvižných vozíků?
Pramen:  PŘA/1757    Ze dne:  31.5.2001

ČSN 07 0703   
Je plynoměr v plynové kotelně, který slouží k měření odběru plynu pro kotelnu, součástí odběrného plynového zařízení?
Pramen:  SV/1413    Ze dne:  31.5.2001

ČSN 38 6462   
Jaké předpisy platí po umístění čerpacích stanic LPG?
Pramen:  SCH/1119-543.    Ze dne:  31.3.2001

ČSN 07 0703   čl. 29 a 30
Co se rozumí „vyhrazeným prostorem“?
Pramen:  PŘA/533.    Ze dne:  31.3.2001

ČSN 13 2001   
Jak je to s použitím armatur ze šedé litiny?
Pramen:  SCH/514    Ze dne:  31.3.2001

ČSN 07 0703   
Které zásady nutno dodržet při záměru umístiti kotelnu I. kategorie pod shromaždištěm?
Pramen:  SCH/91    Ze dne:  31.1.2001

ČSN 38 6410   
Jak je to s označováním plynovodů a přípojek?
Pramen:  SCH/5588 28.12.00    Ze dne:  31.1.2001

ČSN 38 6413   
Jak je to s označováním plynovodů a přípojek?
Pramen:  SCH/5588 28.12.00    Ze dne:  31.1.2001

ČSN 73 4201   
Které předpisy platí pro navrhování a provedení komínů a kouřovodů? Jak je to s jejich revizemi?
Pramen:  PŘA/4448    Ze dne:  30.11.2000

ČSN 73 4210   
Které předpisy platí pro navrhování a provedení komínů a kouřovodů? Jak je to s jejich revizemi?
Pramen:  PŘA/4448    Ze dne:  30.11.2000

ČSN 06 1510   
Jaké předpisy je třeba respektovat u připojování plynového hořáku přes 50 kW osazeného v ohřívači vzduchu (vzduchotechnická jednotka)? Je nutné postupovat podle ČSN 07 0703 „Plynové kotelny“?
Pramen:  SL/4456-S    Ze dne:  30.11.2000

ČSN 38 6410   
Křížení tlakového ocelového kalovodu s VTL nebo VVTL plynovodem
Pramen:  Sv/4198 -S    Ze dne:  30.11.2000

ČSN 73 6005   
Jak posuzovat při pokládání plynovodů křížení a souběh těchto plynovodů se silovými kabely uloženými nad plynovody v betonových rourách nebo korytech z různého materiálu?
Pramen:  SV/4670-S    Ze dne:  30.11.2000

ČSN 38 6410   
Jak posuzovat při pokládání plynovodů křížení a souběh těchto plynovodů se silovými kabely uloženými nad plynovody v betonových rourách nebo korytech z různého materiálu?
Pramen:  SV/4670-S    Ze dne:  30.11.2000

ČSN 38 6413   
Jak posuzovat při pokládání plynovodů křížení a souběh těchto plynovodů se silovými kabely uloženými nad plynovody v betonových rourách nebo korytech z různého materiálu?
Pramen:  SV/4670-S    Ze dne:  30.11.2000

ČSN 38 6450   
Jak posuzovat při pokládání plynovodů křížení a souběh těchto plynovodů se silovými kabely uloženými nad plynovody v betonových rourách nebo korytech z různého materiálu?
Pramen:  SV/4670-S    Ze dne:  30.11.2000

ČSN 33 4050   
Jak posuzovat při pokládání plynovodů křížení a souběh těchto plynovodů se silovými kabely uloženými nad plynovody v betonových rourách nebo korytech z různého materiálu?
Pramen:  SV/4670-S    Ze dne:  30.11.2000

ČSN 34 1050   
Jak posuzovat při pokládání plynovodů křížení a souběh těchto plynovodů se silovými kabely uloženými nad plynovody v betonových rourách nebo korytech z různého materiálu?
Pramen:  SV/4670-S    Ze dne:  30.11.2000

ČSN 38 6413   
Za jakých podmínek je možno položit nově budovaný plynovod NTL, STL v menší vzdálenosti než 1,0 m od plotu, stromu nebo jiného objektu než budovy?
Pramen:  Sv/ 4131-S    Ze dne:  30.9.2000

ČSN 38 6413   
Za jakých podmínek je možno položit nově budovaný plynovod NTL, STL v menší vzdálenosti než 1,0 m od plotu, stromu nebo jiného objektu než budovy?
Pramen:  Sv/ 4131-S    Ze dne:  30.9.2000

ČSN 38 6410   
Křížení tlakového ocelového kalovodu s VTL nebo VVTL plynovodem
Pramen:  Sv/4198 -S    Ze dne:  30.9.2000

ČSN 38 6417   
Podle jaké ČSN nebo předpisu se bude postupovat při provádění provozní revize regulační stanice upravené na měřicí stanici?
Pramen:  Sv/4237-S    Ze dne:  30.9.2000

ČSN 07 0703   
Jaké zásady platí pro větrání nízkotlakých kotelen?
Pramen:  SL/2759-S    Ze dne:  31.7.2000

ČSN 07 5801   čl. 83
Jakým způsobem se zajišťuje nucené větrání hořáků s automatickým řízením?
Pramen:  SL/2565-S    Ze dne:  31.7.2000

ČSN 34 1390   
Je možné vodivé propojení plynovodu s hromosvodem?
Pramen:  SL/3560-S    Ze dne:  31.7.2000

ČSN 38 6405   
Kdy je nutné zpracovávat projektovou dokumentaci a vést stavební řízení při výměně spotřebičů?
Pramen:  SL/1809-S    Ze dne:  31.7.2000

ČSN 73 7505   
Jak se realizuje průchod plynovodu napříč topnými kanály a kolektory?
Pramen:  SV/2616-S    Ze dne:  31.7.2000

ČSN 73 6005   
Jak se realizuje průchod plynovodu napříč topnými kanály a kolektory?
Pramen:  SV/2616-S    Ze dne:  31.7.2000

ČSN 38 6413   
Jak se realizuje průchod plynovodu napříč topnými kanály a kolektory?
Pramen:  SV/2616-S    Ze dne:  31.7.2000

ČSN 38 6450   
Jak se realizuje průchod plynovodu napříč topnými kanály a kolektory?
Pramen:  SV/2616-S    Ze dne:  31.7.2000

ČSN 38 6413   
Středotlaký polyetylenový plynovod je veden v zastavěné části obce souběžně s průčelím budov. Platí pro navrhování tohoto plynovodu podmínky v ČSN 38 6413, které jsou v rozporu s TPG 702 01 zejména uvedené v čl. 90 tj. omezení do DN 150? TPG 702 01 čl. 4.9.2 podle této normy předepisuje provedení tlakové zkoušky.
Pramen:  SL/3509-S    Ze dne:  31.7.2000

ČSN 38 6405   
Jaké zásady platí pro provádění provozních revizí plynového zařízení v majetku nebo užívání fyzických osob?
Pramen:  PŘA BU/1096    Ze dne:  31.5.2000

ČSN 07 0703   
Kdy je nutné zajistit u kotelny přetlakové havarijní větrání?
Pramen:  KD/1608    Ze dne:  31.5.2000

ČSN 13 0021   čl. 4.6
V kterých případech nesmí být použity třícestné kohouty u měřidel tlaku osazených na potrubních systémech?
Pramen:  PŘA/727-S    Ze dne:  31.5.2000

ČSN 13 0021   
V kterých případech nesmí být použity třícestné kohouty u měřidel tlaku osazených na potrubních systémech?
Pramen:  PŘA/727-S    Ze dne:  31.5.2000

ČSN 33 1500   
Podle které technické normy je třeba postupovat při provádění revizí a údržby?
Pramen:  SCH/2257-21-O    Ze dne:  31.5.2000

ČSN 33 2000   čl. 701 55
Lze umístit plynový závěsný kotel, jehož součástí je ohřev teplé užitkové vody vybaveným el. zařízením do zóny 1?
Pramen:  SL/1343-O, ČSNI 522/00    Ze dne:  31.5.2000

ČSN 38 6413   
Za jakých podmínek lze nad stávajícím STL plynovodem DN 150 provést výstavbu spojovací zakryté chodby mezi dvěma objekty v šířce 2600 mm?
Pramen:  SCH/2018    Ze dne:  31.5.2000

ČSN 38 6417   čl. 97
Volba přístrojů pro záznam teploty a tlaku plynu na regulačních stanicích pro splnění požadavku čl. 97 ČSN 38 6417 ?
Pramen:  SV/1403-S    Ze dne:  31.5.2000

ČSN 73 3050   
Jaká je velikost a minimální šířka dna výkopů (rýh) pro uložení lPE potrubí pro rozvod zemního plynu?
Pramen:  SL/2349-S    Ze dne:  31.5.2000

ČSN 73 6005   
Za jakých podmínek lze uložit kabel pro kabelovou TV do společného výkopu s STL plynovodem?
Pramen:  SCH/2096    Ze dne:  31.5.2000

ČSN 03 8350   
Jak postupovat při řešení uzemňování a katodické ochrany izolovaných podzemních nádrží a podzemních částí polozapuštěných nádrží na zkapalněné uhlovodíkové plyny?
Pramen:  SCH/782-95    Ze dne:  31.3.2000

ČSN 03 8372   
Jak postupovat při řešení uzemňování a katodické ochrany izolovaných podzemních nádrží a podzemních částí polozapuštěných nádrží na zkapalněné uhlovodíkové plyny?
Pramen:  SCH/782-95    Ze dne:  31.3.2000

ČSN 69 0012   
Jak postupovat při řešení uzemňování a katodické ochrany izolovaných podzemních nádrží a podzemních částí polozapuštěných nádrží na zkapalněné uhlovodíkové plyny?
Pramen:  SCH/782-95    Ze dne:  31.3.2000

ČSN 06 1510   
Podle čeho posuzovat stacionární teplovzdušnou jednotku připojenou na plynovod vybudovaný podle ČSN 38 6420? Platí i na toto zařízení vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., v platném znění?
Pramen:  PŘA/637    Ze dne:  31.3.2000

ČSN 06 1008   7.2
Je možné použití tmavých sálavých plynových trubic v prostorách údržby a oprav motorových vozidel? Jejich povrchová teplota je 500 - 600 °C.
Pramen:  SL/k D631/25.2.2000    Ze dne:  31.3.2000

ČSN 06 1008   7.2, 7.3
Je možné umístění tmavého infrazářiče na zemní plyn v prostoru uzavřeného mycího boxu, který je součástí kiosku čerpací stanice a tvoří samostatný požární úsek? Mycí box je od kiosku čerpací stanice oddělen požární stěnou a prostor výdejních stojanů je vzdálen od mycího boxu min. 10 m?
Pramen:  SL/k D831/18.2.2000    Ze dne:  31.3.2000

ČSN 07 0703   čl. 28
Zahrnujeme do součtu výkonů kotlů pro platnost ČSN 07 0703 i kotle s jinými palivy než topné plyny, např kotle na uhlí?
Pramen:  SL/639    Ze dne:  31.3.2000

ČSN 07 0703   čl. 33
Za jakých podmínek je možné instalovat pouze 3-násobnou výměnu vzduchu za hodinu v kotelně I.třídy, umístěné ve stavební části objektu, která plní vymezenou účelovou funkci a tvoří samostatný požární úsek?
Pramen:  SL/1058    Ze dne:  31.3.2000

ČSN 07 0703   čl. 32
Jaká intenzita větrání musí být u kotelen I. kategorie umístěných v samostatném stavebním objektu?
Pramen:  SL/636    Ze dne:  31.3.2000

ČSN 38 6443   
Které definici z ČSN 38 6443 odpovídá výraz „Výkon regulátoru“ uváděný v TPG 609 01?
Pramen:  SCH/979    Ze dne:  31.3.2000

ČSN 38 6443   
Je možno posilovací regulátory vybavit pouze jedním bezpečnostním uzávěrem podle ČSN 38 6443, který by jistil výstupní přetlak na vzestup i pokles?
Pramen:  SCH/1055    Ze dne:  31.3.2000

ČSN 78 6413   
Jaké jsou vzdálenosti vnějšího domovního plynovodu vedeného po vnější obvodové zdi od ostění oken a jiných otvorů(např. dveře)?
Pramen:  SL/635    Ze dne:  31.3.2000

ČSN 73 0804   
Jaké jsou vzdálenosti vnějšího domovního plynovodu vedeného po vnější obvodové zdi od ostění oken a jiných otvorů(např. dveře)?
Pramen:  SL/635    Ze dne:  31.3.2000

ČSN 38 6410   
Jaké zásady platí pro přivaření trubkového hrdla?
Pramen:  PŘA/861    Ze dne:  31.3.2000

ČSN 38 6405   čl. 28
Které předpisy platí pro kontrolu plynárenských zařízení
Pramen:  Sch/5740    Ze dne:  31.1.2000

ČSN 73 6005   změna 3
Kdy je nutné v souvislosti se změnou 3 ČSN 73 6005 opatřit plynovod z PE chráničkou?
Pramen:  SCH/228    Ze dne:  31.1.2000

ČSN 07 0703   čl. 9, 67 a 68
Který předpis platí pro umístění hlavního uzávěru kotelny?
Pramen:  PŘA/5330-471-S    Ze dne:  30.11.1999

ČSN 07 0703   čl. 86 a 91
Jak postupovat při umísťování regulačního a odběrného plynového zařízení kotelen?
Pramen:  PŘA/5331-484-S    Ze dne:  30.11.1999

ČSN 38 6410   čl. 54
Podle jakého předpisu postupovat při stanovení vzdálenosti vysokotlakého plynovodu (VTL) vedeného v souběhu s trasou metra?
Pramen:  SCH/51/5645    Ze dne:  30.11.1999

ČSN 38 6413   
Které normativní dokumenty se aplikují pro případy podzemních částí domovního plynovody?
Pramen:  Sv/4900 - S    Ze dne:  30.11.1999

ČSN 73 6005   
Které normativní dokumenty se aplikují pro případy podzemních částí domovního plynovody?
Pramen:  Sv/4900 - S    Ze dne:  30.11.1999

ČSN 07 0703   čl. 5 a 10
Je možné považovat ruční ovladatelné uzávěry 2 hořáků instalovaných na plynovém kotli, napojených každý samostatně na přívod plynu, opatřených odběrným měřicím a regulačním zařízením za hlavní uzávěry plynového kotle?
Pramen:  PŘA    Ze dne:  30.9.1999

ČSN 38 6410   čl. 71 a 80
Je možné při křížení tlakové kanalizace s VTL plynovodem, které je provedeno podle ČSN 38 6410 volit namísto chráničky na VTL plynovodu jiný způsob řešení?
Pramen:  PŘA/3942 - S    Ze dne:  30.9.1999

ČSN 38 6441   čl. 88
Proč je třeba řešit přívod spalovacího vzduchu v 1. NP a 1. PP odlišně (viz čl. 88 dříve platné ČSN 38 6441)?
Pramen:  PŘA/3945 - S    Ze dne:  30.9.1999

ČSN 65 0202   
Je možné umístit výdejní zařízení čerpací stanice PB pro motorová vozidla ve vzdálenosti menší než 6,5 m?
Pramen:  PŘA/3970    Ze dne:  30.9.1999

ČSN 06 0210   
Kdo určuje součinitel spárové provzdušnosti oken při použití výpočtů uvedených v TPG 704 01?
Pramen:  PŘA/4750 - S    Ze dne:  30.9.1999

ČSN 07 0703   čl. 99
Je možné použít regulátor tlaku plynu II. skupiny v kotelně, i když je vybavena bezpečnostním uzávěrem reagujícím pouze na vzestup tlaku?
Pramen:  PŘA/2726 - S    Ze dne:  31.7.1999

ČSN 25 0100   
Je možné po uplynutí garantované doby životnosti ukazovacích manometrů jejich užití?
Pramen:  Sv/2600 - S    Ze dne:  31.7.1999

ČSN 34 1390   čl. 208
Kdy je nutné uzemňovat nadzemní plynovodní potrubí a trasové uzávěry?
Pramen:  PŘA/3255 - S    Ze dne:  31.7.1999

ČSN 38 5550   čl. 44
Co je míněno skladovacím stanovištěm, určeným pro skladování jednotlivých přepravních obalů s odoranty?
Pramen:  PŘA/3375    Ze dne:  31.7.1999

ČSN 65 0201   
Co je míněno skladovacím stanovištěm, určeným pro skladování jednotlivých přepravních obalů s odoranty?
Pramen:  PŘA/3375    Ze dne:  31.7.1999

ČSN 38 6410   
Co se považuje za kolizní místa na VTL a VVTL plynovodech?
Pramen:  PŘA/2764    Ze dne:  31.7.1999

ČSN 38 6413   čl. 54, 56
Lze umístit těleso modulu podz. RS pouhých 55 mm pod víkem poklopu s projektovaným zatížením 250 kN?
Pramen:  PŘA/3443    Ze dne:  31.7.1999

ČSN 38 6417   
Je nutné upravovat RS postavenou před nabytím účinnosti ČSN 38 6417 (1. 5. 1986) podle této normy?
Pramen:  PŘA/3236 - S    Ze dne:  31.7.1999

ČSN 64 0090   
Existuje obecně platné omezení doby skladování trubek PE? Jak se podmínky liší pro černé, žluté a oranžové trubky, případně pro materiály PE 80, PE 100 a PEx? - Jak se liší doba skladování PE trubek ve skladu a v otevřeném prostoru? - V jaké časové závislosti ovlivňuje skladování tloušťku vrstvy zdegradovaného materiálu (např. za 1, 2, 5 let, vliv UV, vliv oxidace)? - Jaké jsou prostorové dispozice skladování PE, tj. tloušťka vrstvy PE trubek v tyčích, ukládání navinutých kotoučů (stojící nebo ležící na sobě) apod.? - Jak dlouho a za jakých podmínek je možno skladovat PE tvarovky a elektrotvarovky?
Pramen:  HL/3116    Ze dne:  31.7.1999

ČSN 38 6420   čl. 123
Je možné vést průmyslový plynovod jako průchozí vedení budovami, pod budovami nebo sklepy, hygienickým a sociálním zařízením?
Pramen:  SV/2158-S    Ze dne:  31.5.1999

ČSN 07 0703   čl. 32 a 33
Kotelna I. kategorie je od původního stávajícího objektu oddělena obvodovou zdí pouze v přízemní části. Požární dveře do chemické úpravny vody jsou z větší části pod úrovní podlahy kotelny. Je možné tuto kotelnu považovat za samostatný stavební objekt?
Pramen:  SV/2143-S    Ze dne:  31.5.1999

ČSN 38 6410   
Jakou vzdálenost zděného kiosku, ve kterém jsou umístěna zařízení pro dálkový přenost dat od plynovodu lze považovat za dostačující?
Pramen:  SCH/1891    Ze dne:  31.5.1999

ČSN 38 6417   čl. 27
Je možné snížit vzdálenost oplocení zděné VTL RS na 2 m?
Pramen:  274/SCH/2360 - S    Ze dne:  31.5.1999

ČSN 38 6441   
Které hlavní zásady platí pro umístění spotřebičů (kotlů na plynná paliva) v místnostech. Lze umístit v místnosti 3 kotle s výkonem pod 50 kW?
Pramen:  PT/1942-S    Ze dne:  31.5.1999

ČSN 38 6441   
Jaké jsou hlavní zásady vedení plynovodů uvnitř i vně budovy pod omítkou
Pramen:  SV/2155 - S    Ze dne:  31.5.1999

ČSN 38 6420   
Jaké jsou hlavní zásady vedení plynovodů uvnitř i vně budovy pod omítkou
Pramen:  SV/2155 - S    Ze dne:  31.5.1999

ČSN 38 6420   čl. 29 a 32
Za jakých podmínek je možné použít ke zhotovení průmyslového plynovodu plastů?
Pramen:  SCH/2068 - S    Ze dne:  31.5.1999

ČSN 34 1382   
Musí být ochranný vnější obal uzavíracích balonů určených pro uzavření plynovodního potrubí vyroben z materiálu s antistatickou úpravou? Jaké podmínky musí tento povrch splňovat?
Pramen:  HL/2320-S    Ze dne:  31.5.1999

ČSN 13 0021   čl. 4.6
V kterých případech nesmí být použity třícestné kohouty u měřidel tlaku osazených na potrubních systémech?
Pramen:  PŘA/727-S    Ze dne:  31.3.1999

ČSN 13 0021   
V kterých případech nesmí být použity třícestné kohouty u měřidel tlaku osazených na potrubních systémech?
Pramen:  PŘA/727-S    Ze dne:  31.3.1999

ČSN 38 6417   čl. 2.5
Považuje se energomost za objekt ve smyslu čl. 25 ČSN 38 6417?
Pramen:  SCH/613/86-S    Ze dne:  31.3.1999

ČSN 38 6417   čl. 97
Je možno použít elektronické záznamníky dat - dataloggery pro registraci tlaků a teploty v regulačních stanicích?
Pramen:  151/SCH/1357    Ze dne:  31.3.1999

ČSN 38 6417   čl. 97, odst. b)
Je použití záznamníku dat DATCOM pro registraci tlaku a teploty v regulační stanici v souladu s ČSN 38 6417 čl. 97 odst. b)?
Pramen:  137/SCH/1049-S    Ze dne:  31.3.1999

ČSN 38 6417   čl. 113
V kterých případech nelze provádět ověření pevnosti a těsnosti svařených částí VVTL a VTL potrubí v regulačních stanicích?
Pramen:  SCH/1321-S    Ze dne:  31.3.1999

ČSN 38 6417   změna a - 3/1992 čl. 113
Jak postupovat při kontrole svarů potrubí v regulační stanici po vydání změny a - 3/1992 ČSN 38 6417?
Pramen:  80/SCH/670-S    Ze dne:  31.3.1999

ČSN 38 6420   čl. 123
Smí procházet průmyslový plynovod (čl. 10 ČSN 38 6420), kterým je přiváděn plyn k hořákům kotlů v kotelně (objekt K) pod spojovací chodbou mezi dvěma objekty (A, B) - viz schéma
Pramen:  PŘA/1192    Ze dne:  31.3.1999

ČSN 38 6441   čl. 100 a? 103
V kuchyni jsou navrženy tyto plynové spotřebiče na zemní plyn: 2 ks plynový sporák, celkem příkon 41,2 kW, 1 ks plynový sporák 40, 6 kW, 1 ks frimax 45 kW, 1 ks fritéza 40 kW, 5 ks varných kotlů 125,2 kW, Celkem 292,0 kW. Kuchyně je rozdělena na menší boxy, jež mají snížený podhled ve výšce 2,15 m, hlavní kuchyně má podhled ve výšce 4,20 m. Podhled je z kazet - klimatizační strop GIF. 1. Je možno do výpočtového prostoru započítat i prostor nad podhledem? 2. Zda varné kotle o výkonu nad 20 kW nemusí mít odtah spalin? 3. Jak je možno zajistit vazbu - spuštění vzduchotechniky před uvedením plynových spotřebičů do provozu, když některé plynové spotřebiče nemají napojení na elektrickou energii? 4. Jaký je požadavek na množství vzduchu při nuceném větrání?
Pramen:  PT    Ze dne:  31.3.1999

ČSN 38 6410   
Jak uplatňovat ČSN 38 6410 při výstavbě vysokotlakých plynovodů s respektováním zákonem stanoveného bezpečnostního pásma?
Pramen:  SCH/1401-S    Ze dne:  31.3.1999

ČSN 06 3003   
Sestavuje se revizní kniha plynového zařízení kotle na plynná paliva podle ČSN 06 3003?
Pramen:  PŘA    Ze dne:  31.3.1999

ČSN 06 1510   
Které předpisy platí pro umísťování a připojení ohřívačů (ohříváků) vzduchu ve výrobní hale?
Pramen:  PŘA/1031-S    Ze dne:  31.3.1999

ČSN 38 6413   čl. 42, 89
Jaký je postup při vedení nízkotlakých plynovodů v případě, že není dodržena svitlá vzdálenost potrubí od budov?
Pramen:  SCH/612/97-S    Ze dne:  31.1.1999

ČSN 38 6413   čl. 72
Kdy je nutné při projektování plynovodů křižujících topný kanál v místech vstupů do objektů navrhnout vybavení topného kanálu plynotěsnými uzávěry?
Pramen:  SCH/418    Ze dne:  31.1.1999

ČSN 38 3360   čl. 111
Kdy je nutné při projektování plynovodů křižujících topný kanál v místech vstupů do objektů navrhnout vybavení topného kanálu plynotěsnými uzávěry?
Pramen:  SCH/418    Ze dne:  31.1.1999

ČSN 38 6413   čl. 180 písm. b - změna 1 (leden 1998)
Jak aplikovat čl. 180 písm. b) ČSN 38 6413 změny 1 (leden 1998) při provádění tlakových zkoušek plynovodů a přípojek s nízkým a středním tlakem?
Pramen:  640/SCH/6897    Ze dne:  31.1.1999

ČSN 38 6417   čl. 25
Je považován energomost za objekt ve smyslu čl. 25 ČSN 38 6417?
Pramen:  SCH/613/86-S    Ze dne:  31.1.1999

ČSN 38 6441   čl. 100 a? 103
V kuchyni jsou navrženy tyto plynové spotřebiče na zemní plyn: 2 ks plynový sporák, celkem příkon 41,2 kW, 1 ks plynový sporák 40, 6 kW, 1 ks frimax 45 kW, 1 ks fritéza 40 kW, 5 ks varných kotlů 125,2 kW, Celkem 292,0 kW, Kuchyně je rozdělena na menší boxy, jež mají snížený podhled ve výšce 2,15 m, hlavní kuchyně má podhled ve výšce 4,20 m. Podhled je z kazet - klimatizační strop GIF. 1. Je možno do výpočtového prostoru započítat i prostor nad podhledem? 2. Zda varné kotle o výkonu nad 20 kW nemusí mít odtah spalin? 3. Jak je možno zajistit vazbu - spuštění vzduchotechniky před uvedením plynových spotřebičů do provozu, když některé plynové spotřebiče nemají napojení na elektrickou energii? 4. Jaký je požadavek na množství vzduchu při nuceném větrání?
Pramen:  PT    Ze dne:  31.1.1999

ČSN 07 0703   čl. 40
Lze umístit kotelnu s parními a kapalinovými kotli, ve kterých se spalují zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) pod úrovní okolního terénu?
Pramen:  PŘA/5426-S    Ze dne:  30.11.1998

ČSN 07 0703   čl. 86
Co je určující pro posouzení problematiky umístění ukazovacích manometrů na vstupní a výstupní straně regulátoru pro plynovou kotelnu?
Pramen:  PŘA/5471    Ze dne:  30.11.1998

ČSN 34 1390   čl. 202 a 208
Žádáme o vyjádření k problematice uzemňování plynovodů, které jsou umístěny nad terénem (např. přechody vodních toků, příp. dalších zařízení situovaných nad terénem, trasové uzávěry, měřící tratě apod.) ve smyslu příslušných ustanovení ČSN 34 1390, případně nové legislativy, která tuto problematiku řeší.
Pramen:  HK/5537-S    Ze dne:  30.11.1998

ČSN 38 6410   čl. 257
Ke čl. 257 - podle kterého fyzikálně-chemického zákona vznikl podíl 300 / d ze vzorce p = 300 x 133,3 x h / d?
Pramen:  HK/5306    Ze dne:  30.11.1998

ČSN 38 6410   čl. 258
Ke čl. 258 - podle kterého fyzikálně - chemického zákona vznikl podíl 0,075 x P / G ze vzorce p = 0,075 x 133,3 x P x h / G?
Pramen:  HK/5306    Ze dne:  30.11.1998

ČSN 38 6410   čl. 259
Kdo odsouhlasuje dle čl. 259 používané diferenční tlakoměry pro pneumatické tlakové zkoušky plynovodů?
Pramen:  HK/5306-S    Ze dne:  30.11.1998

ČSN 38 6410   čl. 260
Jaké rozměry, tvar, objem a materiál mohou mít zkušební a vyrovnávací nádoba podle článku č. 260?
Pramen:  HK/5306-S    Ze dne:  30.11.1998

ČSN 38 6410   čl. 261, 268
Jak je možné vysvětlit požadavek čl. 261, 268 vyjádřený termínem „přihlédnutí ke změnám teplot ovzduší“
Pramen:  HK/5306-S    Ze dne:  30.11.1998

ČSN 38 6410   čl. 269
Které deformační tlakoměry podle čl. 269 lze používat, kdo a kdy je schválil (schvalovací protokoly nebo osvědčení)?
Pramen:  HK/5306-S    Ze dne:  30.11.1998

ČSN 38 6410   
Lze pro tlakové zkoušky středotlakých a nízkotlakých plynovodů prováděné vzduchem oproti vyrovnávací nádobě podle ČSN 38 6413 resp. metodiky COPZ G 702 01 použít stejnou metodiku a stejné měřicí přístroje (vyjma rozsahu kontrolních - deformačních tlakoměrů) jako pro pneumatické zkoušky vvtl a vtl plynovodů oproti vyrovnávací nádobě dle ČSN 38 6410?
Pramen:  HK/5306-S    Ze dne:  30.11.1998

ČSN 38 6420   čl. 123
Může být nízkotlaký průmyslový plynovod v továrním objektu veden podle nákresu? Vede od regulátoru tlaku po fasádě budov. Může procházet skladem? Podle našeho názoru se jedná o jeden provoz, i když je zde více dílen, může tedy plynovod procházet v podstatě z dílny do dílny. Slovník pojmů ve výstavbě uvádí jako provozní celek např. strojírenský závod apod.
Pramen:  PT    Ze dne:  30.11.1998

ČSN 07 0703   
Podle ČSN 07 0703, čl. 89 e) není nutno instalovat na vstupní a výstupní straně regulátoru pro plynovou kotelnu ukazovací manometry. Podle ČSN 07 0703, čl. 59 platí pro přívod plynu do kotelny ČSN 38 6420, čl. 237, proto se domnívám, ?e v uvedeném případě tlakoměr před a za regulátorem být musí.
Pramen:  BU/4863-286    Ze dne:  15.9.1998

ČSN 38 6462   
Žádáme o vydání stanoviska, zda v areálu ve vzdálenosti 15 m od zásobníku PB o objemu 82 m3 může být umístěna průměrná budova kategorie výroby I podle tab. 1 ČSN 38 6462 za splnění podmínky, že mezi zásobníkem a objektem bude vybudována ochranná zeď výšky 2,60 m s požární odolností 120 min.
Pramen:  BU/3067    Ze dne:  15.9.1998

ČSN 38 6462   
Žádám Vás o vyjádření a stanovení ochranného pásma zásobníku v závislosti na ČSN 3864 62, tab. č. 1 a technických informací č. 770. Při posuzování ochranného pásma podle výše uvedené ČSN a technických informací jsem se v rámci své činnosti dostal do problému, z kterého technického předpisu je nutno vycházet (každý určuje odlišnou vzdálenost ochranného pásma). V případě, který Vám předkládám k posouzení, se jedná o případ, kdy při posuzování podle ČSN 38 6462, tab. č. 1 zasahuje ochranné pásmo zásobníku na sousední pozemek, na kterém se v současné době nenachází žádný stavební objekt a který není v majetku investora zásobníku.
Pramen:  JO/4344    Ze dne:  15.9.1998

ČSN 73 6005   
Nově budovaná kanalizační přípojka o průměru 150 bude křížit VTL plynovod DN 300. Za jakých podmínek lze vést kanalizační přípojku odchylně od čl. 46 ČSN 73 6005 nad plynovodem?
Pramen:  HL/4805    Ze dne:  15.9.1998

ČSN 38 6462   
U motorestu máme umístěn zásobník PB o obsahu 17 m3, který dosud sloužil k dodávce plynu pro kotelnu. Ze zásobníku byla odebírána kapalná fáze pro výparník PB, jeho umístění bylo v projektu řešeno dle ČSN 38 6462 s odstupovými vzdálenostmi podle tabulky č. 1, tj. ochranné pásmo 20 m. Skutečná vzdálenost zásobníku od budovy je 24 m. Po převodu kotelny na zemní plyn chceme zásobník ponechat na stávajícím místě a využívat ho pro čerpací stanici LPG, tzn. zásobník bude nadále využíván pro skladování PB s odběrem kapalné fáze. Jsme zde však v rozporu s poznámkou k tab. 1 pravidel TPG G 304 01, která pro tyto zásobníky vyžaduje ochranné pásmo 40 m.
Pramen:  SCH/3198    Ze dne:  15.9.1998

ČSN 38 6462   
Je možné odebírat z jednoho zásobníku současně jak kapalnou, tak i plynnou fázi?
Pramen:  -    Ze dne:  15.9.1998

ČSN 07 0703   
Stávající plynová kotelna I. kategorie, stojí jako samostatný objekt, s žádným jiným objektem nesousedí, má zajištěno trojnásobné větrání prostoru kotelny za hodinu přetlakovými ventilátory, regulační stanice plynu je umístěna mimo kotelnu, tlak plynu přicházejícího do kotelny je 20 kPa, kotelna bude provozována bezobslužně a bude řízena pomocí řídícího systému. Je nutno pro tuto kotelnu dodatečně instalovat: - dvoustupňové detektory výskytu plynu, - šestinásobnou, popřípadě havarijní desetinásobnou výměnu vzduchu, - hlavní uzávěr plynu před kotelnou s elektropohonem.
Pramen:  SK/3956    Ze dne:  15.7.1998

ČSN 07 0703   
Žádáme Vás o stanovisko, zda u projektovaného Hlavního Výrobního Bloku teplárny (dále jen HVB), jehož součástí je i kotelna s fluidním kotlem na černé uhlí o tepelném výkonu 124 MW a kde pro najíždění kotle, popř. stabilizaci provozu bude používán zemní plyn do 30 % maximálního výkonu (cca 40 MW), postačí trojnásobná výměna vzduchu (jak tvrdí zákazník), či zda je nutná šestinásobná výměna vzduchu a havarijní větrání. Vzduch pro spalování v plynových hořácích je nasáván z prostoru kotelny. Nejasnosti se týkají článků 29 a 33 ČSN 07 0703 "Plynové kotelny". Navrhovaná kotelna je situována v budově HVB (tvoří samostatný požární úsek, oddělený od bloku el. rozvodů a dále od strojovny) spolu se strojovnou turbogenerátoru el. proudu a mezistrojovnou, ve které jsou umístěna související technologická zařízení (el. rozvody, redukční stanice páry,...). Zařízení HVB je koncipováno jako energetický celek fungující v navazujícím řetězci : výroba páry --- výroba elektrické energie. Zařízení má jednoho provozovatele i majitele. V budově HVB nejsou žádné další provozy nesouvisející s výrobou páry a el. energie. Zemní plyn je do kotelny přiváděn potrubím DN 200 o provozním tlaku 0,3 MPa, kotel má 2 dvuoblokové plynové najížděcí hořáky, každý hořák je umístěn v samostatné skříni, výkon hořák je regulován škrcením tlaku v přívodním potrubí (na tlak před najížděcími hořáky cca 0,2 MPa při jmenovitém výkonu), přičemž celá část přívodního potrubí plynu je navržena na provozní tlak 0,3 MPa. Nasávání spalovacího vzduchu je z prostoru kotelny ventilátorem umístěným v kotelně. Najížděcí (výkonový) hořák je zapalován zapalovacím hořákem o výkonu cca 300 kW, pro který je tlak plynu z tlaku 0,2 (0,3 MPa) regulován na tlak 20 kPa regulátorem tlaku plynu Francel, regulátor je umístěn mimo objekt HVB.
Pramen:  SK    Ze dne:  15.7.1998

ČSN 08 3005   čl. 65
Podle definice z ČSN 08 3005 je „spalovací turbína lopatkové soustrojí, tvořené nejméně kompresorem, spalovací komorou a plynovou turbínou s příslušenstvím a pomocným zařízením“. Ve všech uvedených částech spalovací turbíny jsou různá média: kompresor - vzduch; spalovací komora - vstup topné médium, výstup spaliny; plynová turbína - spaliny. Tyto skutečnosti respektuje ČSN 08 3005 v čl. 65, kde je požadováno vypracování revizní knihy plynového spotřebiče pouze pro spalovací komoru. Na základě těchto údajů Vás žádáme o sdělení, zda je nutno sestavovat revizní knihu plynového spotřebiče pro zařízení podle Vaší definice, nebo podle ČSN 08 3005. Vlastní turbínou proudí pouze spaliny, které jsou dále využívány ve spalinovém kotli, který není pokládán za vyhrazené plynové zařízení.
Pramen:  -    Ze dne:  15.7.1998

ČSN 38 6413   
ČSN 38 6413 nebyla ve smyslu dříve platného § 3 zákona č. 142/1991 Sb., ve znění zákona č. 632/1992 Sb. Označena jako závazná. Vyplývá její závaznost s ohledem k ustanovení § 9, odst. 2 zákona č. 222/1994 Sb., o podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci?
Pramen:  -    Ze dne:  15.7.1998

ČSN 38 6420   
Zákoník práce v platném znění (§273) a zákon č. 22/1977 Sb. se opírají o normy, které jsou vlastně nezávazné. Je nutno např. mít revizní knihu průmyslového plynovodu jak ji vyžaduje čl. 401 v normě ČSN 38 6420 Průmyslové plynovody ? Obdobně u spotřebiče podle ČSN 07 0703 - Plynové kotelny. Lze mít pro více spotřebičů jednu revizní knihu v jedné kotelně ? Bude sjednocena náplň těchto revizních knih (ON je zrušena)? Jaký je stav v EU ?
Pramen:  HA/3357    Ze dne:  15.7.1998

ČSN 38 6441   čl. 38
Je možno ve smyslu čl. 38 ČSN 38 6441 si vykládat, že závitové spoje u armatur je možno používat jen do DN 50?
Pramen:  -    Ze dne:  15.7.1998

ČSN 38 6441   čl. 84
V místnosti je provozován plynový kotel 24 kW s odtahem spalin do komína, objem místnosti je 14 m3, netěsněná okna a dveře, místnost opatřena neuzavíratelným otvorem nad podlahou o průřezu 0,024 m2 a u stropu 0,06 m2. Musejí se otevírat dveře ven z místnosti, kde je zabudován kotel? Když ano, která norma nebo předpis toto upravuje? Vyhovují zdrhovací nebo zasunovací dveře?
Pramen:  PT    Ze dne:  15.7.1998

ČSN 38 6462   
Žádám o sdělení možnosti umístění stavby do ochranného pásma TNS propanu 2 x 17 m3. V kladném případě prosím o sdělení technických požadavků, které je nutno v takovém případě respektovat. Stavbou je naléhavá příprava lůžkového evakuačního výtahu a únikového schodiště k objektu Domova důchodců postaveného před účinností ČSN v oboru požární ochrany a tedy s nevyhovujícími únikovými cestami. Polohové souvislosti jsou zřejmé z přiložené fotografie a situace.
Pramen:  JO    Ze dne:  15.7.1998

ČSN 38 6417   č. 75, 76
Z jakého materiálu se provádí potrubí v regulačních stanicích? V ČSN 38 6417 je uvedena souvisící ČSN 38 6410, podle které je možno použít jen ocelové potrubí za určitých podmínek. Je možné v regulačních stanicích pro impulsní potrubí použít i potrubí z mědi a podle jakých předpisů?
Pramen:  -    Ze dne:  15.5.1998

ČSN 38 6417   čl. 79
Žádám o Váš názor na umístění HUP odběrného plynového zařízení (OPZ). Doposud jsme tento HUP umisťovali na hranici pozemků majitele OPZ. V současné době řešíme případ, kdy nás “nutí” umístit HUP na odbočení z hlavního řádu, přičemž je následně k OPZ veden rozvod plynu (2,5 MPa) k samostatnému odběrateli, a to v délce 750 m, přes několik majitelů pozemků (viz náčrtek).
Pramen:  -    Ze dne:  15.5.1998

ČSN 38 6441   čl. 86, 87
Smí být plynový kotel v provedení B s atmosférickými hořáky o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW instalován v koupelně, která má objem 7 m3?
Pramen:  -    Ze dne:  15.5.1998

ČSN 07 0703   čl. 29
Závada: (prezentovaná rev. tech. pl. zař.) Větrání kotelen č. 2 o výkonu 3, 5 MW a č. 3 o výkonu 1, 75 MW není provedeno dle ustanovení vyhl. č. 91/93 Sb., § 6. Kotelny nejsou vybaveny neuzavíratelným otvorem u podlahy a stropu jak to ukládá ustanovení podle čl. 29 ČSN 07 0703. Stanovisko: (zastávané projektantem a provozovatelem) Větrání kotelen K 2 a K 3 zajišťují ventilátorové jednotky SAHARA a odsávací ventilátory E 304 T jako nucené větrání, což je v souladu s ČSN 07 0703 čl. 29 a vyhl. č. 91/93 Sb., § 6, odst. 3. Jde o větrání rovnotlaké s výkonovou jednotkou SAHARA, která je dimenzovaná tak, aby byl zaručen dostatečný přívod vzduchu na celkový instalovaný výkon hořáků (přetlakových). Při provozu jednoho kotle je spuštěna větrací jednotka SAHARA na menší otáčky a je v provozu odsávací ventilátor E 304 T. Při provozu obou kotlů je spuštěna větrací jednotka SAHARA na větší otáčky a současně je v provozu odsávací ventilátor E 304 T. Při havarijním větrání (10-ti násobná výměna vzduchu) je v provozu havarijní odsávací ventilátor E 302 T. Přívodní jednotka SAHARA má protimrazovou ochranu výměníku tepla. Závěrem se konstatuje, že nucené větrání ve spojení se zabezp. obvody je účinnější a bezpečnější a tím nemusí být doplněno přirozeným větráním. Které z obou uváděných stanovisek je z hlediska dosud platných předpisů správné?
Pramen:  BU/450    Ze dne:  15.3.1998

ČSN 07 0703   čl. 73, 102
Je nutné, aby byl další tlakoměr (mimo tlakoměru podle čl. 73 ČSN 07 0703) umístěn za uzávěrem před kotlem podle požadavku čl. 102 ČSN 07 0703? O umístění dalšího tlakoměru umístěného podle posledního odstavce čl. 102 co nejblíže ke kotli rozhoduje projektant podle druhu a typu použitých hořáků. Pokud rozhodne, že další tlakoměr nepoužije (např. u atmosférických hořáků je nadbytečný), toto zdůvodní v technické zprávě.
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1998

ČSN 07 0703   čl. 73, 102
Pokud je umístěn tlakoměr na přívodu plynu podle čl. 73 ČSN 07 0703, je nutné umístit tlakoměr i před uzávěr jednotlivého kotle? Podle našeho názoru není třeba umísťovat další tlakoměry před uzávěr kotle v případech, kdy je tlakoměr plynu umístěn na přívodu plynu do kotelny podle čl. 73.
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1998

ČSN 38 6405   čl. 30
Článek 30, písm. a citované ČSN 38 6405, sděluje, že revize zařízení musí být provedena i po skončení zkušebního provozu. Závada: (prezentovaná rev. tech. pl. zař.) Provozovatel nepředložil rev. zprávu o provedené revizi plyn. zařízení kotelen podle ČSN 38 6405 čl. 30 a) tj. revize po ukončení zkušebního provozu. Stanovisko: (zastávané projektantem a provozovatelem) Provozovatel plyn. kotelen nezajišťoval další revize, jelikož provoz u těchto kotelen nebyl, byla pouze topná zkouška. Před uvedením do provozu plyn. kotelen v období 25. 10. 1996 až 20. 11. 1996 byla provedena výchozí revize plyn. zařízení a rozvodů a kotelny zůstaly trvale provozovány až do 5. 5. 1997. Zpracovatelé příslušné normy ČSN 38 6405 měli na zřeteli úplně jiné případy např. složité technologické plyn. celky, kde probíhá zkušební provoz a po odstavení dochází k seřizování měření a kontrole a před znovu uvedením do trvalého provozu musí být provedena revize, nebo když je kotelna dokončena v letní sezóně, kdy proběhne zkušební provoz a před topnou sezonou pak musí být provedena revize. V popisovaném případě nebyla splněna žádná výše uvedená podmínka, zkušební provoz vlastně ani nebyl a tudíž další revizi plyn. zařízení po výchozí revizi není nutné provádět, do doby termínu pravidelné provozní revize v souladu s předpisy, což znamená až po 3 letech. Které z uváděných stanovisek je podle platných předpisů správné?
Pramen:  BU/450    Ze dne:  15.3.1998

ČSN 38 6441   čl. 53
Je možno vést nízkotlaké rozvodné potrubí podle ČSN 38 6441 v sádrokartonových příčkách, které jsou vyplněny porézní tepelnou a zvukovou izolační hmotou (Orsil). V objektu není možné provést příčky klasickým způsobem. Vedení po povrchu je z hlediska interiérových nároků nemožné. Pro zaručení bezpečnosti navrhujeme: 1. Potrubí bude provedeno v dimenzích DN 15 - 20 mm z ocelových trubek podle ČSN 42 5710, materiálu 11 353 bezešvých, spojovaných výhradně svarem; 2. Počet svarů bude minimalizován na nezbytně nutný počet; 3. Veškeré závitové spoje a armatury budou provedeny mimo příčky; 4. Tlakovou zkoušku navrhujeme provést o vyšším zkušebním tlaku, např. 400 kPa jako u stl. potrubí – plynovod v zemi. Minimální doba trvání tlakové zkoušky bude 4 hod. ; 5. Určité procento svarů bude případně kontrolováno prozářením.
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1998

ČSN 38 6441   čl. 53
Plynovody chceme vést nad sádrokartonovými podhledy tvořenými plnými deskami bez perforovaných otvorů. Za jakých podmínek je toto řešení možné?
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1998

ČSN 38 6441   čl. 59
a) Je dovoleno umístit plynový kotel v garáži rodinného domku? b) Je rozdíl, umísťuje-li se v garáži plynový kotel jako uzavřený spotřebič nebo spotřebič otevřený?
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1998

ČSN 38 6441   čl. 90
Jedná se o uzavřený plynový teplovodní kotel "turbo" o výkonu 24 kW s nasáváním vzduchu a výfukem spalin přes vnější obvodovou stěnu, který chce majitel rodinného domku umístit do prostoru stávající koupelny, u níž jsou dveře otevíratelné směrem do místnosti koupelny. Je možné po osazení výše uvedeného kotle ponechat dveře otevíratelné směrem do koupelny? Podotýkáme, že se nejedná o spotřebič připojený na odtah spalin s přisáváním spalovacího vzduchu z místnosti, kde je dán požadavek na přívod vzduchu s otevíráním dveří směrem ven.
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1998

ČSN 73 6005   čl. 4.6.2
Na stavbě STL plynovodní přípojky je kříženo ocelové vodovodní závlahové potrubí s PE plynovodem dn 90. Správce SMS Územní pracoviště Mělník dal ke křížení tyto podmínky: - křížení bude provedeno spodem 1 m pod závlahovým řadem - bude probíhat zásadně kolmo - bude chráněno ocelovou nebo železobetonovou chráničkou v délce 6 m - oznámení zahájení stavby 14 dní před tímto termínem Vzhledem k tomu, že závlaha o průměru 600 mm je v místě křížení 1,5 m pod terénem a splnění výše uvedených podmínek by znamenalo uložit plynovod do hloubky přes 3 m, je navrženo křížení vrchem. To znamená, že při uložení plynovodu s krytím 0,9 m bude mezi povrchy obou potrubí svislá vzdálenost 50 cm. Kolmost křížení byla dodržena. Umístění potrubí do chráničky nepokládáme za opodstatněné. Správce závlahy však nadále trvá na dodržení svých požadavků. Proto připravujeme podání ke stavebnímu úřadu, který vydal na stavbu stavební povolení, se žádostí o řešení vzniklé situace. Toto podání doplníme o Vaše odborné stanovisko.
Pramen:  915/SCH/1523    Ze dne:  15.3.1998

ČSN 13 1061   
Je nutné pro jmenovitý tlak PN 63 v regulačních stanicích plynů používat přivařovací krkové příruby s „nákružek – výkružek“, „péro – drážka“ (ČSN nebo DIN), anebo postačují bez těchto úprav těsnicí plochy příruby? Jaký se doporučuje typ opracování těsnicích ploch přírub?
Pramen:  -    Ze dne:  15.1.1998

ČSN 38 6417   
Jaká se používá jakost materiálu trubek a návarků (odfuk, jímky pro snímače) a zda jakost souvisí s průměrem trubky v případech potrubí v regulačních stanicích plynu PN 63?
Pramen:  -    Ze dne:  15.1.1998

ČSN 38 6462   čl. 274
V souvislosti s rozvojem používání zásobníkových stanic LPG do 5 m3 pro objekty v neplynofikovaných oblastech počátkem 90. let v ČR a vzhledem k tomu, že ČSN 38 6462 je pro tlakové stanice již zastaralá a některé požadavky z ní plynoucí jsou z hlediska praxe neopodstatněné, obracíme se na Vás s dotazem, zda revizní knihu tlakové stanice a rozvodu LPG ve smyslu čl. 274 ČSN 38 6462 lze nahradit jinými doklady a jakými.
Pramen:  -    Ze dne:  15.1.1998

ČSN 07 0703   čl. 72
Vyústění odvzdušňovacího zařízení DN 32 přívodu plynu pro kotelnu III. kategorie o jmen. příkonu zemního plynu max. 50 m3/h s pracovním přetlakem 2,1 kPa bylo provedeno do plechové skříně, kde je regulátor tlaku plynu S2 Alz-6U/BD. Skříň s regulátorem je osazena na fasádě ve venkovním prostoru mimo kotelnu. Odvzdušňovací potrubí je vyústěno samostatně a není propojeno s odfukem z regulátorů, ve skříni není žádné el. zařízení, plynové potrubí (včetně odvzdušnění) je uzemněno. Je navržené vyústění odvzdušňovacího potrubí do skříně regulátoru v souladu s čl. 72 ČSN 07 0703 a s čl. 246-254 a 353 ČSN 38 6420?
Pramen:  -    Ze dne:  15.11.1997

ČSN 07 0703   čl. 89 e)
Musí být u jednoduché soupravy Alz 6U (umístěna venku v plechové skříňce sloužící pro kotelnu s výkonem do 0,5 MW) ukazovací manometry na vstupní a výstupní straně regulátoru podle čl. 89 e) ČSN 07 0703? Podle čl. 86 se v případě použití regulačního zařízení podle ČSN 38 6443 na jeho umístění a provedení ČSN 07 0703 nevztahuje. ČSN 38 6443 v čl. 114 uvádí, že požadavky na umístění, montáž a příslušenství regulátorů pro regulační a odběrové měřící zařízení kotelen stanoví ČSN 07 0703. Podle TPG 609 01 pravidla neplatí „...podle ČSN 38 6417". Pro regulační a měřící zařízení kotelen platí v rozsahu vymezeném ČSN 07 0703. Co tato věta znamená? Lze specifikovat rozsah vymezený ČSN 07 0703?
Pramen:  806/922/PT/5170    Ze dne:  15.11.1997

ČSN 38 6410   čl. 80
Na základě nejenom našich zkušeností s nevyhovujícím technickým řešením mechanické ochrany potrubí pomocí chrániček podle čl. 80 ČSN 38 6410 Vás žádáme o stanovisko k dané problematice. Naše praxe dosvědčuje, že chráničky ve většině případů zhoršují technický stav plynovodu a stávají se místem častých poruch, jejichž odstraňování je technicky velmi problematické a finančně velmi nákladné, nehledě na nebezpečí tímto vzniklé. Řešení mechanické ochrany potrubí chráničkou bychom rádi nahradili jiným, technicky lepším, řešením jako např.: - použití obetonovaných trubek (Fuchs...) se silnější stěnou pro protlaky (protlak - kalibrační trh – potrubí s mech. ochranou izolace - obetonováním povrchu potrubí); - podchody pod silnicemi III. tříd - volit zásadní metodu překopem, podle konkrétních požadavků zvolit ochranu plynovodu pomocí silničních panelů, uložených pod povrchem silnice.
Pramen:  SCH/5024    Ze dne:  15.11.1997

ČSN 73 5120   
V úvodních ustanoveních ČSN 73 5120 je uvedeno, že "Pro navrhování kotelen s kotli na plynná paliva platí současně s ČSN 07 0703". V současné době se zaměňují původní kotle na uhlí za kotle, u nichž se spaluje uhlí a kromě toho se jako startovací a někdy i stabilizační medium používá zemní plyn. Zda i v takových případech pro navrhování těchto kotelen platí ČSN 07 0703?
Pramen:  806/922/PT/4681    Ze dne:  15.11.1997

ČSN 38 6110   
V Cenovém věstníku MF ČR, ročník XXIV, částka 13 z 12. 12. 1996 je ve Výměru MF ČR ze dne 29. 11. 1996 uveden seznam zboží s regulovanými cenami. V pasáží týkající se zemního plynu je uvedeno, že objem zemního plynu je vyjádřen v m3 při teplotě 15 °C, tlaku 101,325 kPa, nulové relativní vlhkosti a výhřevnosti 33,65 MJ/m3. Oproti tomu platná ČSN 38 6110 - Zemní plyn uvádí hodnoty 0 °C, 101,325 kPa, nulovou relativní vlhkost a objemovou výhřevnost min. 35,70 MJ/m3
Pramen:  -    Ze dne:  15.7.1997

ČSN 38 6441   čl. 72
Okna a dveře místnosti, v níž je instalován plynový spotřebič bez odtahu spalin nebo spotřebič otevřený, nesmějí být opatřeny těsněním. Podle přechodného ustanovení ČSN 38 6441, čl. 72 ba) u dřevěných oken vyráběných do 31. 12. 1981 a u kovových oken v délce nejméně 2000 mm, bb) u dřevěných oken vyráběných podle 0N 74 6120 až ON 74 6152 z 18. 2. 1980 platných od 1. 1. 1982 v délce nejméně 1100 mm. Přechodné ustanovení platí pro dosavadní objekty a objekty, jejichž výstavba bude zahájena nejpozději do 31. 12. 1990. Lze při prováděných revizích plynového zařízení požadovat i u této starší zástavby demontáž stávajícího kovotěsu, nebo lze tento v oknech ponechat, pokud jejich provedení vyhovuje požadavkům čl. 72 ba), bb)? Rok výroby oken lze těžko určit a v některých případech se jedná i o okna daleko starší.
Pramen:  -    Ze dne:  15.7.1997

ČSN 38 6443   čl. 4.4.2.1
Prosíme Vás o potvrzení, že text poslední věty článku 4.4.2.1. ČSN 38 6443: 1996 platí pro všechny regulátory II. skupiny.
Pramen:  SCH/2859    Ze dne:  15.7.1997

ČSN 38 6443   čl. 4. 5. 3. 1.
Obracíme se na Vás s žádostí o výklad normy ČSN 38 6443 čl. 4. 5. 3. 1. a)2)dolní pásmo nastavení Wd: pro zemní plyn 1,5 kPa až 0,5 kPa. Námi vyráběný typ regulátoru při zkoušce provozních vlastností vykazuje podle článku 5. 2. 4. po přepočtu o 10% vyšší průtok než hodnota uvedená na štítku (Qmax). Rovněž regulátor splňuje požadavek čl. 4. 4. 2. 1 poslední odstavec ovšem s odchylkou, že bezpečnostní uzávěr uzavře mimo dolní pásmo nastavení a sice nad horní hranici tolerance BU maximálně však do 1, 8 kPa. Je tato skutečnost porušením článku normy, třeba že garantované Qmax a podmínka uzavření BU při dosažení průtoku o 25% vyšším, než hodnota Qmax jsou dodrženy?
Pramen:  SCH/2861    Ze dne:  15.7.1997

ČSN 38 6443   čl. 2.16
Z ČSN 38 6443 čl. 2.16 z r. 1977 byla blíže specifikována otázka možného umístění regulátorů II. skupiny (čl.112). V novém vydání uvedené normy tato pasáž není zahrnuta. Prosíme o zprávu jak je možno postupovat, pokud jsou splněny jiné základní podmínky (přetlak, Qmax), které se vztahují k ustanovení o "regulační soupravě".
Pramen:  -    Ze dne:  15.7.1997

ČSN 07 0703   čl. 50 a 85
V rekonstruovaném objektu byla nově zřízena střešní plynová kotelna II. kategorie. Odběr je napojen středotlakou přípojkou, hlavní uzávěr plynu je umístěn v chodníku před objektem. STL přívodní potrubí je zaústěno do suterénu objektu, kde je umístěno odběrné měřicí zařízení. STL přívod plynu pro kotelnu (jmen. tepelný výkon cca 1000 kW) je veden po dvorní fasádě objektu, v koncové části trasy po střeše a je přiveden do samostatného prostoru s instalovaným regulačním odběrním zařízením. Na samostatné větvi je regulován tlak plynu pro kotelnu. Na druhé větvi je osazeno regulační zařízení pro dva služební byty v nejvyšších podlažích objektu. Na základě dodatečného požadavku na zásobování gastronomické části v 1. poschodí objektu je požadováno provedení odbočky z přívodního STL potrubí pro kotelnu vedeného po dvorní fasádě pro samostatnou regulaci v 1. poschodí a provedení následného NTL přívodu vedeného podlažím do místa nového odběru (požadavek na 1 ks plynového sporáku). Z hlediska ČSN 07 0703 se domníváme, že výše uvedenému požadavku není možné vyhovět vzhledem k napojení odbočky na STL přívod plynu před regulačním zařízením pro kotelnu a umístění dalšího regulačního zařízení mimo prostor regulačního zařízení pro kotelnu - čl. 85 výše cit. normy. Provedení přívodu plynu do 1. poschodí ze suterénu objektu není možné provést s ohledem na stavební dispozici budovy.
Pramen:  -    Ze dne:  15.5.1997

ČSN 07 0703   čl. 32 a 33
Jaké je stanovisko k čl. 32 a 33 ČSN 07 0703 týkajících se větrání a dvoustupňové indikace plynu v kotelnách I. kategorie. 1. Ve vydané tabulce (informace GAS č. 161) je uvedeno, že u kotelny I. kategorie umístěné v samostatném objektu podle čl. 32 postačí trojnásobná výměna vzduchu, bez detekce plynu a havarijního větrání. V tomto článku se také praví, že kotelna I. kategorie se umísťuje v části stavebního objektu, která plní … atd. 2. Ve vydané tabulce je uvedeno, že podle čl. 33 musí být u kotelny I. kat. v části stavebního objektu atd. dvoustupňová indikace, šestinásobná výměna vzduchu a havarijní větrání. Co se míní kotelnou v samostatném objektu ? Podle našeho názoru se jedná o kotelnu v samostatném objektu (volně stojící objekt, ve kterém jsou umístěny kotle, úprava vody, předávací stanice, soc. zařízení apod.). Stává se nám, že u takových kotelen požaduje IBP plnění čl. 33. Podle našeho názoru se jedná o kotelnu podle čl. 32. Žádáme vyjasnění čl. 32 - v části stavebního objektu, která plní vymezenou a účelovou funkci a tvoří samostatný požární úsek. Jedná se nám o vyjasnění pojmu kotelna v části stavebního objektu, která plní vymezenou účelovou funkci. Podle našeho názoru si čl. 32 a 33 - s ohledem na tabulku, která určuje větrání a dvoustupňovou indikaci plynu - částečně odporují nebo nejsou alespoň zcela jasné.
Pramen:  -    Ze dne:  15.5.1997

ČSN 38 6417   čl. 27
Vzhledem k připravovaným investicím do rekonstrukcí a oprav stávajících plechových kiosků VTL RS o výkonech 200-1200 m3/hod (3 x 2 m), které bychom postupně nahrazovali moderními betonovými skořepinami s mnohem ekonomicky výhodnějším předehřevem - plynem, vznášíme naší žádost o stanovisko. Betonové skořepiny jsou o rozměrech 5,1 - 5,5 x 2 - 2,3 m, při výměně dojde ke snížení vzdálenosti od vnější stěny skořepiny ke dvěma stranám stávajícího oplocení na cca 2 m. Vzhledem k tomu, že jednání o rozšíření stávajícího oplocení spojené s výkupem dalšího pozemku je v mnoha případech nekonečné (restituce, podzemní zařízení apod.), a s ohledem ke složení současného strojního zařízení RS, které již delší dobu neobsahuje neekonomické pojistné ventily (nahrazeny bezpečnostními rychlouzávěry) a v mnoha případech podle ČSN 38 6417 ani ztrátové pojistné ventily, které v případě nutnosti odpustily plyn do okolí, se přikláníme jako provozovatelé RS k názoru kolegů z ostatních plynárenských společností, že v těchto naléhavých případech je možné snížit vzdálenost vnějších stěn RS k oplocení na 1,5 - 2 m.
Pramen:  -    Ze dne:  15.5.1997

ČSN 38 6417   čl. 82
V jakém případě se filtry a zařízení pro předehřev plynu v regulačních stanicích nepovažují za vyhrazená tlaková zařízení ve smyslu vyhl. č. 18/1978 Sb., ČÚBP a ČBÚ v souvislosti s čl. 82 ČSN 38 6417.
Pramen:  -    Ze dne:  15.5.1997

ČSN 38 6441   čl. 75
Jak postupovat při umístění plynových sporáků v kuchyni, jejíž okno je situováno do uzavřené verandy? I když kubatura kuchyně vyhovuje požadavku čl. 75 ČSN 38 6441, není podle tohoto článku větratelná (viz též čl. 17) do volného venkovního prostoru?
Pramen:  -    Ze dne:  15.5.1997

ČSN 38 6443   čl. 4.2.10
Pro jaké případy se stanoví požadavek na nejmenší DN nátrubku.
Pramen:  -    Ze dne:  15.5.1997

ČSN 38 6443   čl. 4.5.2.1 a 4.5.3.1
Jak se nastavují regulátory skupiny II/3 v návaznosti na konstrukční provedení?
Pramen:  -    Ze dne:  15.5.1997

ČSN 38 6443   čl. 4.5.3.1
Na jaké regulátory se vztahují hodnoty tříd uzavíracího tlaku BU v tab. 2 a 3?
Pramen:  -    Ze dne:  15.5.1997

ČSN 38 6462   čl. 94
Žádám Vás o stanovisko k čl. 94 ČSN 38 6462. Konkrétně jde o požadavek vypnutí motoru při stáčení autocisterny. V současnosti provozované autocisterny vyhovující ADR, zabezpečují stáčení autocisterny pomocí motoru. Z toho pochopitelně vyplývá, že motor nemůže být při stáčení vypnut. Je jasné, že od účinnosti uvedené normy došlo k takovým změnám v konstrukci a technickém zabezpečení vozidel, že při zapnutém motoru je stáčení autocisterny bezpečné.
Pramen:  -    Ze dne:  15.5.1997

ČSN 38 6441   čl. 53
Stávající plynovod je napojen na celopodnikový rozvod, vede po sloupech až ke skříňi s plynoměrem a odtud do objektu prochází plnou zdí. Podle revizní zprávy je potrubí přivedeno do objektu prostupem neutěsněnou chráničkou, což je v rozporu s čl. 53 ČSN 38 6441.
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1997

ČSN 38 6441   čl. 53
Stávající potrubí se zemním plynem prochází výměníkovou stanicí, tj. místností, kde teplota může vystoupit na 45 °C až 50 °C. Podle revizní zprávy je toto řešení v rozporu s ČSN 38 6441 čl. 65 d).
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1997

ČSN 38 6441   čl. 65
Může vést plynovod přes místnost, ve které není odběr?
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1997

ČSN 38 6441   
Žádám o vyjádření k umístění plynovodu včetně plynoměru v instalační šachtě při rekonstrukcích bytových jader. V praxi jsme se setkali s názorem, že při rekonstrukci bytového jádra je nutné provést kompletní výměnu vnitřního plynovodu včetně umístění plynoměrů na chodbě bytového domu, kde se mohou navíc objevit problémy s umístěním plynovodu nebo plynoměru v chráněných únikových cestách. V daném konkrétním případě se jednalo o vybourání stávajícího bytového jádra a jeho nahrazení zděnou nebo sádrokartonovou konstrukcí, přičemž nebylo uvažováno v rámci rekonstrukce jak s manipulací nebo změnami tras rozvodu plynu, tak se změnami umístění plynoměru.
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1997

ČSN 38 6443   čl. 4.4.2.1
Žádáme o výklad některých pojmů a požadavků uvedených v čl. 4.4.2.1: 1. V prvním odstavci pro regulátory II3] je požadavek na instalaci bezpečnostního uzávěru. Dále je uváděn požadavek na instalaci samostatného uzávěru na prvním stupni. Tímto je myšlen uzávěr nezávislý na uzavíracím orgánu 1. stupně? Má to být ruční uzávěr? 2. Poslední odstavec se podle našeho názoru týká jen regulátorů určitých skupin. 3. Nejvíce používané regulátory ve Francii (dvoustupňové s jištěním bezpečnostního uzávěru (BU) pouze v dolní oblasti a poi průtoku 120 % - 150 % Qmax. 4. Chybí definování těsnosti BU regulátoru II4 a jeho znovuuvedení do provozu - ručně - pro dolní pásmo nastavení.
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1997

ČSN 38 6443   čl. 4.5.2.1
Žádáme o výklad aplikace čl. 4.5.2.1 ve vztahu k požadavkům na pojistné ventily. 1. V čl. 4.5.2.1 není uvedeno kolik může propustit pojistný ventil skupin II3 a II4. 2. Navíc nikde není definován pojem plnoprůtokový pojistný ventil a průtok tímto pojistným ventilem - (závislost tlak-průtok) - nebo odvolávka na jinou normu. 3. Nastavení pojistného ventilu skupiny II4 na 3 kPa pro zemní plyn a 2 kPa pro svítiplyn neodpovídá nastavení, které se používá u dvoustupňových regulátorů s jištěním BU pouze v dolní oblasti. 4. Skupina II4 jak je definována v normě se nám jeví nebezpečná tím, že vypouští plný průtok do ovzduší.
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1997

ČSN 38 6462   čl. 56
Tlakový zásobník objemu 17.000 l je umístěn ve vzdálenosti 12 m od budovy. Tato vzdálenost odpovídá požadavkům ČSN 38 6462, neodpovídá však vzdálenost od vstupu do podzemních prostor podle čl. 56 ČSN 38 6462, která požaduje vzdálenost 20 m.
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1997

ČSN 38 6462   
Při kolaudaci prodejny a servisu je jedním z požadavků kolaudační komise osazení kanalizačních poklopů 30 cm pod terénem podle čl. 56 ČSN 38 6462. Jedná se o instalaci 2 nadzemních zásobníků obsahu 4850 l ve vzdálenosti 4 m a 6,5 m od okraje poklopů. Kanalizační šachty jsou opatřeny litinovými poklopy plnými s těsněním z PVC, typ poklopů BLOCKING se zámkem. Domníváme se, že vydáním změny 2 ČSN 38 6462 s účinností od 1.11.1993 pro zásobníky do 5 m3, ze kterých se odebírá pouze plynná fáze, není možné uplatňovat požadavky této ČSN na umístění a ochranná pásma zásobníků. Podle čl. 5.5 těchto pravidel se nesmí v OP nacházet otevřené šachty, kanály aj. Domníváme se, že požadavek kolaudační komise není v tomto směru oprávněný. Prosíme Vás o stanovisko, zda provedená instalace zásobníků vzhledem ke kanalizaci je v souladu s platnými předpisy (TPG 402 01) nebo nikoliv.
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1997

ČSN 38 6462   
Ze stávající propan-butanové stanice (zásobníky 2 x 17m3, výparníková stanice) určené pro vytápění objektu požaduje zákazník také odběr kapalné fáze PB pro motorové vysokozdvižné vozíky (dopravní zařízení - čerpadlo a jeho armatury, výdejní stojan). Stávající PB stanice je oplocena ve vzdálenosti 3m od zásobníků. Za oplocením vede vnitrozávodní komunikace. Podle technických pravidel G 304 01 čl. 4.1.6 se zásobníky s geometrickým objemem nad 5 m3 se umísťují ve vzdálenosti nejméně 10 m od dopravních cest pro příjezd a odjezd tankujících vozidel (předpokládám i od ostatních cest). Je možné realizovat požadavek zákazníka při dodržení současně platných technických norem?
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1997

ČSN 65 0205   čl. 24
Může bezpečnostním pásmem kolem nadzemního zásobníku butan-butenové směsi (teplota vznícení 430 °C - 460 °C) o objemu 13 m3 podle ČSN 65 0205 být vedeno ocelové potrubí, dopravující nehořlavé nevýbušné spaliny o teplotě max. 340 °C? Potrubí je svařované z trubek o průměru 1420 x 6 a izolované rohožemi z minerální plsti o tloušťce 16 cm. Uloženo je na ocelových stojanech ve výšce cca 8 m a podél je vedena obslužná lávka bez trvalých pracovních míst.
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1997

ČSN 73 0802   
Lze vést plynovody a umísťovat plynoměry a regulátory tlaku v chráněných únikových cestách typu A, provedených podle ČSN 73 0802 ?
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1997

ČSN 73 0833   
Lze vést plynovody a umísťovat plynoměry a regulátory tlaku v chráněných únikových cestách typu A, provedených podle ČSN 73 0802?
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1997

ČSN 73 0804   
Vedení plynovodu v požárně nebezpečném prostoru požárně otevřených ploch oken údržbářské dílny, tj. vedení plynovodu cca 40 cm nad okny, neodpovídá požadavkům ČSN 73 0804. Navrhujeme řešit tento rozpor instalací tepelné clony - stříšky z plechu mezi okny a plynovodem s ohledem na velikost požárně nebezpečného prostoru.
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1997

ČSN 07 0703   čl. 28
Do které kategorie podle ČSN 07 0703 čl. 28 je zařaditelná plynová kotelna vybavená dvěma kotli, každý o výkonu 435 kW. První kotel spaluje zemní plyn a druhý kalový plyn. V provozu bude vždy jen jeden kotel!
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1997

ČSN 07 0703   čl. 29, 91
Jedná se o kotelnu III. kategorie, kde je umístěn membránový plynoměr, který nemá pájenou skříň. Kotelna je připojena na ntl. rozvod plynu, v kotelně není umístěna regulace tlaku. Při kolaudačním řízení je požadováno větrání kotelny podle čl. 29 - "Pokud regulační a odběrní měřící zařízení podle 4b je umístěno přímo v kotelně podle čl. 91, musí být zajištěna nejméně 6ti násobná výměna vzduchu za hodinu". Myslíme si, že postačuje 3násobná výměna vzduchu.
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1997

ČSN 38 6413   čl. 90
Prosíme o informace k aplikaci ustanovení čl. 90 ČSN 38 6413 a čl. 4.2.4 ČSN 73 6005 ve vztahu ke vzdálenostem vedení stl. Plynovodů od budov.
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1997

ČSN 73 6005   čl. 4.2.4
Prosíme o informace k aplikaci ustanovení čl. 90 ČSN 38 6413 a čl. 4.2.4 ČSN 73 6005 ve vztahu ke vzdálenostem vedení stl. Plynovodů od budov.
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1997

ČSN 38 6417   čl. 75
Lze ve smyslu ČSN 38 6417 instalovat v regulačních stanicích uzavírací bezpřírubové klapky ze šedé litiny.
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1997

ČSN 38 6441   čl. 36
Stoupačky plynovodu jsou vedeny z přízemí stropem (každá stoupačka má v přízemí uzávěr) do I. patra přímo k pracovním stolům nebo digestořím (typová zařízení s osvědčením). Před každým tímto zařízením je plynový uzávěr. Podle revizní zprávy je toto řešení v rozporu s ČSN 38 6441 čl. 36 písm. e). (Před vstupem do laboratoře by měl být
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1997

ČSN 38 6441   čl. 39
Plynové kohouty stávajícího plynovodu jsou umístěny ve výšce cca 2,2 m nad podlahou (např. před stoupačkami). Podle revizní zprávy jsou plynové kohouty umístěny na nepřístupných místech, což je v rozporu s ČSN 38 6441 čl. 39. uzávěr).
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1997

ČSN 38 6441   čl. 39
Před každou digestoří je na plynovodu plynový kohout. V každé digestoři jsou čtyři hadicové kohouty pro připojení laboratorního kahanu. Používá se hadicový kohout, který je přístupný s ohledem na instalovanou laboratorní aparaturu (aparatury se zaměňují). Podle revizní zprávy jsou hadicové kohouty špatně přístupné a jejich umístění je v rozporu s ČSN 38 6441 čl. 39.
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1997

ČSN 38 6417   čl. 79
Žádáme Vás o zaujetí stanoviska k hlavnímu uzávěru plynu pro naši předávací reg. stanici. Tato stanice byla rekonstruována a znovu uvedena do provozu. Městský úřad opravil své kolaudační rozhodnutí a nařizuje nám zajistit možnost ovládání HU. Situace předávací stanice DUB: viz. obrázek. Při předběžném jednání na Transgasu, tento odmítá nám poskytnout klíč od jejich uzávěru, který je současně hlavním uzávěrem pro předávací RS. Rekonstrukce stanice se prováděla, až za měřením. Nepomohlo ani vysvětlení inspektora IBP, že ovládání vstupních elektrošoupat se děje z místnosti řídícího sustému, kde není nebezpečí výbuchu.
Pramen:  -    Ze dne:  15.1.1997

ČSN 38 6441   čl. 65
V mnoha objektech staré zástavby činžovních domů je stávající domovní plynovod (svislá část rozvodu) veden ve světlících. Ze svislé části jsou prováděny na jednotlivých podlažích odbočky, vedené do sociálních zázemí bytových jednotek (WC, spíže), kde jsou osazeny plynoměry. Ve stávající ČSN 38 6441 není tato eventualita zmiňována. Je pouze řešeno zákazem vedení domovního plynovodu ve větracích, výtahových šachtách a šachtách pro shoz odpadků (čl. 65). Žádáme vás o sdělení, zda je tento případ řešen v novém předpisu TPG. Jak přistoupit z hlediska projekce a realizace k nutnosti rozšíření stávajícího domovního plynovodu? V konkrétním případě se jedná o čtyřpatrový činžovní dům se světlíkem 1,8 x 1,6 m, do něhož jsou vyústěna okna WC dvou bytových jednotek na každém jednotlivém podlaží.
Pramen:  704/922/PT/4543    Ze dne:  15.1.1997

ČSN 73 4201   
V obci se provádí plošná plynofikace, připojování odběratelů na ZP. Při provádení vnitřních rozvodů plynu jedna firma neprovádí vložkování komínů, i když projektová dokumentace to vyžaduje. Firma se odvolává na to, že komínové těleso značky SCHIDEL nemusí být vyvložkováno a potvrzuje razítkem firmy, že komínové těleso odpovídá normě ČSN 73 4210. Jedná se o objekty RD typu okál postavené v roce 1980 - 85, komínové těleso je postavené z komínových tvárnic typu SCHIDEL. Plynárenský podnik byl upozorněn místní kominickou firmou na porušení předpisů ČSN 73 4210, 73 4201. Současně byl upozorněn příslušný stavební úřad. Požádali jsme o stanovisko koncesní firmu, která nám potvrdila, že komínové těleso se musí převložkovat. 1. Musí na provedenou činnost (vložkování komínů) být potvrzení příslušné kominické koncesní firmy s oprávněním revizního technika, které bude sloužit jako doklad ke kladnému kolaudačnímu rozhodnutí ve smyslu zák. č. 50/76 Sb. 2. Lze připojit OPZ jehož součástí komínový průduch neodpovídá jak výše uvedeno v textu ustanovením ČSN 73 4210, 73 4201, i když je vystaven doklad od dodavatele, že komínový průduch odpovídá příslušné normě.
Pramen:  941/PT/4542    Ze dne:  15.1.1997

ČSN 73 4210   
V obci se provádí plošná plynofikace, připojování odběratelů na ZP. Při provádení vnitřních rozvodů plynu jedna firma neprovádí vložkování komínů, i když projektová dokumentace to vyžaduje. Firma se odvolává na to, že komínové těleso značky SCHIDEL nemusí být vyvložkováno a potvrzuje razítkem firmy, že komínové těleso odpovídá normě ČSN 73 4210. Jedná se o objekty RD typu okál postavené v roce 1980 - 85, komínové těleso je postavené z komínových tvárnic typu SCHIDEL. Plynárenský podnik byl upozorněn místní kominickou firmou na porušení předpisů ČSN 73 4210, 73 4201. Současně byl upozorněn příslušný stavební úřad. Požádali jsme o stanovisko koncesní firmu, která nám potvrdila, že komínové těleso se musí převložkovat. 1. Musí na provedenou činnost (vložkování komínů) být potvrzení příslušné kominické koncesní firmy s oprávněním revizního technika, které bude sloužit jako doklad ke kladnému kolaudačnímu rozhodnutí ve smyslu zák. č. 50/76 Sb. 2. Lze připojit OPZ jehož součástí komínový průduch neodpovídá jak výše uvedeno v textu ustanovením ČSN 73 4210, 73 4201, i když je vystaven doklad od dodavatele, že komínový průduch odpovídá příslušné normě.
Pramen:  941/PT/4542    Ze dne:  15.1.1997

ČSN 33 0371   
V souvislosti s naší činností, která vedle jiných úkolů spočívá i v informatice týkající se topných plynů a v našem konkrétním případě jejich požárně technických charakteristik (příloha č.2 k vyhlášce č. 21/1996 Sb.), obracíme se na Vás se žádostí o výklad nejasností uvedených v ČSN 33 0371. 1) "Článek 1.2.2. Podle hodnoty MEBS se plyny a páry skupiny II dělí podle tab. 1." V tabulce 1 je však uvedena hodnota MESG. Nikde není uvedena definice této hodnoty (viz str. 24 ČSN 330317). Žádáme, v případě že MESG jako veličina existuje, o její vysvětlení a definování. 2) Str. 18, příloha 2 "Koncentrace s nejvyšším nebezpečím vznícení a hodnoty MESG pro různé plyny a páry" Ve vlastní tabulce je však uvedena hodnota MEBS.
Pramen:  BU/4009    Ze dne:  15.1.1997

ČSN 38 6462   

Pramen:  -    Ze dne:  15.11.1996

ČSN 73 0804   
Vedení plynovodu v požárně nebezpečném prostoru požárně otevřených ploch oken údržbářské dílny, tj. vedení plynovodu cca 40 cm nad okny, neodpovídá požadavkům ČSN 73 0804. Lze řešit tento rozpor instalací tepelné clony - stříšky z plechu mezi okny a plynovodem s ohledem na velikost požárně nebezpečného prostoru?
Pramen:  -    Ze dne:  15.11.1996

ČSN 73 0804   
Pro vedení plynovodů po vnějším líci obvodových stěn budov platí ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty. Článek 10.2.5 stanoví, že potrubí musí být uloženo mimo požárně nebezpečný prostor požárně otevřených ploch obvodových stěn (d ) + Například u okna rozměru 150 x 150 cm musí být plynovod uložen 2,40 m nad oknem a boční odstup od okna činí 1,60 m (tabulka 10 na str. 43 normy). Splnění tohoto požadavku, které je vyžadováno požárním dozorem, v řadě případů znemožňuje plynofikaci výrobních objektů. Jak postupovat v případech, kdy uvedenému požadavku normy s ohledem na dispozici okenních otvorů v obvodovém plášti budovy nelze vyhovět?
Pramen:  -    Ze dne:  15.11.1996

ČSN 73 4201   
V obci se provádí plošná plynofikace, připojování odběratelů na ZP. Při provádění vnitřních rozvodů plynu jedna firma, neprovádí vložkování komínů, i když projektová dokumentace a stavební povolení to vyžaduje. Firma se odvolává na to, že komínové těleso značky SCHIEDEL nemusí být vyvložkováno a potvrzuje razítkem firmy, že komínové těleso odpovídá normě ČSN 73 4210. Jedná se o objekty RD typu Okál, postavené v roce 1980 - 85, komínové těleso je postavené z komínových tvárnic typu SCHIEDEL. Plynárenský podnik byl upozorněn místní kominickou firmou na porušení předpisů ČSN 74 4210, 73 4201. Současně byl upozorněn MÚ stavební úřad. Požádali jsme o stanovisko koncesní firmy, která nám potvrdila, že komínové těleso se musí převložkovat. 1. Musí na provedenou činnost /vložkování komínů/ být potvrzení příslušné kominické koncesní firmy s oprávněním revizního technika, které bude sloužit jako doklad ke kladnému kolaudačnímu rozhodnutí ve smyslu zák. č. 50/76 Sb.? 2. Lze připojit OPZ, jehož součástí komínový průduch neodpovídá jak výše uvedeno v textu ustanovením ČSN 73 4210, 73 4201, i když je vystaven doklad od dodavatele, že komínový průduch odpovídá příslušné normě?
Pramen:  -    Ze dne:  15.11.1996

ČSN 73 4210   
V obci se provádí plošná plynofikace, připojování odběratelů na ZP. Při provádění vnitřních rozvodů plynu jedna firma, neprovádí vložkování komínů, i když projektová dokumentace a stavební povolení to vyžaduje. Firma se odvolává na to, že komínové těleso značky SCHIEDEL nemusí být vyvložkováno a potvrzuje razítkem firmy, že komínové těleso odpovídá normě ČSN 73 4210. Jedná se o objekty RD typu Okál, postavené v roce 1980 - 85, komínové těleso je postavené z komínových tvárnic typu SCHIEDEL. Plynárenský podnik byl upozorněn místní kominickou firmou na porušení předpisů ČSN 74 4210, 73 4201. Současně byl upozorněn MÚ stavební úřad. Požádali jsme o stanovisko koncesní firmy, která nám potvrdila, že komínové těleso se musí převložkovat. 1. Musí na provedenou činnost /vložkování komínů/ být potvrzení příslušné kominické koncesní firmy s oprávněním revizního technika, které bude sloužit jako doklad ke kladnému kolaudačnímu rozhodnutí ve smyslu zák. č. 50/76 Sb.? 2. Lze připojit OPZ, jehož součástí komínový průduch neodpovídá jak výše uvedeno v textu ustanovením ČSN 73 4210, 73 4201, i když je vystaven doklad od dodavatele, že komínový průduch odpovídá příslušné normě?
Pramen:  -    Ze dne:  15.11.1996

ČSN 38 6413   čl. 89 a 90
Jak postupovat před realizací zvyšování provozního přetlaku u stávající stl. plynovodů-přípojek s přetlakem do 0,1 MPa, jejichž trasa je vedena průjezdy - průchody.
Pramen:  -    Ze dne:  15.11.1996

ČSN 38 6420   
Objekt je památkově chráněná stavba doložená od čtrnáctého století. Při rekonstrukci je instalován nový rozvod, který vzhledem k nutnému umístění plynoměrů v průjezdu v prostoru pod klenbou koliduje s chráněnými prvky kamenného ostění a "konchy". Tloušťka klenby v prostoru pod plynoměry (cca 1,5 m) a šikmá plocha prakticky vylučují přímé vedení do suterénu. Proto je navrženo krátké vedení ve stěně nad barokními prvky s průchodem v chráničce do prostoru kuchyně a odtud po povrchu a průchodkou do suterénu (v této části suterénu již není klenba). Je možné vést plynovod pod omítkou podle ČSN 38 6420?
Pramen:  -    Ze dne:  15.11.1996

ČSN 38 6441   čl. 86 a 88
Prosíme o bližší objasnění ustanovení čl. 86 a 88 ČSN 38 6441 ve vazbě na přívod vzduchu?
Pramen:  -    Ze dne:  15.11.1996

ČSN 38 6441   čl. 106
Lze provádět instalace domovních plynovodů z měděných materiálů?
Pramen:  -    Ze dne:  15.11.1996

ČSN 07 0703   čl. 33, 143
Prosím o stanovisko k uplatnění čl. 143 ve vztahu k čl. 33 - provedení svarů.
Pramen:  806/PT/2696    Ze dne:  15.9.1996

ČSN 07 0703   
Může vyhrazeným prostorem podle ČSN 07 0703 být míněna plocha, vymezená drátěným pletivem proti přístupu nepovolaných osob, je-li tato plocha vyčleněna v půdorysu skladiště (výrobky a materiál elektrotechnického závodu) nebo musí být prostor kotlíků vymezen zdí?
Pramen:  806, 923/PT/2769    Ze dne:  15.9.1996

ČSN 07 0703   
Jedná se o kotelnu II. kategorie (instalováno je 2 x 650 kW, 1 x 250 kW ... celkem 1 550 kW) Kotelna je umístěna v suterénu objektu (bez výfukových ploch), v němž kromě obvyklého příslušenství (šatna, sociální zařízení, kancelář) je i příruční dílna, která se však nachází v celém podlaží nad kotelnou. Využití dílny je občasné (jeden až dva údržbáři). Nevíme, zda míněnou dílnu musíme chápat jako shromažďovací prostor.
Pramen:  806,923/PT/2769    Ze dne:  15.9.1996

ČSN 07 0703   
Pro kotelny platí celá řada předpisů. Jaké jsou konkrétní podmínky platnosti jednotlivých předpisů resp. Kritéria pro posuzování aplikace těchto předpisů?
Pramen:  704, 806, 922/PT, SK/3339    Ze dne:  15.9.1996

ČSN 34 1390   čl. 202, 208
Jaká jsou kritéria pro uzemňování nadzemních přechodů potrubí s hořlavými plyny?
Pramen:  FÚNM-2497/89/313/Kř-5.10.1989    Ze dne:  15.9.1996

ČSN 38 6413   
Části plynovodů uložené v zemi se mají projektovat, provádět a zkoušet podle ČSN 38 6413. Domnívám se, že má být vždy osazen uzávěr, dělící OPZ na zařízení podle ČSN 38 6413 a ČSN 38 6441 a to právě z důvodů odlišně prováděných zkoušek.
Pramen:  704, 806, 922/PT, SK/3339    Ze dne:  15.9.1996

ČSN 38 6441   čl. 103
Jaká je vazba větracího zařízení v kuchyni na přívod plynu ke spotřebičům. Kuchyň s prostorem 617 m3 a celkovým příkonem 15,4 m3/h zemního plynu podle nově navrhovaných technických pravidel, případně podle norem DIN, ISO či obdobných. Ustanovení čl. 103, odst. c) ČSN 38 6441 se nám pro praktické využití nejeví vhodné.
Pramen:  804/922/PT/2709    Ze dne:  15.9.1996

ČSN 38 6441   
Žádám Vás o stanovisko k podmínkám umisťování kotlů NEFIT z hlediska požadavků norem. Vzhledem k tomu, že požadavky jsou v řadě případů vztaženy k prostorům kotelny žádáme o Váš názor, jak jednotlivé kotle, resp. Jejich soustavy, posuzovat?
Pramen:  806, 923/PT/2768    Ze dne:  15.9.1996

ČSN 38 6462   čl. 165
Provádíme ve svém závodě výstavbu butanového hospodářství. Základní sestavu stavby tvoří: - dvě 100 m nádrže vč. čerpací stanice (1 čerpadlo pro sáčení cisteren, 1 čerpadlo pro dopravu kapalného 3 butanu) - plynovod (pro dopravu tekutého butanu do výparníkové stanice) - výparníková stanice vč. 1 regulační řady - vnitřní rozvod plynné fáze k jednotlivým technologickým strojům vč. 2 regulačních řad umístěných před každým strojem Plynovod mezi čerpací a výparníkovou stanicí je veden nad zemí z větší části na ocelových podpěrách podle výkresu. Náš problém spočívá v tom, že tuto konstrukci jsme využili i pro uložení silového kabelu pro napájení čerpadel a sdělovacího kabelu na propojení výparníkové stanice s uložištěm plynu. Kabely jsou uloženy v tzv. C-profilu cca 50 cm pod potrubím plynovodu. Bohužel až po realizaci jsme zjistili, že mezi účastníky stavby neexistuje jednotný názor na toto provedení s ohledem na článek č. 165 odst. i) výše citované normy.
Pramen:  973/JO/3072    Ze dne:  15.9.1996

ČSN 38 6460   
Lze aplikovat bezpečnostně-technické požadavky vyplývající zejména z ČSN 38 6460 a ČSN 38 6441 pro případy, kdy zdrojem plynu je zásobníková stanice zkapalněných uhlovodíkových plynů a odběrné plynové zařízení je provozováno s přetlakem plynu 3 kPa nebo 5 kPa a jmenovitý tepelný výkon zařízení pro spalování plynu je nižší než 50 kW? Lze aplikovat ČSN 38 6462 a ČSN 07 0703 pro případ, kdy zdrojem plynu je zásobníková stanice zkapalněných uhlovodíkových plynů a odběrné plynové zařízení je provozováno s přetlakem plynu 3 kPa nebo 5 kPa a jmenovitým tepelným výkonem zařízení pro spalování plynu 50 kW a vyšším?
Pramen:  D 3306    Ze dne:  15.9.1996

ČSN 38 6441   
Lze aplikovat bezpečnostně-technické požadavky vyplývající zejména z ČSN 38 6460 a ČSN 38 6441 pro případy, kdy zdrojem plynu je zásobníková stanice zkapalněných uhlovodíkových plynů a odběrné plynové zařízení je provozováno s přetlakem plynu 3 kPa nebo 5 kPa a jmenovitý tepelný výkon zařízení pro spalování plynu je nižší než 50 kW? Lze aplikovat ČSN 38 6462 a ČSN 07 0703 pro případ, kdy zdrojem plynu je zásobníková stanice zkapalněných uhlovodíkových plynů a odběrné plynové zařízení je provozováno s přetlakem plynu 3 kPa nebo 5 kPa a jmenovitým tepelným výkonem zařízení pro spalování plynu 50 kW a vyšším?
Pramen:  D 3306    Ze dne:  15.9.1996

ČSN 34 1390   
Je nutné osazovat pod hlavy šroubů u nahlížecího otvoru DN 125 nadzemních zásobníků do 5 m3 vějířovité podložky a zajistit tak vodivé propojení?
Pramen:  -    Ze dne:  15.7.1996

ČSN 38 6410   čl. 237
Naše společnost v loňském roce najala na realizaci tlak. zkoušek organizaci, která zcela neodpustila z potrubního systému vodu, která po předání díla v systému zamrzla, čímž došlo k poškození soustavy. V této souvislosti žádáme o zodpovězení dotazů: Co znamená čisté potrubí? Je zbytková voda po tlakových zkouškách nečistotou v potrubí?
Pramen:  Sch/1904    Ze dne:  15.7.1996

ČSN 38 6413   
Žádám o Vaše stanovisko k problematice vedení optických kabelů v HDPE trubkách. Často se uvádí, že se nejedná o vedení kabelu ale kabelovodu na který se vztahují jiná kritéria při jeho pokládce v souvislosti s křížením a souběhem s plynárenskými zařízeními.
Pramen:  Sch/2059    Ze dne:  15.7.1996

ČSN 38 6417   čl. 61
Je nutné provádět jištění topného systému pro případ netěsnosti výměníků bezpečnostním rychlouzávěrem osazeným před výměníkem s impulsem napojeným na topný systém a ještě navíc pojistným ventilem osazeným na odvzdušňovací potrubí výměníku? (Jištění topného systému podle ČSN 06 0930 je provedeno v kotelně.) Dále je provedeno jištění vstupu plynu pro kotle bezpečnostním rychlouzávěrem s impulsem na topném systému, který je osazen na regulační řadě pro kotle. Současně používané pojistné ventily jsou netěsné a dochází k úbytku nemrznoucí směsi z topného systému.
Pramen:  Sch/2131    Ze dne:  15.7.1996

ČSN 38 6420   čl. 29, 32
Jaké vzdálenosti STL plynovodů a přípojek od budov je nutné dodržovat při rozvodech plynu z plastů charakteru průmyslových plynovodů ve vztahu k současné předpisové základně?
Pramen:  -    Ze dne:  15.7.1996

ČSN 38 6420   čl. 123
V projektové dokumentaci byla navržena trasa STL průmyslového plynovodu tak, že stávající plynovod uložený v zemi vstupuje do objektu UHELNA do místnosti měření, kde je umístěno fakturační měřidlo. Z místnosti měření je plynovod veden do místnosti regulace a místnosti pod výsypkami plynovod vystupuje z objektu a dále pokračuje uložený v zemi do objektu KOTELNA. Uvedené technické řešení: vedení plynovodu v místnostech regulaci a místností pod výsypkami v objekt UHELNA bylo revizním technikem dodavatele klasifikováno jako "průchozí vedení pro jiné provozy" a tedy v rozporu s čl. 123 ČSN 38 6420. Dle konzultace s jiným revizním technikem pracujícím pro investora je navržené technické řešení v souladu s uvedeným článkem nebo? objektem UHELNA plynovod neprochází, ale je zde prováděno fakturační měření. Prosím o Vaše vyjádření k navrženému technickému řešení a to jestli tato část projektové dokumentace je v souladu s ČSN 38 6420 čl. 123 a lze vést plynovod dalšími místnostmi v objektu UHELNA a nebo jestli je nutno z místnosti měření vést plynovod ihned venkovním prostorem.
Pramen:  Sch/1855    Ze dne:  15.7.1996

ČSN 38 6441   čl. 66
Podle článku 66 ČSN 38 6441 je zakázáno vést plynovod podlahami. Žádám o odborné stanovisko, zda je možno vést v podlaze plynovod uložený v ochranné trubce, která by ústila alespoň na jednom konci do volného prostoru a přesahovala by místo průchodu nejméně o 10 mm, případně vést trubku v kanálku vyústěného na obou koncích do volného prostoru.
Pramen:  Sch/2302    Ze dne:  15.7.1996

ČSN 38 6441   čl. 72
V současné době se často při provádění stavebních rekonstrukcí i při výstavbě nových budov používají okna z plastu. Těsnost těchto oken je podstatně vyšší, než u tradičních konstrukcí. Žádáme o vydání stanoviska k použití těchto oken ve vztahu k ustanovení čl. 72 ČSN 38 6441.
Pramen:  803/702/946/PT/1990    Ze dne:  15.7.1996

ČSN 38 6441   čl. 75, 86
Žádám Vás o vyjádření k možnosti instalace plynového kotle do kuchyně (objem vzduchu cca 30m3), ve které je již instalován jeden plynový spotřebič a to sporák MORA. Prosím Vás o vyjádření z hlediska normy ČSN týkající se nutnosti zachování určitého objemu vzduchu v této místnosti a případně z hlediska celkové bezpečnosti. Ke sporáku by měl být instalován kotel o výkonu cca 20 - 24 kW.
Pramen:  803/806/922/PT/1709    Ze dne:  15.7.1996

ČSN 73 7505   čl. 3.5.4
Kterým požadavkům musí vyhovět armatury používané na rozvodu plynu v kolektorech ve vztahu k ČSN 13 3060 a ČSN 33 2320?
Pramen:  970/Sch/2369    Ze dne:  15.7.1996

ČSN 38 6441   
1) V rámci zlepšování služeb zákazníkům chce plynárenská společnost provádět a investovat přípojky včetně osazení celé sestavy HUP-regulátor-plynoměr ve vlastní skříňce. V žádném případě nechce ukončit přípojku jen pouhým vyvedením HUP na hranici pozemku či niky ve fasádě tak, jak se to mnohdy praktikovalo dosud. Potom dochází k případům, že odběratelé si skříňku včetně jejího vybavení objednají u různých firem a v jediné ulici je několik různých sestav nebo velikostí skříní. 2) Za jakých podmínek plynárenská distribuční společnost může investovat a poté vlastnit skříňku i se zařízením v ní?
Pramen:  -    Ze dne:  15.5.1996

ČSN 38 6441   
Za jakých podmínek lze použít měděných trubek pro rozvod domovního plynovodu?
Pramen:  -    Ze dne:  15.5.1996

ČSN 69 0010   1. část
Jaké zásady platí pro spojení šachty s tlakovým stabilním zásobníkem, určeným k uložení pod úroveň terénu?
Pramen:  -    Ze dne:  15.5.1996

ČSN 38 6462   
V současné době zpracováváme PD na výstavbu nové budovy v areálu plnírny. Objekt se bude nacházet v ochranných pásmech zásobníků, kde je skladováno ve třech zásobnících 270 m3 propan-butanu. Nový objekt bude dispozičně řešen jako přízemní objekt v části vrátnice a vstupní haly. Ve druhé části objektu budou řešeny čtyři kanceláře se sociálním zařízením a prostorem pro strážní službu. Tato část bude dvoupodlažní. Jak se pro tento konkrétní případ aplikují zákon č. 222/1994 Sb., ČSN 38 6462 a nově připravovaná pravidla TPG 301 01?
Pramen:  -    Ze dne:  15.5.1996

ČSN 69 0012   
Jak postupovat při zajištění bezpečnostních aspektů u dovozu použitých zásobníků na LPG?
Pramen:  -    Ze dne:  15.5.1996

ČSN 38 6410   čl. 80
V čl. 80 normy ČSN 38 6410 je uvedeno, že chránička musí na obou koncích přesahovat chráněný prostor alespoň o 1 m v případech uvedených v čl. 53, tj. např. při vedení vtl. potrubí ve vzdálenosti menší než 10 m od stavebních objektů s uzavřeným prostorem. V normě není definován "chráněný prostor". Prosíme o upřesnění pro následující příklad: Plynovod DN 200 vede rovnoběžně se stěnou obytné budovy ve vzdálenosti 7,5 m, délka stěny 8 m. Délka chráničky má být 8 + 2 x 1 nebo 8 + 2 x 4 + 2 x 1 m (4 m - ochranné pásmo plynovodu DN 200)?
Pramen:  Sch/803    Ze dne:  15.3.1996

ČSN 38 6413   čl. 34 - 36
Při projektování odběrních plynových zařízení pro rodinné domky se vyskytují případy, kdy přípojka z uličního STL plynovodu je vyvedena do sloupku postaveného na hranici pozemku majitele. V něm je HUP, regulátor tlaku a zpravidla též plynoměr. Od plynoměru se potrubí vrací do země a pod předzahrádkou vchází do domu. Pokud vchází do sklepa spáduje se ve směru proudění plynu a ve sklepě se v nejnižším místě osazuje zátka pro případné odvodnění. Jsou však případy, že dům není podsklepen, nebo jsou jiné důvody prostoru sklepa nevyužít. V tom případě je potrubí z výkopu vedeno svisle vzhůru a do domu vchází průrazem do přízemí. Tím vzniká "syfon", který by při zavodnění udělal zátku. Proto v těchto případech do dokumentace v nejnižším místě zakresluji odsávací trubku DN 25 napojenou na spodní část ležaté trubky, druhým koncem vyvedenou k povrchu, zakončenou zátkou a krytou poklopem. Domnívám se, že toto řešení odpovídá ČSN 38 6413 čl. 34-36 a je v souladu s názorem Severočeské plynárenské Louny. Některé montážní organizace a viděl jsem i některé projekty, které tento názor nesdílejí a odvodnění neprovádějí. Argumentují tím, že se jedná jednak o krátké vzdálenosti, zpravidla do 5 m a že zemní plyn je natolik suchý, že ke kondenzaci nedochází.
Pramen:  702/Sch/580    Ze dne:  15.3.1996

ČSN 38 6417   čl. 85
Musí být v dispozičním uspořádání RS mezi regulačním ventilem a NTL šoupátkem DN 500 PN 6 kontrolní pojistný ventil?
Pramen:  Sch/558    Ze dne:  15.3.1996

ČSN 38 6441   
Při projektování "místního rozvodu ZP" v oploceném areálu zařízení občanské vybavenosti, např. školy, domovy důchodců, ústavy soc. péče, nemocnice a pod., se jedná o rozvody za HUP - OPZ, které jsou provozovány uživatelem nebo majitelem. Jedná se tedy o plynovod ve smyslu ČSN 38 6441 se všemi důsledky, (především vzdálenosti vedení plynovodu od objektů)? Nebo je možno navrhnout plynovod v intencích požadavků doporučených ČSN 38 6413, při dodržení požadavků ČSN 73 60 05. Výše uvedené areály mají mnohem větší množství zelených ploch než průmyslové závody. Rozdílné požadavky na vzdálenosti např. STL rozvodu od budov, mohou zbytečně plynovod vytlačit do vozovky a tím prodražit stavbu. Názory v jednotlivých regionech jsou rozdílné.
Pramen:  804, 806,922/PT/836    Ze dne:  15.3.1996

ČSN 38 6441   čl. 36
Ustanovení čl. 36 odst. a) až e) předepisuje podmínky pro umístění uzávěrů plynu pro různé případy. Je nutné umístění uzávěrů pro každý případ i v případech, kdy dochází ke kombinaci např. ve skříni, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu, regulátor i plynoměr.
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1996

ČSN 38 6441   
V ustanovení čl. 66 ČSN 38 6441 je uveden případ zákazu vedení vnitřního rozvodu zemního plynu v budově a to pod podlahami - viz. první věta v čl. 66. Pojem "podlaha" je v literatuře vysvětlen jako "povrchová úprava horní plochy stropní konstrukce a označení nášlapné plochy v prostorech budovy..." Konkrétně se jedná o to, zda může plynovod dle výše uvedené ČSN v budovách vést pod "podlahou" tj. buď ve stropní konstrukci nebo v rostlém terénu, jedná-li se o prostor pod podlahou v přízemí nepodsklepené budovy. Případ, že by mohl plynovod v budovách vést vlastně pod budovou, výše uvedená ČSN neřeší.
Pramen:  704/922/Pt    Ze dne:  15.3.1996

ČSN 38 6441   čl. 75
Za jakých podmínek lze instalovat plynový sporák do prostoru obývacího pokoje spojeného s kuchyňským koutem podle následujícího schematu?
Pramen:  803/PT/697    Ze dne:  15.3.1996

ČSN 38 6441   čl. 103
Kuchyně veřejného stravování jsou vybavovány varnými kotli s přerušovači tahu, o jednotkovém výkonu až 50 kW. Je běžné, že ve velké kuchyni je baterie 4 i více kotlů. Vztahují se na toto zařízení ustanovení citovaná ve Vyhl. 91/1993 Sb., a to v případů, že v kuchyni bude osazen varný kotel s přerušovačem tahu o jednotkovém výkonu 50 kW a více.
Pramen:  804,806,922/PT/836    Ze dne:  15.3.1996

ČSN 38 6443   čl. 93
Současný stav: 1. Podle ČSN 38 6443 je nutné pokud je regulátor zabudován do řady, tuto řadu odzkoušet na těsnost. 2. Používá se šroubení viz. poz. 5 a 4 obr. 1. 3. souprava se dodává jako celek ve smontovaném stavu. Požadovaný stav: 1. Při použití kulových kohoutů 3 a 2 obr. 2 odpadá šroubení 5 a 4 obr. 1. 2. Dodávání soupravy s oddělenými kohouty č. 3 a 2 obr. 2 části s převlečnými maticemi budou našroubovány a utěsněny v tělese regulátoru. Důvody změny: 1. Odpadá šroubení 5 a 4 - potencionální zdroj netěsnosti. 2. Demontovaný stav - při montáži vždy je nutné ji rozebrat a opětovně sestavit (možné poškození těsnění). 3. Zlevnění výrobku. 4. Zmenšení rozměru a balení. Požadavek: 1. Je nutné provádět zkoušku těsnosti regulátoru s našroubovanými díly kulových kohoutů - holendr a převlečená matice? 2. Je nutné provádět zkoušku těsnosti jednotlivých dílů řady i když se dodávají odděleně?
Pramen:  Sch/834    Ze dne:  15.3.1996

ČSN 73 6005   příloha A, B
Je možné realizovat souběh podtlakové kanalizace max. DN 175 a středotlakého plynovodu max. DN 90 (lPE 110) s provozním tlakem 0,3 MPa. Souběh jednotlivých zařízení bude vybudován ve vzdálenosti min. 0,4 m. V zahraničí jak jsme byli informováni je běžně podtlaková kanalizace a plynovod v jedné rýze pokládána.
Pramen:  702/HL/454    Ze dne:  15.3.1996

ČSN 05 0601   část 3.6
Po propojení vnitřní domovní instalace na novou plynovodní přípojku - např. po rekontrukci apod. - je nutno starou plynovodní přípojku umrtvit. Jednou z běžně používaných technologií je sklepání přípojky za tepla až k plnému přerušení průtočného profilu. Následuje rozřezání přípojky a zavaření sklepané trubky. Práce se provádějí ve výkopu vně objektu. Zabezpečení této činnosti není řešeno žádným obecným předpisem, který by stanovil konkrétní, účinná a přitom reálná opatření k zajištění bezpečnosti. Popsanou činnost je možno považovat v plynárenské praxi za běžnou. Projevují se však názory, že i při této práci je nutno aplikovat a respektovat ustanovení ČSN 05 0601 zejména části 3.6 - Práce se zvýšeným nebezpečím. Neformální plnění jednotlivých ustanovení zejména části 3.6.2 a 3.6.6 individuálně pro každou akci je časově i organizačně náročné a prakticky nemůže reálně ovlivnit bezpečnost prováděných prací. Umrtvování domovních plynovodních přípojek, prováděné sklepáváním průtočného profilu za tepla ve výkopu vně objektu včetně následného rozřezání a zavaření sklepané části trubky, nepovažujeme za práce se zvýšeným nebezpečím ve smyslu ustanovení ČSN 05 0601 čl. 3.6.1.1 stejně tak prostory objektu, do nichž je přípojka zavedena nelze považovat za prostory přilehlé ve smyslu ČSN 05 0601 čl. 3.6.6.1 a čl. 3.6.6.4. Z těchto důvodů není opodstatněné v praxi aplikovat opatření stanovená čl. 3.6.3.3, 3.6.3.4 až 3.6.3.6, 3.6.6.5 a 3.6.7.1. Na základě uvedeného dovozujeme, že práce spojené s umrtvováním plynovodní přípojky sklepáváním průtočného profilu za tepla ve volném prostoru vně objektu, neodpovídají svým charakterem pracem, s nimiž uvažuje ČSN 05 0601, a proto nelze tyto práce považovat za práce se zvýšeným nebezpečím ve smyslu cit. ČSN a nelze jednoznačně ustanovení této ČSN na tyto práce aplikovat.
Pramen:  BU/4196    Ze dne:  15.3.1996

ČSN 05 0601   změna 1 - 01/1995
Nabytím účinnosti ČSN 05 0601 bylo v plynárenství znemožněno využívat dosavadní technologie svařování používané při napojování nových plynovodů, údržbě a opravách stávajících plynovodů. Z toho důvodu na společné poradě v r. 1994 za účasti zástupců Českého úřadu bezpečnosti práce, Českého normalizačního institutu a Ministerstva vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR byl dohodnut postup na základě něhož byla vypracována a následně vydána výše uvedená změna. Uvedená změna mimo jiné doplnila na str. 7 související právní předpisy o výnos FMPE č. 1/1979 čj. 592/62, kterým se vydávají pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v plynárenství, oznámen v částce 13/1970 Sb. a o výnos FMH čj. 93071/90, kterým se vydávají pravidla pro provoz plynárenských zařízení, oznámen pod č. 582/1990 Sb. Dále na str. 11 čl. 3.6.6.2 doplnila odvolávku na výše uvedené právní předpisy. Úprava ČSN 05 0601 změnou 1 - leden 1995 umožňuje provádět svařování a řezání potrubí pod přetlakem plynu metodami, které jsou jak u nás v ČR, tak i v zahraničí běžně používány. Vzhledem k tomu, že výše uvedené předpisy řešící bezpečnost a provoz plynárenských zařízení nejsou již uvedeny v seznamu platných předpisů Ministerstva průmyslu a obchodu a jiné právní předpisy pro dané činnosti dosud nebyly vydány, žádáme Vás o sdělení zda z hlediska BP a TZ způsoby svařování odsouhlasené s Vámi, podle zmíněného výnosu 1/1979 a výnosu 582/1990, na něž se znění 1 ČSN 05 0601 odvolává, naplňují kriteria bezpečnosti a to do doby vydání TPG 905 01, která řeší problematiku po zrušených výše uvedených výnosech.
Pramen:  Sch/319    Ze dne:  15.3.1996

ČSN 07 0703   
V plynové kotelně, umístěné v suterénu budovy se shromažďovacími prostory, bude instalováno 8 ks plyn. kotlů s max. jmenovitým výkonem jednoho kotle 45 kW. Celkový součet jmenovitých tepelných výkonů kotlů činí 360 kW (0,36 MW). Jedná se tedy o kotelnu nekategorizovanou, na kterou se vztahují doporučená ustanovení, citovaná v ČSN 38 6441 a závazná ustanovení, citovaná ve Vyhl. 91/1993 Sb. Přívod větracího vzduchu i vzduchu k hoření bude zajišťován aeračními otvory. V projektu je instalace indikátorů úniku plynu, s vazbou na havarijní elektromagnetický uzávěr plynu BAP, umístěný před vstupem do kotelny. Je tento postup správný?
Pramen:  804, 806, 922/PT/836    Ze dne:  15.3.1996

ČSN 38 6441   
V plynové kotelně, umístěné v suterénu budovy se shromažďovacími prostory, bude instalováno 8 ks plyn. kotlů s max. jmenovitým výkonem jednoho kotle 45 kW. Celkový součet jmenovitých tepelných výkonů kotlů činí 360 kW (0,36 MW). Jedná se tedy o kotelnu nekategorizovanou, na kterou se vztahují doporučená ustanovení, citovaná v ČSN 38 6441 a závazná ustanovení, citovaná ve Vyhl. 91/1993 Sb. Přívod větracího vzduchu i vzduchu k hoření bude zajišťován aeračními otvory. V projektu je instalace indikátorů úniku plynu, s vazbou na havarijní elektromagnetický uzávěr plynu BAP, umístěný před vstupem do kotelny. Je tento postup správný?
Pramen:  804, 806, 922/PT/836    Ze dne:  15.3.1996

ČSN 07 0703   čl. 31
Žádáme o upřesnění pojmu "kotelna sousedí" se shromažďovacím prostorem. V tomto případě se jedná o budovu kulturního domu, kde kotelna je umístěna v I.P.P. a shromažďovací sál v I.N.P. v jedné budově. Prostor kotelny je mimo půdorys shromažďovacího sálu a nemají spolu společnou zeď - jsou v různém podlaží budovy. sousedí v tomto případě kotelna se shromažďovacím prostorem? Je shromažďovacím prostorem jeviště, schodiště a předsálí?
Pramen:  806/922/PT/933    Ze dne:  15.3.1996

ČSN 38 6405   
Je stanoven počet osob - zaměstnanců pro některé technologie v oblasti plynových zařízení?
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1996

ČSN 07 0703   čl. 167
Ustanovení čl. 167 ČSN 07 0703 stanoví, že plynové kotelny II. kategorie musí být vybaveny hasicím přístrojem sněhovým S 6. Tyto kotelny slouží výhradně k otopu regulačních stanic plynu. Je nutné vybavení těchto kotelen hasicími přístroji i v případech, kdy tyto jsou umístěny ve vozidle pracovníků provádějících kontrolu nebo údržbu?
Pramen:  -    Ze dne:  15.1.1996

ČSN 38 6410   čl. 202
V poslední době se množí požadavky na gazifikaci venkovských obcí, což se projekčně zpracovává pomocí plynovodů VTL nebo VTL přípojek malých dimenzí (DN 80 - 100) Odbočkový uzávěr na projektované přípojce se obvykle volí poblíž místa, kde přechází stávající VTL plynovod komunikaci (většinou III. tř. nebo místní vozovka). Dále je trasa vedena s ohledem na meliorované pozemky v okrajové části pole, aby se do meliorací zasahovalo co nejméně, zde však vzniká problém, neboť stavba souběžného vedení VTL a vozovka v ochranném pásmu komunikace, tj. u silnic nižší kategorie (II. a III. tř. a místní komunikace dle zák. 135/61 Sb. ochr. pásmo 15 až 25 m) a v takovém případě pak ukládá čl. 202 odst. d) ČSN 38 6410 100 % rozsah kontroly svarů prozářením. Tato podmínka se při souběhu v ochranném pásmu nižšího řádu komunikace jeví jako velmi přísná a ekonomicky prodražující stavbu. Činíme proto dotaz a prosíme o odborné stanovisko, do jaké míry by bylo možno při případech souběhu VTL v ochranném pásmu komunikace nižší kategorie počet kontroly svarů snížit, event. prokázat jinak kvalitu prací odvedeného díla např. přísnějšími kritérii pro hlavní tlakovou zkoušku, zdůrazněnou vizuální kontrolou svarů ap. Limitující by mohla být i např. DN.
Pramen:  -    Ze dne:  15.1.1996

ČSN 38 6441   čl. 53
Plynové potrubí je vedeno v podhledu zakrytém stropními deskami. Za jakých podmínek je možné použít děrované nebo drážkované stropní desky např. typu KNAUF GK.
Pramen:  -    Ze dne:  15.1.1996

ČSN 38 6441   čl. 72
V kuchyni je umístěn sporák a combi kotel MORA. Větrání je přes spížní skříň otvorem do fasády. Může být v tomto případě v oknech kovotěs? Prostor kuchyní je 30 m3.
Pramen:  -    Ze dne:  15.1.1996

ČSN 38 6441   čl. 86
Sčítá se prostor pro umístění kotle a plynového zásobníkového ohřívače?
Pramen:  -    Ze dne:  15.1.1996

ČSN 69 0010   
Kdo přezkušuje a schvaluje dovezené plynové zařízení - tlakový nadzemní a podzemní zásobník pro propan, butan a jejich směsi. Jakou technickou dokumentaci je třeba předložit?
Pramen:  -    Ze dne:  15.1.1996

ČSN 07 0703   čl. 29, 31, 32, 33
1. Jedná se všeobecně o použití analyzátoru výskytu plynu a zajištění 3násobné nebo 6násobné výměny vzduchu v kotelnách, tzn. za jakých podmínek a rozdělení podle kategorií kotelen. Jedná se tedy o články 29, 31,32, 33, jejich změny a odkazy. 2. Dále bychom potřebovali zjistit, zda havarijní výměna vzduchu 10násobná musí být nezávislá na provozní výměně vzduchu v kotelně, tzn., že výměna vzduchu v havarijním případě musí být 13 nebo 16násobná. 3. Jaký vliv na použití analyzátoru výskytu plynu a zajištění větrání má rozdělení kotelen na kotelny s trvalou obsluhou a kotelny s částečnou pochůzkovou kontrolou.
Pramen:  -    Ze dne:  15.11.1995

ČSN 38 6417   čl. 25
Při stavbě skladu nelze dodržet předpisovou vzdálenost 10 m od VTL regulační stanice. Za jakých podmínek lze realizovat stavbu ve vzdálenosti 8 m.
Pramen:  -    Ze dne:  15.11.1995

ČSN 38 6441   čl. 50
Je možné použít mechanické spojky - přechodky PRIMOFIT pro nízkotlakovou část domovního plynovodu uloženého v zemi.
Pramen:  -    Ze dne:  15.11.1995

ČSN 38 6460   čl. 309
Článek 309, písm. c, citované ČSN 38 6460 uvádí: Pravidelná kontrola těsnosti veškerého plynového rozvodu (čichem, pěnovým roztokem, detektorem apod.) se zřetelem na místní podmínky, zejména v případech, kdy dochází k posunu části plynovodu nebo v podmínkách s korozním či jiným přídavným namáháním plynovodu (chvění, rázy apod.). Kontrola pěnivým roztokem či detektorem se provádí nejméně 1 krát za tři měsíce. Ptáme se, zda kontrolu pěnivým roztokem či detektorem musíme vždy provádět min. 1 krát za tři měsíce anebo v případě, kdy plynové zařízení jednoduché tlakové stanice a rozvodu propan-butanu je instalováno v budovách, kde tyto výše uvedené škodlivé vlivy nejsou, je možné danou kontrolu provádět v návaznosti na ČSN 38 6405, čl. 63, písm. a) - ihned po příznacích, či 1 krát ročně podle písm. c), čl. 63 téže normy v rámci kontrol zařízení podle vyhl. č. 85/1978 Sb.
Pramen:  -    Ze dne:  15.11.1995

ČSN 07 0703   
V ustanovení čl. 167 ČSN 07 0703 je stanoveno, že plynové kotelny III. kategorie musí být vybaveny hasicím přístrojem sněhovým S 6. Tyto kotelny slouží k otopu regulačních stanic plynu. Je v případě těchto kotelen řešením na stejné nebo lepší úrovni umístění uvedeného hasicího přístroje ve vozidle pracovníků provádějících kontroly a údržbu?
Pramen:  -    Ze dne:  15.9.1995

ČSN 38 6417   čl. 62
Je nebo není v rozporu s ČSN 38 6417, zvláště s čl. 62, předehřev plynu kotli K3 umístěnými vedle RS ve vzdálenosti asi 0,6 m pod přístřeškem za předpokladu požárně odolné stěny RS s plynotěsnými prostupy teplonosného média a plynu pro otop? Dikce článku 62 je značně nejasná.
Pramen:  -    Ze dne:  15.9.1995

ČSN 38 6417   čl. 86
Splňují podle čl. 86 b) ČSN 38 6417, regulátory tlaku Reflux 819 PM 819 (zapojení monitor) funkci jednoho bezpečnostního rychlouzávěru a není nutné již tedy instalovat dva bezpečnostní rychlouzávěry?
Pramen:  -    Ze dne:  15.9.1995

ČSN 38 6441   čl. 84
Při projektování domovních kotelen v rodinných domcích s výkonem plynového kotle pod 50 kW a celkovým výkonem kotelny rovněž pod 50 kW se vyskytuje problém otevírání dveří. V některých bytech nebo domcích je kotel umístěn v koupelně a je buď jen pro vytápění nebo kombinovaný s přípravou TUV. Musí se otevírat dveře ven z koupelny i když kotel slouží jen pro vytápění?
Pramen:  -    Ze dne:  15.9.1995

ČSN 38 6441   
Za jakých podmínek je možné vést domovní plynovod na vnější straně objektů?
Pramen:  -    Ze dne:  15.9.1995

ČSN 38 6413   
Za jakých podmínek je možné zvýšit provozní přetlak ve středotlakém plynovodu na hranici 0,4 MPa?
Pramen:  -    Ze dne:  15.7.1995

ČSN 38 6441   čl. 65
Je možné vést stoupací vedení obytnými místnostmi v rodinných domcích ?
Pramen:  -    Ze dne:  15.7.1995

ČSN 38 6441   čl. 72
V projektu kuchyně bylo navrženo podtlakové větrání. Okna ani dveře nebudou opatřeny těsněním. V kuchyni jsou instalovány plynové spotřebiče na propan-butan, které nejsou připojeny na odtah spalin (1x plynový sporák, 1x smažicí deska, 1x ohřívací stolička). Revizní technik plynových zařízení, který bude toto zařízení po realizaci posuzovat však požaduje, aby větrání zmíněného prostoru bylo minimálně rovnotlaké, raději však přetlakové ?
Pramen:  -    Ze dne:  15.7.1995

ČSN 38 6441   čl. 75, 86
Jak se stanoví prostor místnosti - kuchyně, kde je instalován plynový spotřebič kategorie A (sporák), společně s plynovým spotřebičem kategorie B (plynový kotel)? a) prostor místnosti se stanoví dle ČSN 38 6441, součtem hodnot požadovaných čl. 75 písmeno a) a čl. 86 b) prostor místnosti se určí dle požadavku ČSN 38 6441 čl. 86, instalovaný sporák se neuvažuje. V obou případech je samozřejmě zajištěn přívod vzduchu pro plynový kotel ÚT dle čl. 86 ČSN 38 6441.
Pramen:  -    Ze dne:  15.7.1995

ČSN 38 6441   čl. 88
Velká část dvougeneračních rodinných domů je provedena jako podsklepená se dvěma podlažími. Není zcela zřejmé, zda u těchto domů platí druhý odstavec čl. 88 za předpokladu, že jsou splněny čl. 72 a 86 resp. 87. Nejčastěji se v praxi vykytuje tento typ rodinného domku. Kotelna i ostatní sklepní místnosti jsou obvykle vybaveny sklepními okny. V těchto případech jsou splněny články 72 a 86, resp. 87, aniž by bylo nutné provádět otvor do dveří oddělující sklepy od nadzemních pater.
Pramen:  -    Ze dne:  15.7.1995

ČSN 38 6443   čl. 112
Jaké je správné umístění domovního středotlakého regulátoru tlaku plynu podle ČSN 38 6443, na stěně objektu, kde jdou dveře a okno ve smyslu variant a) a b)?
Pramen:  -    Ze dne:  15.7.1995

ČSN 69 0012   čl. 90, 91, 108
Je nutná výchozí revize tlakového zásobníku na PB (tlaková nádoba se dodává s pasportem a s první revizí z výroby), anebo stačí pouze kontrola výstroje? Výchozí revize plynového zařízení se provádí.
Pramen:  -    Ze dne:  15.7.1995

ČSN 07 0703   
Jakým požadavkům musí odpovídat hlavní uzávěr plynu do kotelny podle ustanovení čl. 67 ČSN 07 0703 ?
Pramen:  -    Ze dne:  15.5.1995

ČSN 38 6441   
Ustanovení čl. 88 druhý odstavec stanoví: "V případech místností umístěných pod úrovní terénu se musí přívod vzduchu zajistit neuzavíratelným otvorem (kanálem, vzduchotech. zařízením apod.) vyústěným u podlahy ...". Toto nařízení se logicky týká místností (např. kotelen v rodinných domcích), které jsou zcela pod úrovní terénu a nikoliv sklepů, které mají sice úroveň podlahy pod úrovní terénu, ale nejsou vybaveny sklepními okny a stropy těchto sklepů jsou nad terénem. Např. sklep u běžného rodinného domku mívá podlahu sklepa cca 500 - 1200 mm pod úrovní okolního terénu. Vztahuje se na tyto případy druhý odstavec čl. 88 ?
Pramen:  -    Ze dne:  15.5.1995

ČSN 38 6441   
Ustanovení čl. 65 stanoví, že stoupací vedení se nesmí vést obytnými místnostmi. Týká se tento zákaz např. plynového rozvodu v rodinném domku, vedeného přes obývací pokoj v přízemí ze sklepa (např. z přívodu ke kotli) ke sporáku v 1. patře (a pro podobné případy např. i ve dvougeneračních rodinných domcích napojených přes společný HUP a přes společný plynoměr za předpokladu, že majitel s tímto řešením souhlasí) - předpokládáme, že se jedná pouze o estetické důvody ? Týká se tento zákaz např. pouze stoupacích vedení např. v činžovních domech, kde nelze vést potrubí od majitele bytu v 1. patře přes obytnou místnost jiného majitele (nebo nájemníka) bytu v 2. patře do bytu dalšího majitele ve 3. patře apod.?
Pramen:  -    Ze dne:  15.5.1995

ČSN 38 6462   
Musí se plovákový uzávěr uzavírat již v případě, kdy zplyněný PB obsahuje jen kapky neodpařené kapaliny ?
Pramen:  -    Ze dne:  15.5.1995

ČSN 38 6462   
Je nutné posuzovat výparník jako rozvodné potrubí? a) je nutné používat v části výparníku před regulátorem tlaku plynu pouze přivařovacích přírub s krkem? (čl. 220) b) je zkušební přetlak vstupní části výparníku až k výstupu z plovákového uzávěru 2 500 kPa? Jaký je zkušební přetlak části výparníku mezi plovákovým uzávěrem a regulátorem tlaku plynu ?
Pramen:  -    Ze dne:  15.5.1995

ČSN 38 6441   
Jaké podmínky musí splňovat odtahy spalin (do fasády, do světlíku apod.) a jak musí být zajištěn přívod spalovacího vzduchu?
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1995

ČSN 38 6441   
Jaké jsou podmínky pro instalaci turbokotle z hlediska el. zařízení? V předsíni, kuchyni, koupelně, na chodbě apod.?
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1995

ČSN 38 6441   
Lze použít pro rozvod plynu v budovách a pro domovní přípojky pryžové hadice?
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1995

ČSN 38 6441   
Jaké podmínky z hlediska obestavěného prostoru musí splňovat místnost, do které se turbokotel instaluje (vybořitelnost stěn, velikost místnosti atd.?)
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1995

ČSN 07 0703   
Musí mít kotelna I. kategorie vždy stabilní indikaci výskytu plynu v ovzduší?
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1995

ČSN 07 0703   
Lze použít v kotelnách jednostupňové, případně přenosné indikátory?
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1995

ČSN 38 6410   
Kterých případů odchylně svařených potrubí se týká druhý odstavec čl. 224 ČSN 38 6410?
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1995

ČSN 38 6420   
Může být odlehčená mobilní stavební buňka umístěna na místo, pod nímž prochází průmyslový plynovod podle čl. 123 ČSN 38 6420?
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1995

ČSN 13 0010   
Jak se aplikuje ČSN 13 0010 v oblasti nejvyšších pracovních přetlaků na jiné materiály, které norma neuvádí?
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1995

ČSN 07 0703   
Jaké případy ručního ovládání splňují ještě ustanovení čl. 10 ČSN 07 0703?
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1995

ČSN 07 0703   
Jak posuzovat umístění hlavního uzávěru kotelen umístěných v nejvyšších podlažích budov?
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1995

ČSN 07 0703   
Jaké platí zásady pro provedení odvzdušňovacího potrubí?
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1995

ČSN 07 0703   
V praxi dochází často k případům, že je v objektu budovy umístěná plynová kotelna a další odběrní zařízení, např. plynové kuchyňské spotřebiče. Je-li k regulaci tlaku plynu použita jednoduchá nebo dvojitá regulační řada, vztahuje se na tento případ m.j. čl. 85 ČSN 07 0703 Plynové kotelny, kde se uvádí: "Na regulační a odběrní měřicí zařízení kotelny nesmí být připojeny žádné jiné spotřebiče, než pro které je určeno. Do prostoru, ve kterém je umístěno regulační a odběrní měřicí zařízení kotelny, je možno umístit i jiné regulační a měřicí zařízení
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1995

ČSN 07 0703   
Platí ustanovení čl. 86 ČSN 07 0703 i na samostatné umístění plynoměrů? Jaké platí podmínky pro větrání?
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1995

ČSN 07 0703   
Jaký je vztah mezi výkonem obsluhy kotelny a použitím indikátorů výskytu plynu?
Pramen:  -    Ze dne:  15.3.1995

ČSN 38 6417   
Při stavbě a zkoušení regulačních stanic je vedle ČSN 38 6417 uplatňována ještě řada dalších zákonných norem, z nichž se nejvýznamněji uplatňuje zák. č. 50/1976 Sb. Stavební zákon, zákon č. 174/1968 Sb.ve znění pozdějších předpisů, předpisy ČÚBPS a ČBÚ a Obchodní zákoník. V současné praxi se při zkouškách postupuje takto: 1) U RS montovaných na stavbě se provede zkouška pevnosti a těsnosti po úplném dokončení RS. U RS montovaných u výrobce jako celek je akceptována zkouška podle čl. 121 ČSN 38 6417. 2) Funkční zkouška navazuje na zkoušku pevnosti a těsnosti, nemusí však být vždy bezpodmínečně prováděna současně. Je-li na vstupu do RS k dispozici plyn, provede se zkouška tímto mediem. Málokdy se však při stavbě i rekonstrukcích RS daří skloubit časově stavbu, zkoušky a uvedení do provozu (včetně kolaudace) vtl. plynovodu a přípojky se stavbou RS a místní sítě. Obdobně tomu bývá i u průmyslových odběratelů. Zde pak nastává celá paleta variant ve vazbě na rozdílné projekty, stavební povolení, investory, dodavatele a obchodní smlouvy, např.: investor plynofikace - obec má finanční prostředky a přes varování plynárenského podniku staví RS a stl. rozvody v předstihu před stavbou vtl. přípojky, jejímž investorem je plynárenský podnik. Smlouva mezi investorem a dodavatelem RS zní na úplné dokončení stavby, kolaudační rozhodnutí může být vydáno pouze po úplném dokončení, vyzkoušení a předání stavby. Pro předání je nutné provést a doložit všechny zkoušky (viz čl. 137, ČSN 38 6417). Jak tedy provést k účelu předání a kolaudace stavby zkoušku, když není k dispozici plyn? Nabízí se provedení funkční zkoušky vzduchem. Před uvedením do provozu se pak provede opakovaná zkouška plynem. Tato zkouška se už koná bez účasti ITI a zkušební komise podle čl. 125 a má za účel překontrolovat nastavené hodnoty a funkčnost armatur a jejich doladění při uvádění do provozu. O přezkoušení funkce při provádění do provozu sepisuje organizace, která RS uvádí do provozu, záznam o kontrole RS (viz čl. 147c, ČSN 38 6417) s konkrétními údaji o funkčnosti a nastavení tlaku všech armatur. Současně znovu kontroluje těsnost všech spojů a armatur.
Pramen:  -    Ze dne:  15.1.1995

ČSN 38 6420   
Je možné provést průmyslový plynovod z plastů a podle kterých předpisů?
Pramen:  -    Ze dne:  15.1.1995

ČSN 38 6441   
Je možné pro těsnění závitových spojů použít těsnicí tmel HERMOSAL?
Pramen:  -    Ze dne:  15.1.1995

ČSN 38 6417   
ČSN 38 6417 pokud se týká budovy specifikuje některé požadavky jako např. na dveře, okna. Pokud se týká skříně, norma bližší specifikaci neuvádí. Byla-li by skříň kromě zachovaných dvoukřídlých dveří na obou delších stranách vybavena ještě jedněmi dveřmi na boku skříně: 1) Bylo by účelné při světlé vzdálenosti řad od sebe 0,6, tyto dveře např. pro snazší montáž a repase některých přístrojů zřizovat, či by toto mělo smysl jen při zvětšení vzdáleností řad a pak při jaké? 2) Vzhledem k tomu, že by se nejednalo o hlavní dveře, nemusel by být jejich rozměr zachován shodný jako předepsaný u budovy? Či ano z hlediska podmínek povolení vstupu? 3) Za jakých podmínek by byl povolen těmito dveřmi vstup do skříně a co by muselo být uvedeno v předpisech pro obsluhu? (Např. třeba jen při odečtu přístrojů)
Pramen:  -    Ze dne:  15.1.1995

ČSN 07 0703   
Je předepsáno náhradní napájení v kotelnách pro případy výpadku el. energie?
Pramen:  –    Ze dne:  15.1.1995

ČSN 38 6417   
Jak se postupuje při vzájemném umísťování dvou regulačních stanic?
Pramen:  –    Ze dne:  15.1.1995

ČSN 38 6417   
Pro práce v RS jsou prakticky 2 zásadní předpisy upřesňující rozsah a podmínky práce. Je to ČSN 38 6417 a dále "Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v plynárenství". Otázkou je § 46 odst. 3, který stanovuje tříčlennou pracovní četu pro pravidelné opravy a hlavní opravy. 1) Je touto pravidelnou opravou kontrola ve smyslu ČSN 38 6417 čl. P 16? 2) Lze tuto kontrolu charakterizovat jako menší práci podle Pravidel § 46 odst. 3 a potom stačí pracovní četa dvoučlenná? 3) Vzhledem k velkému počtu RS skříňového typu pracují pracovníci prakticky "pod širým nebem". Je nutno dodržovat 3členou pracovní četu i při opravách těchto stanic?
Pramen:  –    Ze dne:  15.1.1995

ČSN 07 0703   
Co je rozhodující pro stanovení platnosti ČSN 07 0703?
Pramen:  –    Ze dne:  15.11.1994

ČSN 07 0703   
V projektu plynové kotelny byly použity 4 plynové kotle o jednotkovém výkonu 43 kW. Plynové zařízení bylo vyprojektováno podle ČSN 38 6441. Revizní technik nesouhlasí s uvedeným řešením a požaduje, aby plynové zařízení bylo řešeno dle ČSN 07 0703 a ČSN 38 6420, přitom poukazuje na vyhl. ÈÚBP č. 91/93 o bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, podle níž je uvedená kotelna zařazena do III. kategorie.
Pramen:  –    Ze dne:  15.11.1994

ČSN 07 0703   
Které základní předpisy kromě ČSN 07 0703 se aplikují pro projektování, stavbu, provoz plynových kotelen na LPG?
Pramen:  –    Ze dne:  15.11.1994

ČSN 07 0703   čl. 4,5
Jak je to s větráním kotelny v případech regulačního a měřícího zařízení?
Pramen:  –    Ze dne:  15.11.1994

ČSN 07 0703   čl. 29, 99
Je provedení kotelny v rozporu s ČSN 07 0703 v případě, že není provedena vazba zabezpečovacího zařízení na hlavní uzávěr pro kotelnu?
Pramen:  –    Ze dne:  15.11.1994

ČSN 07 0703   čl. 32
Co se rozumí samostatným stavebním objektem?
Pramen:  –    Ze dne:  15.11.1994

ČSN 07 0703   čl. 50, 68
Je možné v případech kotelen I. kategorie provést připojení dalších odběrných zařízení stejného uživatele?
Pramen:  –    Ze dne:  15.11.1994

ČSN 07 0703   čl. 61
Je zakrytí plynovodu vedeného po fasádě odnímatelnými kryty v rozporu s ČSN 07 0703?
Pramen:  –    Ze dne:  15.11.1994

ČSN 07 8304   čl. 177, 197, 262, 351, 352, 369
Které zásady lze uplatnit pro případy používání kovových tlakových nádob k dopravě plynù v sanitních vozech?
Pramen:  –    Ze dne:  15.11.1994

ČSN 38 6417   čl. 86
Je splněn požadavek ČSN 38 6417 čl. 86 použitím kombinace bezpečnostního rychlouzávěru a regulátoru?
Pramen:  –    Ze dne:  15.11.1994

ČSN 38 6420   čl. 10, 173
Která technická norma se používá pro řešení problematik vedení průmyslového plynovodu přes prostranství veřejně přístupné?
Pramen:  –    Ze dne:  15.11.1994

ČSN 38 6420   čl.29
Je možné použít k realizaci prùmyslového plynovodu materiály z plastù a které předpisy řeší tuto oblast?
Pramen:  –    Ze dne:  15.11.1994

ČSN 38 6420   čl. 173
Podle jaké normy se provádí zkoušení, montáž, převzetí průmyslového plynovodu podle ČSN 38 6420 čl. 173 (projektování ČSN 38 6413)?
Pramen:  –    Ze dne:  15.11.1994

ČSN 38 6441   čl. 50, 105 a 106
Je možné pro domovní plynovod použít materiálu trubek a tvarovek z PE HD?
Pramen:  –    Ze dne:  15.11.1994

ČSN 38 6441   čl. 39
Jak se aplikuje požadavek čl. 39 u tepelných zářičů, které jsou umístěny ve vyšších místech vytápěných prostorù?
Pramen:  –    Ze dne:  15.11.1994

ČSN 38 6441   čl. 71
ČSN 38 6441 v čl. 71 uvádí: "Instalace a umístění plynových spotřebičů musí z hlediska požární bezpečnosti odpovídat ČSN 06 1008". V ČSN 06 1008 čl. 47 se uvádí: "Plynový infrazářič nesmí být k plynovodu připojen hadicí". Jak to tedy s instalací a napojením infrazářičů je?
Pramen:  –    Ze dne:  15.11.1994

ČSN 06 1008   čl. 47
ČSN 38 6441 v čl. 71 uvádí: "Instalace a umístění plynových spotřebičů musí z hlediska požární bezpečnosti odpovídat ČSN 06 1008". V ČSN 06 1008 čl. 47 se uvádí: "Plynový infrazářič nesmí být k plynovodu připojen hadicí". Jak to tedy s instalací a napojením infrazářičů je?
Pramen:  –    Ze dne:  15.11.1994

ČSN 38 6442   čl. 40
Je zakázáno umístit podružné plynoměry u kotlů?
Pramen:  –    Ze dne:  15.11.1994

ČSN 38 6460   
Jak se aplikují ČSN 38 6460, ČSN 38 6462 a ČSN 07 0703 pro tyto konkrétní případy, kdy zdrojem plynu je zásobníková stanice zkapalněných uhlovodíkových plynù? 1. Odběrné plynové zařízení s přetlakem plynu do 3 kPa, do 5 kPa a jmenovitým tepelným výkonem zařízení pro spalování plynu nižším než 50 kW 2. Odběrné plynové zařízení s přetlakem plynu do 3 kPa, do 5 kPa a jmenovitým tepelným výkonem zařízení pro spalování plynu 50 kW a vyšším
Pramen:  –    Ze dne:  15.11.1994

ČSN 38 6462   
Jak se aplikují ČSN 38 6460, ČSN 38 6462 a ČSN 07 0703 pro tyto konkrétní případy, kdy zdrojem plynu je zásobníková stanice zkapalněných uhlovodíkových plynù? 1. Odběrné plynové zařízení s přetlakem plynu do 3 kPa, do 5 kPa a jmenovitým tepelným výkonem zařízení pro spalování plynu nižším než 50 kW 2. Odběrné plynové zařízení s přetlakem plynu do 3 kPa, do 5 kPa a jmenovitým tepelným výkonem zařízení pro spalování plynu 50 kW a vyšším
Pramen:  –    Ze dne:  15.11.1994

ČSN 07 0703   
Jak se aplikují ČSN 38 6460, ČSN 38 6462 a ČSN 07 0703 pro tyto konkrétní případy, kdy zdrojem plynu je zásobníková stanice zkapalněných uhlovodíkových plynù? 1. Odběrné plynové zařízení s přetlakem plynu do 3 kPa, do 5 kPa a jmenovitým tepelným výkonem zařízení pro spalování plynu nižším než 50 kW 2. Odběrné plynové zařízení s přetlakem plynu do 3 kPa, do 5 kPa a jmenovitým tepelným výkonem zařízení pro spalování plynu 50 kW a vyšším
Pramen:  –    Ze dne:  15.11.1994

ČSN 38 6460   čl. 214
Kdy je možné považovat řešení rozvodu plynu za vanou v chráničce?
Pramen:  –    Ze dne:  15.11.1994

ČSN 69 0012   čl. 94, 117
Je nutná tlaková zkouška nových nádob po jejich instalaci? Jedná se nám o malé zásobníky PB.
Pramen:  –    Ze dne:  15.11.1994

reklama
MD02 Radeton, s.r.o. HUTIRA - Brno, s.r.o. disa Drager IVAR CS ASPP